KATEDRA HOTELNICTVÍ

Katedra hotelnictví byla zřízena na Vysoké škole hotelové v Praze k 1. září 1999. Členové katedry zajišťují výuku odborných předmětů, které profilují absolventy školy. Akademičtí pracovníci úzce spolupracují s celou řadou institucí včetně vysokých škol v zahraničí, ale zejména s orgány veřejné správy, profesními asociacemi, oborovými sdruženími, hotely a odborníky z gastronomie. Členové katedry jsou zapojeni do publikační, tvůrčí a výzkumné činnosti. V rámci své činnosti spolupracují s odbornými periodiky a všeobecně zaměřenými médii.

Pracovníci katedry vyučují v prezenční i v kombinované formě studia jak na bakalářském, tak na navazujícím magisterském stupni studia. Zajišťují přednášky, vedou odborné semináře a laboratorní cvičení v oborech Hotelnictví a Management hotelnictví a lázeňství. Na bakalářském stupni probíhá výuka v prezenční formě studia i v anglickém jazyce. Odborné předměty nejsou vyučovány jen v oboru Hotelnictví, ale povinně volitelné předměty s oborovým zaměřením jsou zařazeny i do studijních plánů studijních oborů Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace ve službách.

Členové katedry hotelnictví se podílí na vedení a oponování bakalářských a diplomových prací a jsou členy komisí u státních závěrečných zkoušek, které na škole probíhají ve třech termínech akademického roku. Významnou součástí práce katedry je publikační činnost a účast na konferencích, které se věnují problematice hotelnictví a gastronomie včetně dalších specializací. Akademičtí pracovníci katedry spolupracují s profesními asociacemi a oborovými sdruženími, které souvisí s profilovým zaměřením vysoké školy. V rámci mezinárodní spolupráce se členové katedry zapojují do výměnných stáží na zahraničních vysokých školách, především v rámci programu Erasmus+.

Zástupci katedry hotelnictví jsou členy Akademické rady a redakční rady časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers, spolupracují s Klubem partnerů a každoročně se podílí na organizačním a programovém zabezpečení mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, kterou Vysoká škola hotelová v Praze pořádá.

 

Vedoucí katedry: Ing. Petr Studnička, PhD.
Tajemnice katedry: Ing. Blanka Zimáková
Tajemník katedry pro HOE/HSM: Ing. Martin Petříček, Ph.D.