AKADEMICKÁ RADA

Akademická rada Vysoké školy hotelové v Praze je poradním orgánem rektora.

Členy Akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠH uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost, zástupci akademické obce VŠH z řad akademických pracovníků a studentů a jednatel společnosti. Nejméně jednu třetinu členů Akademické rady tvoří osoby, které nejsou členy akademické obce VŠH.

Akademická rada  na svých zasedáních (zpravidla 2x ročně) posuzuje zejména návrhy studijních programů a jejich úprav. Dále pak projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH a každoročního plánu jeho realizace, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě, včetne dodatků, výroční zprávy o činnosti VŠH za příslušný kalendářní rok, návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení, žádostí o akreditace, jejich rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů nebo žádostí o institucionální akreditaci, pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality uvedených činností, schvaluje také složení komisí pro státní závěrečné zkoušky. Projednává i další otázky, které jí předloží rektor, zejména k organizaci studia a zahraniční spolupráce VŠH, nebo o jejichž projednání požádá některý z členů.

Členové Akademické rady VŠH

Jméno a příjmení Pracoviště
Ing. Pavel Attl, Ph.D. VŠH - vedoucí katedry cestovního ruchu, výkonný ředitel
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. VŠH - katedra hotelnictví
JUDr. Vlastimil Dvořák Hotel AMBASSADOR - generální ředitel
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. VŠH - prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí
Ing. Pavel Hlinka AHP CONNECTIONS - Consulting, Education, Training
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. VŠH - prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry marketingu
Ing. Antonín Izák I.B.S. hotels restaurants PRAHA a. s. - správní rada
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. VŠH - katedra marketingu
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D. Perfect Hospitality Consulting - jednatelka
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. VŠH - poradce rektora
Ing. Martin Kocourek
Swiss Hospitality Management - Managing Director
Ing. Miloš Kopal
Nestlé ČR - Business Development Manager
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezská univerzita Opava
Ing. Věra Levičková, Ph.D.
VŠH - vedoucí katedry ekonomie a ekonomiky
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.  VŠH - katedra managementu
PhDr. Jan Máče, Ph.D. VŠH - prorektor pro studium
Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Golden Well Hotel Prague - Director of Operations
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. VŠE - fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Karel Nejdl, CSc. Odborný poradce
PhDr. Eva Ottová VŠH - vedoucí katedry jazyků
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů - prorektorka pro zahraniční vztahy a PR
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. VŠH - katedra cestovního ruchu
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. AKADEMIE STING, o.p.s. - rektor
Ing. Václav Stárek AHR ČR - prezident
doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Ing. Pavel Studík LONGA PRAHA - jednatel
Ing. Petr Studnička, PhD. VŠH - jednatel, vedoucí katedry hotelnictví
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. VŠH - katedra marketingu
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. VŠH - rektor
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky