AKADEMICKÁ RADA

Akademická rada Vysoké školy hotelové v Praze je poradním orgánem rektora.

Členy Akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠH uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost, zástupci akademické obce VŠH z řad akademických pracovníků a studentů a jednatel společnosti. Nejméně jednu třetinu členů Akademické rady tvoří osoby, které nejsou členy akademické obce VŠH.

Akademická rada  na svých zasedáních (zpravidla 2x ročně) posuzuje zejména návrhy studijních programů a jejich úprav. Dále pak projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH a každoročního plánu jeho realizace, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě, včetne dodatků, výroční zprávy o činnosti VŠH za příslušný kalendářní rok, návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení, žádostí o akreditace, jejich rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů nebo žádostí o institucionální akreditaci, pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality uvedených činností, schvaluje také složení komisí pro státní závěrečné zkoušky. Projednává i další otázky, které jí předloží rektor, zejména k organizaci studia a zahraniční spolupráce VŠH, nebo o jejichž projednání požádá některý z členů.

Členové Akademické rady VŠH

Jméno a příjmení


Pracoviště


doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Rektorka - VŠMVV
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. Odborný poradce
JUDr. Vlastimil Dvořák Hotel Ambassador - generální ředitel
Ing. Michal Filip PRAGUE HOTELS, s.r.o. - jednatel
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. VŠH - prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí
Ing. Pavel Hlinka AHP CONNECTIONS - Consulting, Education, Training
Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA Aquapalace Praha - General Manager
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.  VŠH - prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry marketingu
Ing. Antonín Izák I.B.S. hotels restaurants PRAHA a. s.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. VŠH - katedra marketingu
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D. Perfect Hospitality Consulting - jednatelka
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. TUL, Ekonomická fakulta - děkan
Ing. Miloš Kopal Nestlé ČR - Business Development Manager
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. SLU, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě - děkanka
PhDr. Romana Kratochvílová VŠH - vedoucí katedry jazyků
prof. Ing. Jana Kučerová, Ph.D. UMB - katedra cestovního ruchu
Ing. Věra Levičková, Ph.D. VŠH - vedoucí katedry ekonomie a ekonomiky
PhDr. Jan Máče, Ph.D. VŠH - prorektor pro studium
Dávid Melas, MPhil VŠH - jednatel
Ing. Karel Nejdl, CSc. Odborný poradce
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. VŠMVV - ředitelka Institutu mezinárodního managementu a marketingu
Ing. Martin Petříček, Ph.D. VŠH - rektor
Ing. Tomáš Prouza, MBA SOCR - prezident
Ing. Václav Stárek AHR ČR - prezident
doc. Ing. Ivo Straka, CSc. VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Ing. Petr Studnička, PhD. VŠH - vedoucí katedry hotelnictví
Mgr. Tomáš Tatranský MČ Praha 8 - místostarosta
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. VŠH - katedra marketingu
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. VŠH - emeritní rektor
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. TUL - prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu
Bc. Veronika Fraňková VŠH - členka studentského senátu
Bc. Zuzana Nešetřilová VŠH - předsedkyně studentského senátu