AKADEMICKÁ RADA

Akademická rada Vysoké školy hotelové v Praze je poradním orgánem rektora.

Členy Akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠH uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost, zástupci akademické obce VŠH z řad akademických pracovníků a studentů a jednatel společnosti. Nejméně jednu třetinu členů Akademické rady tvoří osoby, které nejsou členy akademické obce VŠH.

Akademická rada  na svých zasedáních (zpravidla 2x ročně) posuzuje zejména návrhy studijních programů a jejich úprav. Dále pak projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH a každoročního plánu jeho realizace, zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě, včetne dodatků, výroční zprávy o činnosti VŠH za příslušný kalendářní rok, návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení, žádostí o akreditace, jejich rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů nebo žádostí o institucionální akreditaci, pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality uvedených činností, schvaluje také složení komisí pro státní závěrečné zkoušky. Projednává i další otázky, které jí předloží rektor, zejména k organizaci studia a zahraniční spolupráce VŠH, nebo o jejichž projednání požádá některý z členů.

Členové Akademické rady VŠH

Jméno a příjmení Pracoviště
Ing. Pavel Attl, Ph.D. VŠH - vedoucí katedry cestovního ruchu, výkonný ředitel
doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. VŠH - vedoucí katedry managementu
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. VŠH - katedra hotelnictví
JUDr. Vlastimil Dvořák Hotel AMBASSADOR - generální ředitel
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. VŠH - prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí
Ing. Pavel Hlinka AHP CONNECTIONS - Consulting, Education, Training
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. VŠH - prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry marketingu
Ing. Antonín Izák I.B.S. hotels restaurants PRAHA a. s. - správní rada
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. VŠH - katedra marketingu
Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D. Perfect Hospitality Consulting - jednatelka
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. VŠH - poradce rektora
Ing. Martin Kocourek
Swiss Hospitality Management - Managing Director
Ing. Miloš Kopal
Nestlé ČR - Business Development Manager
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU v Opavě - proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Ing. Věra Levičková, Ph.D.
VŠH - vedoucí katedry ekonomie a ekonomiky
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.  VŠH - katedra managementu
PhDr. Jan Máče, Ph.D. VŠH - prorektor pro studium
Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Golden Well Hotel Prague - Director of Operations
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. VŠE - fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Karel Nejdl, CSc. Odborný poradce
PhDr. Eva Ottová VŠH - vedoucí katedry jazyků
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. ČCCR-CzechTourism - generální ředitelka
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. VŠH - katedra cestovního ruchu
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. AKADEMIE STING, o.p.s. - rektor
Ing. Václav Stárek AHR ČR - prezident
doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Ing. Pavel Studík LONGA PRAHA - jednatel
Ing. Petr Studnička, PhD. VŠH - jednatel, vedoucí katedry hotelnictví
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. VŠH - katedra marketingu
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. VŠH - rektor
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. VŠH - katedra ekonomie a ekonomiky
Tereza Korejtková
Předsedkyně studentského senátu VŠH
Katarína Kuchcíková
Členka Studentského senátu VŠH

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.