Magisterský program na VŠH

Cílem magisterského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na práci v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu. Studijní program je vyučován ve třech specializacích:

  • Management hotelnictví a lázeňství se zaměřením na obor ubytovacích služeb a gastronomie,
  • Management destinace cestovního  ruchu se zaměřením na problematiku destinačního managementu,
  • Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví s orientací na marketing služeb.

Všichni absolventi jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru podniků a organizací hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. Mohou se uplatnit při řízení především středních a velkých podniků. Studium rozvíjí umění plánovat, organizovat a řídit, stejně jako schopnost efektivního vedení a hodnocení lidských zdrojů.

Základní informace o studiu

Délka magisterského studia je 2 roky (max. 4 roky). Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (ve zkratce Ing.).

Chcete zjistit, jaké předměty vás čekají v semestru? Podívejte se na seznam předmětů pro specializaci Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingový management v cestovím ruchu a hotelnictví.

Kde se uplatníte

Absolventi specializace Management hotelnictví a lázeňství se uplatní ve středním a vyšším managementu hotelů a hotelových společností v České republice a v zahraničí, v oblasti ekonomického řízení a marketingu v hotelech a dalších podnicích služeb, v poradenské a analytické činnosti v oboru a také v samostatném podnikání v hotelnictví a gastronomii.

Absolventi specializace Management destinace cestovního ruchu naleznou široké uplatnění v manažerských pozicích v organizacích destinačního managementu, ve vedoucích funkcích ve veřejné správě, v cestovních kancelářích, v marketingových organizacích a v celostátních a mezinárodních organizacích cestovního ruchu.

Absolventi specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví se uplatní v manažerských pozicích v podnicích a organizacích zabývajících marketingem a komunikací, v oblasti public relations, ve veřejné správě, v analytické činnosti v oblasti marketingu a také v samostatném podnikání v oblasti reklamy a public relations.

Školné pro programy Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství 32 500 Kč
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč
27 500 Kč