KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinovaná (tzv. dálková) forma studia se skládá z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou než prezenční forma studia. V každém semestru jsou tři soustředění v rozsahu jednoho týdne, ve kterých probíhá přímá forma výuky.

Studenti kombinované formy nemají plný statut studenta a přicházejí o některé výhody spojené s prezenční formou studia.

Podmínky přijetí do kombinované formy studia v akademickém roce 2021/2022:

1. Doložení pracovní činnosti před nástupem studia:

  • pracovní poměr před vstupem do studia v povinné minimální celkové délce 12 měsíců v rozsahu minimálně 20 hodin týdně (pokud není pokryt potvrzením o zaměstnání v době nástupu do studia). Celková délka pracovního poměru může být součtem pracovních poměrů u více zaměstnavatelů
  • podnikání na živnostenský list v délce nejméně 12 měsíců


2. Doložení pracovní činnosti v době zahájení studia:

  • pracovní poměr v době studia (rozsah minimálně 20 hodin týdně)
  • podnikání na živnostenský list
  • v případě evidence na Úřadu práce je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti a později nový pracovní poměr;
  • v případě mateřské i rodičovské dovolené je nutné doložit čestné prohlášení a rodný list dítěte

 

Současné splnění obou výše uvedených podmínek uchazeč o studium dokládá vyplněním formuláře. Formulář je nutné předložit v den konání přijímacího řízení.

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek přijetí do kombinované formy studia může uchazeč o studium konzultovat svou situaci s prorektorem pro studium, který je oprávněn stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu.

Student kombinované formy studia má možnost si bezplatně prodloužit studium o dva semestry, pokud splňuje ostatní studijní povinnosti (zejména složení tzv. klíčových zkoušek). Ostatní studijní povinnosti jsou shodné s prezenční formou studia.