ERASMUS+

Vysoká škola hotelová je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání na období 2021-2027.

Hlavní možnosti programu

1. Studenti: mobilita studentů na studijní a pracovní pobyty spadá do KA1. Hlavní změnou je možnost opakovaného výjezdu v každém studijním cyklu do max. 12 měsíců. Student tak má teoreticky možnost vycestovat v bakalářském a magisterském stupni celkem na 24 měsíců (+12 v doktorském studiu). Možnost vycestovat na pracovní pobyt má čerstvě i absolvent do 1 roku po absolutoriu. Podmínkou je ale podepsání veškeré smluvní dokumentace s VŠH ještě před ukončením studia.

Výše stipendií je dána Programme Guide, EK rozdělila členské země dle výše životních nákladů do tří kategorií, student tak může získat (510, 450, 330 EUR/měs.), u pracovních stáží dojde k navýšení o 150 EUR/měs. u každé kategorie. Navýšení 200 EUR/měs. dostane socioekonomicky znevýhodněný student.

2. Učitelé nebo klíčoví zaměstnanci (rektor, prorektoři, institucionální koordinátor, vedoucí sdílených programů): mají možnost vyjet na mobilitu zaměstnanců nebo v rámci této aktivity může VŠ přijmout experta z podniku. Učitelská mobilita předpokládá nově povinnost výuky min. 8 hod./týden, nelze financovat účast na konferencích. Výběr kandidátů by měli zdokumentovat a schválit vedoucí kateder na základě předloženého programu, konečný výběr potvrzuje vedení školy. V případě zaměstnaneckých mobilit vytvořila EK čtyři kategorie zemí podle výše životních nákladů. Učitelé tak mohou dostat 136, 119, 102 a 85 EUR na 1-14. den pobytu. Cestovní náklady jsou propláceny jako jednotkové náklady v závislosti na vzdálenosti destinací, výpočet dle pravidel EK pomocí distance calculator.

Informace pro zájemce

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky shrnutí

  • Mezi VŠH a partnerskou institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.
  • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na VŠH (bakalářský, magisterský studijní program).
  • Řádně jsem ukončil/a minimálně první ročník bakalářského studia.
  • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (případně jeden trimestr), maximálně 12 měsíců - vždy v rámci jednoho akademického roku.
  • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem VŠH (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na VŠH ukončit nebo přerušit).

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit?

Kontaktovat vedoucí zahraničního oddělení:
Ing. Barboru Komínkovou: kominkova@vsh.cz, tel. +420 283 101 136, místnost č. 029

  • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví VŠH. Jarní (duben) a podzimní termín (listopad).
  • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro mé studium na VŠH (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).

Financování

Mobility Erasmus+ jsou financovány u soukromých škol výhradně finančními prostředky EU. Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta. Podívejte se na výše stipendia pro rok 2019/2020.

Upozornění: Finanční příspěvky Erasmus+ nelze vyplácet na účty zřízené u zahraničních bankovních ústavů, ale pouze na účty v rámci ČR nebo SR (korunový, případně účet v EUR)!

Navýšení stipendia – socio-ekonomické znevýhodnění

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní studijního pobytu Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení stipendia o 200 EUR/měsíc.
Definice socio-ekonomického znevýhodnění vychází z § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí vysoké škole sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na zahraničním oddělení VŠH.

Handicapovaní studenti

Studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím zahraničního oddělení VŠH požádat o speciální grant. Za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu.
V žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá, a tuto předá koordinátorovi programu Erasmus+ na zahraniční oddělení VŠH.
K žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, případně kopii průkazu ZTP a dokumenty vztahující se ke studijnímu pobytu Erasmus+. Zahraniční oddělení posoudí přiměřenost požadovaných nákladů. Přidělený speciální grant je po návratu ze studijního pobytu nutné vyúčtovat.
 

Jazyková příprava Erasmus+

Studenti mají povinnost provést on-line jazykové hodnocení před zahájením mobility a na jejím konci. V roce 2018/2019 jsou dostupné tyto jazyky: čeština, dánština, řečtina, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, nizozemština, polština, portugalština, švédština. Student má také možnost absolvovat dobrovolný jazykový kurz.

Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

  • Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
  • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v minulosti absolvoval.

Podrobné informace k ERASMUS+: