UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIA

Ubytovací stipendium

Studenti (i cizinci) Vysoké školy hotelové v Praze s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy mohou žádat o ubytovací stipendium. Žádost se podává elektronicky 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Dávka není vázána na sociální podmínky žadatele.

Ubytovací stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student svodně za celé období po ukončení příslušného semestru.

Výše měsíční dávky v současné době činí přibližně 550,- Kč.

Nezapomeňte si podat žádost v informačním systému VŠH!

 

Sociální stipendium

Nárok na přiznání sociálního stipendia mají pouze studenti, kteří jsou občany ČR, a kteří zároveň k elektronické žádosti o sociální stipendium doloží písemné „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vydávané orgánem státní sociální podpory (příjem za kalendářní rok rozhodný pro přiznání dávky nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50). Žádost se podává elektronicky 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student svodně za celé období po ukončení příslušného semestru.

Přibližná výše měsíční dávky je 3.300,- Kč.