ZÁKLADNÍ INFORMACE

V současnosti nabízí VŠH 2 bakalářské a 1 magisterský studijní program akreditovaný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Naším cílem je nabídnout zájemcům o práci v atraktivním oboru služeb vysoce profesionální přípravu, která jim umožní:

  • pracovat ve středním a vrcholovém managementu hotelových řetězců a dalších zařízení spojených s cestovním ruchem;
  • podnikat v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu;
  • zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů.

Cestou, jak dosáhnout tohoto cíle, je neustálá péče o zvyšování kvality výuky, její obohacování o nejnovější odborné poznatky a trendy a propojování teorie s praxí.

Vysoká škola hotelová v Praze poskytuje studentům veškeré zázemí potřebné k úspěšnému studiu.

V současnosti nabízí VŠH pro výuku dvě moderní, plně klimatizované auly, počítačové učebny a řadu poslucháren plně vybavených pro multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, laboratorní kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů. Celý prostor školy je pokryt WiFi sítí, takže studenti mají možnost kdykoliv se připojit na internet.

K dispozici je moderní studovna, kde je instalován velký počet počítačových stanic s rychlým připojením k síti. Studovna školy poskytuje prostory pro studium, včetně čítárny, kopírovacích zařízení a tisku z PC. K dispozici je knihovna i prodejna skript. Ve všech programech, které se na škole vyučují, jsou nejlepšími odborníky z řad pedagogů školy i externistů připravovány vysokoškolské učební texty.

Informace o monitorovacím kamerovém systému

Akreditované programy

Akreditovaný program Kód a typ studijního programu Forma studia Platnost akreditace do
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing B1088P050001
bakalářský
prezenční + kombinovaná 17. 07. 2028
Hospitality Management B1088P050002
bakalářský
prezenční 14. 08. 2023
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing N1088P050001
navazující magisterský
prezenční + kombinovaná 14. 08. 2023

 

Podmínky studia studentů se specifickými potřebami

Podmínky studia studentů se specifickými potřebami jsou formalizovány v metodice rektora „Zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání“ (čl. 5). Na takovéto případy je pamatováno i ve „Studijním a zkušebním řádu (čl. 5, odst. 2), „Stipendijním řádu“ (čl. 5) a „Etickém kodexu“ studentů. Jednotlivé případy studentů budou řešeny individuálně podle typu omezení.