SYSTÉM ECTS

Představitelé vysokých škol a jednotlivých států Evropské unie přijali na přelomu století zásady společné organizace vysokoškolského studia, jeho členění a hodnocení. Cílem je zvýšit úroveň vzdělanosti, sjednotit organizaci a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnit přechody studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru zajistit dobře připravené pracovníky.

V některých státech západní Evropy byl kreditní systém zaváděn postupně již od roku 1989, v ČR bylo započato s jeho uplatňováním od roku 1993. Tento systém vychází z ohodnocení studijních povinností v předepsaném studijním programu podle náročnosti určitým počtem bodů, tzv. kreditů. Studenti získávají postupným plněním svých povinností v rámci bakalářského studia za celou jeho dobu zpravidla celkem 180 kreditů a v rámci magisterského studia 120 kreditů.

Vysoká škola hotelová v Praze zavedla kreditní systém ve výuce již v roce 2002. Současný kreditní systém uplatňovaný na VŠH odpovídá zásadám Boloňské deklarace a umožňuje studium na partnerských školách v zahraničí. 

Studium na VŠH probíhá v kreditním systému, který má umožnit lepší mezinárodní srovnání, uznávání zkoušek z jiných vysokých škol a studentům poskytuje větší volnost při plánování průběhu vlastního studia. 

Praktickým výstupem uplatnění systému ECTS je dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Jedná se o dvojjazyčný česko-anglický dokument obsahující kromě obecných informací o systému školství v České republice, základních informací o studiu a osobních údajů o jeho držiteli dále rovněž seznam studentem vykonaných zkoušek za celou dobu studia a jejich hodnocení, téma závěrečné práce a výsledky státních zkoušek. Dodatek k diplomu je vydáván po úspěšném ukončení studia automaticky všem absolventům zdarma

Dodatek k diplomu je nástrojem umožňujícím uznání uzavřeného celku studia nebo jeho jednotlivých součástí jak na zahraničních, tak i na českých vysokých školách. Rovněž zaměstnavatelům slouží dodatek k diplomu jako detailní doklad o získané specializaci a úrovni dosaženého vzdělání jednotlivých uchazečů o zaměstnání.

ukázka dodatku k diplomu