VŠH ukončila řešení projektu pro obec Lipno nad Vltavou

Ve dnech 1. dubna 2014 – 31. ledna 2015 řešila Vysoká škola hotelová v Praze na základě objednávky obce Lipno nad Vltavou projekt s názvem „Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu“. Řešení projektu bylo dokončeno v řádném termínu a ze strany obce byly výsledky projektu akceptovány v plném rozsahu.

Hlavními cíli projektu bylo zhodnotit současný stav partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu, identifikovat současné postavení destinace cestovního ruchu na trhu cestovního ruchu v lokálním, regionálním a přeshraničním měřítku a navrhnout zaměření činnosti lokální organizace destinačního managementu.

Řešitelský tým ve složení Ing. Petr Studnička a Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., doporučil následující opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu – nezakládat novou organizaci destinačního managementu, ale využít zkušeností již existujících subjektů, posílit spolupráci s městem Český Krumlov, inovovat kartu hosta Lipno Card, zintenzivnit příhraniční spolupráci při podpoře rozvoje příjezdového cestovního ruchu do České republiky, iniciovat tvorbu regionálních produktů, prohlubovat spolupráci mezi obcí Lipno nad Vltavou a Ski areálem Lipno, pokračovat ve spolupráci s obcí Loučovice, podporovat novou investici v podobě výstavby čtyřhvězdičkového hotelu, zvýšit úroveň spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou a vyhodnocovat přínosy cestovního ruchu.

Systematický rozvoj cestovního ruchu je založen na spolupráci, případně partnerství subjektů veřejného a soukromého sektoru. Díky jejich participaci přispívá cestovní ruch k tvorbě nových pracovních míst, generuje příjmy do rozpočtu obce, zvyšuje hodnotu území a zlepšuje životní úroveň obyvatel v obci. V roce 2011 byla založena organizace destinačního managementu LIPENSKO s.r.o., která se podílí na rozvoji cestovního ruchu zejména na území obce Lipno nad Vltavou, provozuje Infocentrum Lipno a spravuje kartu hosta Lipno Card.

Pro další rozvojovou fázi cestovního ruchu je třeba nalézat a deklarovat tyto přínosy cestovního ruchu – synergické efekty vzniklé spoluprací mezi všemi soukromými subjekty cestovního ruchu a orgány veřejné správy; propagace destinace jako celku (nejen obce a přilehlých sídel), zahrnující nejenom atraktivity, ale také poskytovatele a zprostředkovatele služeb cestovního ruchu v oblasti Lipenska, resp. východní části Šumavy včetně její hornorakouské a bavorské části; růst konkurenceschopnosti destinace ve vztahu k jiným srovnatelným destinacím (v případě Lipna nad Vltavou především v zahraničí).

Obce Lipno nad Vltavou a Loučovice plánují dlouhodobou spolupráci při rozvoji cestovního ruchu. Dne 5. března 2014 zřídila zastupitelstva obou obcí pracovní skupinu pro koordinaci při realizaci společných projektů přesahujících rámec jedné obce. Dne 22. ledna 2015 vzalo Zastupitelstvo obce Loučovice na vědomí informaci o zpracování studie rozvoje obce Loučovice – turistické středisko a dne 24. února 2015 schválilo Zastupitelstvo obce Loučovice členství v budoucím dobrovolném svazku obcí s názvem „Divoká voda Loučovice“ za účelem prosazování společných zájmů s obcí Lipno nad Vltavou, jehož předmětem zájmu budou úkoly v oblasti cestovního ruchu.

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie