Konference 2014

Hotelnictví a turismus tématy mezinárodní vědecké konference v Praze

 

Ve středu 22. října 2014 uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) již 6. ročník mezinárodní vědecké konference „Hotelnictví, turismus a vzdělávání“ (HTV) věnovaný aktuálním trendům a projektům v těchto oblastech a jejich vzájemné provázanosti.

„Letošní ročník konference se úzce nespecializuje na vybrané konkrétní téma, aktuálních problémů k řešení v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu je široká škála a byla by škoda některá záměrně předem vylučovat“, konstatoval v úvodu zahájení konference prorektor pro výzkum VŠH a odborný garant konference doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Konference se v letošním roce nesla ve slavnostnějším duchu daným především probíhajícími oslavami 15. narozenin Vysoké školy hotelové v Praze. S tím byly také spojeny některé body programu, jako například předávání pamětních medailí významným osobnostem v oboru, a to konkrétně prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za neocenitelný přínos pro rozvoj vysokého hotelového školství v České republice, Ing. Zdeňku Zídkovi za rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a vysokými školami v oborech cestovního ruchu, destinačního managementu a hotelnictví a Bc. Tomáši Blablovi za snahu o zvyšování kvality poskytovaných služeb v oborech hotelnictví a gastronomie zapojením absolventů profesně orientovaných škol. V první části konference také proběhl za účasti zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj slavnostní křest nové odborné monografie Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost z pera již známých autorů Petra Studničky a Lucie Plzákové.

V plenární části konference a jejích odborných sekcích zaznělo téměř 40 odborných příspěvků z úst zástupců podnikatelských subjektů realizujících se především v sektorech hotelnictví a gastronomie, státní správy a vysokých škol s příslušným odborným zaměřením. Prezentované příspěvky byly v odpolední části konference rozčleněny do sekcí Hotelnictví, Gastronomie, Destinační management, Marketing – management a do odborného workshopu věnovaného problematice Franchisingu. V polední panelové části konference diskutovali přední čeští hoteliéři se zástupci z KPMG, vedením obcí a experty z vysokých škol na aktuální témata v sektoru českého i světového hotelnictví.

Bližší informace o závěrech konference, průběhu a výsledcích jednotlivých odborných sekcí budou v blízké době zveřejněny na internetových stránkách VŠH. Tištěný sborník z konference je na vyžádání k prodeji na Vysoké škole hotelové v Praze.

Oslavy 15. výročí založení Vysoké školy hotelové sebou přinesly mimo jiné také bohatý večerní společenský program, kterého se v dobré náladě a s pocitem úspěšně prožitého dne zúčastnila většina z 240 účastníků konference. Vedle družných kolegiálních rozhovorů byly ke zhlédnutí ukázky gastronomické práce v rukách samotných studentů Vysoké školy hotelové v Praze a První soukromé školy hotelové.

Záštitu nad konferencí převzali MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D, MPA, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj a PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem konference je Česká centrála cestovního ruchu – agentura CzechTourism.

Organizační výbor konference HTV
 

Sborník z konference

Zpráva z panelové diskuze a jednotlivých sekcí

Fotogalerie z konference zde