Konference 2010

VŠH uspořádala konferenci o hotelnictví, cestovním ruchu a vzdělávání

V úterý 19. října 2010 se uskutečnil na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) 2. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra s podporou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Více než 200 účastníků konference přivítal ve velké aule školy moderátor plenárního zasedání prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., prorektor VŠH pro spolupráci s praxí a doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., rektor VŠH, který ve svém příspěvku konstatoval, že konference navazuje na úspěšný první ročník, jenž se uskutečnil u příležitosti 10. výročí založení Vysoké školy hotelové v říjnu 2009.

Úvodního slova se ujala Bc. Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která informovala o aktuálních činnostech ministerstva v oblasti cestovního ruchu. Hovořila o návrhu věcného záměru zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu, projektech zaměřených na kvalitu služeb v cestovním ruchu, zřízení Podvýboru pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o činnosti Celostátního kolegia cestovního ruchu ČR.

Z úst doc. Ing. Václava Vinše, CSc., ředitele Odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zazněla slova ocenění činnosti VŠH, která si našla své pevné místo na trhu vzdělávacích institucí.

Perspektivou národního hospodářství ČR se zabýval Ing. Petr Zahradník, vedoucí Kanceláře EU České spořitelny, a. s. a člen Národní ekonomické rady vlády, přičemž konstatoval, že v oblasti služeb je velmi diferencovaný vývoj. Zatímco například výkony dopravy rostou, odvětví ubytování a pohostinství nadále klesá.

Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, zhodnotil aktuální projekty zaměřené na podporu rozvoje domácího a příjezdového cestovního ruchu. Zmínil jak projekt Kudy z nudy, tak projekt Evropské komise EDEN zaměřený na podporu méně známých a méně navštěvovaných destinací cestovního ruchu. Držitelem tohoto titulu v České republice jsou již dvě destinace – České Švýcarsko a Bystřicko.

Přednášku na téma Hotelnictví dnes a zítra si připravil Ing. Pavel Hlinka, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky. Ve svém příspěvku zmínil šedou ekonomiku v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, která přispívá k nedocenění jejich významu pro národní hospodářství. Kritizoval vysokou míru byrokracie, naopak příležitosti vidí ve zvyšování kvality služeb a personálu a ukončení poskytování dotací ze strany Evropské unie.

Konkurenceschopností Slovenské republiky na mezinárodním trhu cestovního ruchu se zabývala prof. JUDr. Ludmila Novacká, PhD., z Obchodní fakulty Ekonomické univerzity Bratislava. Před jejím vystoupením profesor Jindra konstatoval: „Dovolte mi poblahopřát paní profesorce k získání titulu Osobnost cestovního ruchu Slovenské republiky za rok 2009 za dosavadní činnost, který ji udělilo Ministerstvo hospodářství a výstavby Slovenské republiky.“

Vedoucí katedry cestovního ruchu a společného stravování Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, doc. Ing. Ján Orieška, PhD., informoval o možnostech doktorského studia cestovního ruchu na této fakultě, která má třetí stupeň vysokoškolského studia cestovního ruchu akreditován jako jediná ve středoevropském prostoru.

O zcela opačné situaci ve vysokoškolském vzdělávání hovořil Ing. Pavel Attl, Ph.D., výkonný ředitel VŠH. Ve svém vystoupení konstatoval, že zatímco ve světě má vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu dlouhou tradici, v České republice jsou tyto obory oproti jiným znevýhodněny a vysoké školy se nachází v „bludném kruhu“ – cestovní ruch není uznán za vědní disciplínu, čímž není možné akreditovat třetí (doktorský) stupeň studia. Kvůli této skutečnosti není možné konat habilitační a inaugurační řízení a není reálné zabezpečit kvalifikované garanty studijních oborů a studijního programu 6501 Gastronomie, hotelnictví a turismus pro další období.

Na toto vystoupení navázal Ing. Petr Studnička, zástupce vedoucího katedry cestovního ruchu VŠH, který se věnoval oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V souvislosti s reformou výzkumu v České republice přišlo ministerstvo pro místní rozvoj o kompetenci vypisovat veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a společenskovědní výzkum přešel na nově vzniklou Technologickou agenturu ČR. Ve svém vystoupení upozornil na skutečnost, že akreditační komise neudělí, resp. neprodlouží akreditaci na magisterském stupni studia těm vysokým školám, které nerealizují výzkumné aktivity financované z externích zdrojů.

Závěrečné slovo v plenárním zasedání patřilo doc. Ing. Miroslavu Čertíkovi, CSc., jednateli VŠH. Ve svém projevu zmínil ocenění Czech TOP 100 pro Vysokou školu hotelovou v Praze za stabilní firmu ve svém oboru a zdůraznil, že absolventi VŠH nemají větší problémy na trhu práce. Rovněž ocenil skutečnost, že VŠH má jako jediná v České republice zapsán na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik časopis pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers, který je svým obsahem zaměřen na hotelnictví, gastronomii, lázeňství a cestovní ruch.

Po rautu zajišťovaném ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou následovaly čtyři odborné sekce:

  • Lidské zdroje v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu – garant RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, prorektor VŠH pro celoživotní vzdělávání a organizaci,
  • Regionální problémy rozvoje cestovního ruchu – garant Ing. Lucie Petříčková, Ph.D., odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH,
  • Současná česká gastronomie – garant Ing. Pavla Burešová, vedoucí katedry hotelnictví VŠH,
  • Budoucnost hotelnictví – garant Ing. Jana Sombergerová, odborná asistentka katedry hotelnictví VŠH.

V sekci Lidské zdroje v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu se sešlo sedm vystupujících a téměř 50 posluchačů. Od samého začátku vznikla v sekci přátelská pracovní atmosféra projevující se neformální diskusí k předneseným příspěvkům. Ty by se daly shrnout do dvou oblastí – jednak problematika přípravy budoucích zaměstnanců oborů na středních a vysokých školách a jednak otázky řízení a rozvoje lidských zdrojů v praxi podniků hotelnictví a cestovního ruchu. V první oblasti zaujaly příspěvky Mgr. Stanislavy Pachrové a RNDr. Evy Janouškové, Ph.D., z Vysoké školy polytechnické Jihlava, které referovaly o výstupech z dlouhodobého projektu Inovace oboru Cestovní ruch na svojí škole a Mgr. Jiřího Nekudy, ředitele Hotelové školy Teplice, který se věnoval dopadům demografického vývoje na střední školy a kvalitu jejich absolventů. Druhou skupinu tvořily příspěvky věnované možnosti uplatňování strategického personálního managementu v hotelnictví v podání Ing. Barbory Hamouzové z VŠH, etice profesí v oblasti služeb od Mgr. Barbory Novotné Březovské, z Vysoké školy Karla Engliše či problematice anglicismů v odborné terminologii cestovního ruchu, o které hovořila Mgr. Dana Kolářová z VŠH. Moderátor sekce, RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, se v závěrečném příspěvku věnoval problematice ochrany osobních údajů hotelových hostů v kontextu desátého výročí přijetí zákona o ochraně osobních údajů.

Sekci Regionální problémy rozvoje cestovního ruchu zahájil svým příspěvkem doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., proděkan pro strategii a rozvoj Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své prezentaci zhodnotil veřejnou podporu cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů a konstatoval, že v období od října 2007 do června 2010 bylo podpořeno 1.005 projektů v úhrnné výši 19,08 mld. Kč. Podporou kongresového cestovního ruchu se zabývala Jade Sebek, zastupující Czech Convention Bureau, která sdělila, že momentální maximální výše finanční podpory pro zřízení regionální kanceláře je 1 milion Kč. O zkušenostech s řízením cestovního ruchu v regionech hovořil za omluveného Ing. Vladimíra Vavrečku, CSc. Ing. Michal Blaško ze společnosti Enterprise plc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., z Vysoké školy obchodní v Praze, se zabývala financováním cestovního ruchu a jeho vztahem k efektivnosti a účinnosti. Podmínkám pro využití cestovního ruchu v památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu se věnovala Ing. Šárka Tittelbachová, vedoucí katedry cestovního ruchu Vysoké školy obchodní v Praze.

Ze samotného názvu sekce Budoucnost hotelnictví vycházel příspěvek Ing. Petra Vaníčka, ze společnosti HotelPro na téma Rozvoj hotelového průmyslu v Praze do roku 2013. O design a boutique hotelech hovořila Bc. Michaela Šmucrová. Aktuálními problémy hotelnictví se zabýval Ing. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací České republiky. Zajímavé bylo i vystoupení Ing. Vladimíra Filipa, z katedry hotelnictví VŠH, který se věnoval vztahu dětského klienta a hotelnictví.

Sekci Současná česká gastronomie otevřela Ing. Blanka Zimáková, zástupkyně vedoucí katedry hotelnictví VŠH, která představila svůj projekt, který řeší v rámci bakalářských prací od roku 2007. Projekt mapující charakter gastronomických provozoven ve Středočeském kraji bude pravděpodobně ukončen v akademickém roce 2011/2012. Svým poutavým vystoupením navázala Bc. Iva Kaftanová, která představila dokončený průzkum v Kutné Hoře. Další téma s názvem Úvod do vědecké gastronomie přednesl uznávaný odborník prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., z VŠH, který si svým osobitým přístupem a entusiasmem získal všechny přítomné, a to i ty, pro které byl do dané chvíle výraz molekulární gastronomie naprosto cizí a odtažitý. Na vědeckou gastronomii patřičně navázal pan Miloš Kopal, manažer Nestlé Česko, který představil svou novou publikaci s názvem Kniha receptů – Titanové indukční nádobí a pokračoval na téma Gastronomické trendy, přičemž mimo jiného hovořil o způsobech a vhodnosti či nevhodnosti využívání konveniencí. Svým optimisticky laděným příspěvkem zaujala Mgr. Ing. Šárka Mejcharová, z katedry managementu VŠH, na téma Projekt Chrám chmele a piva v Žatci. Trendy na světových kulinářských soutěžích představil odborník Tomáš Konopka, manažer národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Trendy našeho národního kulinářského týmu vyzněly skutečně jako „třešnička na dortu“. Blok gastronomické sekce uzavřela svým vystoupením Ing. Pavla Burešová, vedoucí katedry hotelnictví VŠH, tématem Principy enogastronomie.

Z konference byl vydán tištěný sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-87411-06-3. Prezentace vystupujících jsou zveřejněny na internetových stránkách VŠH.

Konferenci uzavřela číše vína, která se uskutečnila v odpoledních hodinách v restauraci gastronomického studijního střediska VŠH. „Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo zopakovat úspěšný průběh konference. Velmi pozitivní je zájem nejen odborné veřejnosti, ale i studentů z různých vysokých škol, kteří se konference zúčastnili. Naším cílem je totiž nejen prohloubit poznatky v našem oboru, ale dát také příležitost studentům a mladým pracovníkům ve školství, podnikové i veřejné sféře. Již nyní zahajujeme přípravy 3. ročníku konference, který se uskuteční opět v polovině října 2011,“ konstatoval v úplném závěru prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., předseda programového výboru konference.

 
 

Přílohy