Konference 2012

PROBĚHL 4. ROČNÍK KONFERENCE HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve středu 24. října 2012 se uskutečnil na Vysoké škole hotelové v Praze 4. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání zaměřený na problematiku „Inovace a kvalita služeb“. Jednání pléna včetně panelové diskuse proběhlo od 10.00 do 12.45 hodin. Odpolední sekce potom mezi 14 a 17 hodinou. Přihlášeno bylo celkem 235 osob.

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, Mgr. Zdeňka Horníková, předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury Czech Tourism.

Konference byla zaměřena na teoretické i praktické poznatky v oboru. Celkem 215 zúčastněných z vysokých škol, veřejné a podnikové sféry se sešlo na dopoledním plenárním zasedání, které v odpoledních hodinách pokračovalo odbornými sděleními a diskusí v šesti sekcích. Novinkou v tradiční koncepci byla panelová diskuse v plénu k hlavnímu tématu konference.

Návrh programu zaujal širokou odbornou veřejnost, čehož důkazem je nejen vysoká avizovaná účast, ale i počet a rozsah písemných příspěvků zveřejněných v tomto Sborníku. Celkem se sešlo 37 příspěvků. Z nich bylo sedm nejvýznamnějších vybráno k publikaci ve vědeckém časopise Czech Hospitality and Tourism Papers, vydávaném Vysokou školou hotelovou v Praze. Jeho zvláštní vydání zaměřené na konferenční téma je plánováno na konec roku.
U těchto sedmi příspěvků je ve Sborníku uveden pouze abstrakt. Ostatní příspěvky jsou v plném znění, řazeny podle jmen autorů a zahrnují problematiku ze všech odborných sekcí. Sborník recenzovaných příspěvků byl vydán ke dni konference a rozdán účastníkům.

Účastníky konference přivítal rektor vysoké školy hotelové v Praze doc. Ing. Václav Vinš, CSc., který stručně charakterizoval záměr konference u složení účastníků zajištující uplatnění názorů a výsledků z teorie i praxe.
Moderování první části zajistil prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., který zdůraznil zásadu krátkých vystoupení a přenesení těžiště na formy diskuse a odborných sekcí.
Ředitel odboru cestovního ruchu MMR ČR Aleš Hozdecký charakterizoval současnou problematiku řízení a legislativní podpory rozvoje cestovního ruchu s důrazem na vytváření základního zákona o cestovním ruchu.
Ing. Petr Zahradník, MSc, významný odborník v problematice Evropské unie se zabýval ve stručnosti současnými problémy EU a procesem inovací v její činnosti.
Úvod do problematiky inovací z pohledu teorie i praxe přednesl prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Zdůraznil nejen ohromný význam inovací ve všech oblastech ekonomického dění, ale i strukturu přístupů k problematice, úlohu teorie, výzkumu a praktických aplikací.

Následnou panelovou diskusi řídil vedoucí katedry hotelnictví PhDr. Marek Merhaut, Ph.D, MBA.

Základními otázkami pro účastníky byly:

  • Jak chápete inovace a kvalitu v obru svého působení?
  • V jakých oblastech je účelná vazba výzkumu a praxe – jaké formy byste zvažovali?
  • Co je možné zlepšovat ve spolupráci veřejné správy a podnikové sféry – jaká je racionální dělba činností?

Účastníci diskuse byli vybráni s ohledem na možnosti různých přístupů a pohledů na problematiku.

Ing. Jaromír Beránek, ředitel Mag Consulting Praha
– k inovacím ve světovém cestovním ruchu
Ing. Jan Kratina, generální ředitel a předseda představenstva CPI Hotels
– za velký hotelový řetězec
Ing. Petr Šalda, generální ředitel Grandhotelu Zvon
– za samostatný hotel a restaurace
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., KPMG Praha
– k inovacím v oblasti informací
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Podnikohospodářské fakulty, VŠE Praha
– úloha výzkumu v inovacích
Ing. Markéta Vogelová, vedoucí Oddělení výzkumů a analýz, CzechTourism
– příjezdový a domácí cestovní ruch

Forma panelové diskuse se osvědčila a přinesla řadu zajímavých podnětů i impulsů pro další rozvoj oboru – pro výzkum i pro realizační zaměření.

Po konferenci budou formulovány závěry z diskusí a náměty pro další odbornou, zejména výzkumnou činnost v rámci problematiky uvedené v názvu konference.

Praha, 25.10. 2012
prof. Ing. Jiří Jidra, CSc., emeritní rektor VŠH a předseda organizačního výboru


Zpráva ze sekcí a závěry konference

Prezentace příspěvků z plenárního zasedání

Program konference

Sborník z konference