Konference 2011

VŠH uspořádala 3. ročník konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání

Ve čtvrtek 20. října 2011 se uskutečnil na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) 3. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Záštitu nad konferencí převzal Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR a současně i Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem konference bylo získat odborné poznatky v oboru, navázat a prohloubit osobní kontakty a upřesnit výhledy činnosti oboru. Konference byla zaměřena na teoretické i praktické poznatky v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovním ruchu, v letošním ročníku zejména na problematiku výzkumu a racionálních realizací. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků, mimo jiné také představitelů veřejné správy, vysokých škol a podnikové sféry. Konference tak úspěšně navázala na loňský druhý ročník.

Účastníky konference přivítal ve velké aule moderátor plenárního zasedání prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., emeritní rektor VŠH.

Na úvod informoval Aleš Hozdecký, ředitel Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, o současných činnostech ministerstva v oblasti cestovního ruchu – přípravě koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020 a postupu její tvorby a dále o národním systému kvality služeb v ČR a zkvalitnění systému statistických informací.

Hlavním obsahem prezentace Mgr. Petra Černikovského, z Odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly aktuální informace k přípravě zákona o vysokých školách, konkrétně diverzifikace vysokého školství, vztah státu a vysokých škol a možnosti fúzí mezi jednotlivými typy vysokých škol. Dotkl se tak velmi důležité oblasti, která bude mít jistě významný dopad na celou oblast vysokého školství v České republice.

Propagace České republiky a vývoj příjezdového cestovního ruchu byl hlavním tématem prezentace Ing. Mojmíra Mikuly, vedoucího Odboru výzkumů, trendů a inovací, z České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, který představil činnost za roky 2011 a nastínil plán pro rok 2012. Uvedl také aktuálně provedený průzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda je Česká republika turisty vnímána jako bezpečná destinace.

Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, nastínil ve své velice zajímavé prezentaci hlavní problémy, kterým aktuálně čelí obor, ve kterém působí, a zmínil, jak důležitou roli v současné době hrají nové technologie a na ně napojená komunikace.

Dalším prezentujícím byla Mgr. Tereza Šamanová, ředitelka Odboru legislativy, informací a poradenství, z Hospodářské komory České republiky. Ve své prezentaci představila hlavní činnosti, cíle a poslání, strukturu a především služby Hospodářské komory – zejména podporu podnikání v České republice.

Posledním přednášejícím první části dopoledního pléna byl Ing. Karel Korba, vedoucí Oddělení strategie a analýzy daňové politiky Ministerstva financí ČR, jehož přednáška se týkala daňové politiky a podnikání.

Druhou část pléna zahájil doc. Ing. Václav Vinš, CSc., rektor VŠH, který představil nové trendy rozvoje Vysoké školy hotelové v Praze s ohledem na změny v oblasti vysokého školství. Hovořil o silných stránkách a nových příležitostech, které se otevírají, ale neopomenul zmínit také to, čemu by měla VŠH v budoucnu umět čelit.

Účastníky konference zaujala svojí prezentací také doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., proděkanka Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, o vnímání Slovenska z pohledu návštěvníků z ČR. Z provedené studie vyplynulo, že Česká republika je nejvýznamnějším zdrojovým trhem Slovenska v zahraničí a nejvíce návštěvníků směřuje na Slovensko za účelem letní dovolené nebo lázeňských pobytů.

Na její vystoupení navázal prezentací doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., z katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, jejíž obsah se zabýval vztahem cestovního ruchu a gastronomie v České republice.

Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., emeritní rektor VŠH, rozvedl na závěr odborné části potenciální směry výzkumu v hotelnictví a poděkoval všem prezentujícím za jejich zajímavé příspěvky.

Závěrečné slovo patřilo doc. Ing. Miroslavu Čertíkovi, CSc., jednateli Vysoké školy hotelové, který vyjádřil uspokojení nad zájmem o konanou konferenci ze strany odborné veřejnosti, o čemž svědčí její rostoucí návštěvnost a zdůraznil, že se její každoroční pořádání stává již zaběhnutou tradicí.

Po rautu zajišťovaném ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou následovalo šest odborných sekcí:

  • Flexibilní formy zaměstnávání v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu,
  • Řešení regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu,
  • Česká gastronomie a vzdělávání,
  • Aktuální trendy v marketingu a komunikaci,
  • Osobní služby v ekonomice České republiky,
  • Cizojazyčná komunikace ve službách.

 

Program konference(PDF)

Sborník recenzovaných příspěvků z konference(PDF)