Konference 2013

Ve středu dne 23. října 2013 uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) 5. ročník mezinárodní vědecké konference „Hotelnictví, turismus a vzdělávání“ se zaměřením na téma PERSPEKTIVY 2020. Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, a proto byla vystoupení na konferenci zaměřena na přípravy nového programovacího období EU 2014-2020.

Konference byla věnována současným trendům a praktickým zkušenostem v sektoru služeb a jejich inovacím se zaměřením na možnosti a předpoklady rozvoje oborů do roku 2020. „Chceme rozvíjet výzkum a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi a pozitivními realizátory úspěšné praxe,“ konstatoval v úvodu zahájení konference předseda organizačního výboru prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

U příležitosti 20. výročí existence České centrály cestovního ruchu-CzechTourism ocenil současný generální ředitel Ing. Rostislav Vondruška činnost prvního ředitele státní marketingové agentury Ing. Karla Nejdla, CSc. Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., z katedry cestovního ruchu VŠH, seznámila posluchače s postupem řešení mezinárodního projektu WelDest, jehož řešení je finančně podporováno Evropskou komisí.

V panelové diskusi vystoupili jak představitelé orgánů veřejné správy, tak zástupci soukromého sektoru. Pozvání k diskusi přijali za poradenskou společnost MagConsulting Ing. Jaromír Beránek, Resort Valachy zastupoval ředitel hotelových provozů Bc. Tomáš Blabla, Pražskou informační službu reprezentovala její ředitelka PhDr. Nora Dolanská, MBA, názory Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR tlumočil jeho viceprezident Ing. Pavel Hlinka a pohled Ministerstva pro místní rozvoj ČR zazněl z úst ředitele odboru cestovního ruchu Aleše Hozdeckého.

Závěry z konference:

  • Pro posílení výzkumu a inovací v oborech hotelnictví a cestovního ruchu je třeba rozšiřovat síť odborných pracovišť vysokých škol a subjektů z praxe a cíleně prohlubovat jejich spolupráci.
  • Za účelem soustavného a systémového zvyšování kvality služeb českého hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu a jejich konkurenceschopnosti je vhodné zvažovat zařazení těchto oblastí mezi priority výzkumu, vývoje a inovací v České republice na následující programovací období.
  • V zájmu zvyšování teoretické úrovně i výchovy studentů potřebují obory hotelnictví a cestovního ruchu v České republice vlastní doktorský studijní program a možnost konání habilitačních řízení.
  • VŠH by měla pokračovat v popularizaci výsledků výzkumu a inovací z praxe. V rámci toho je nutné posílit mezinárodní charakter výzkumu a další tvůrčí činnosti, včetně rozšíření a prohloubení mezinárodních kontaktů umožňujících vzájemnou výměnu zkušeností.


V Praze dne 23. října 2013

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum, odborný garant konference

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Svídnická 506
181 00 Praha 8
tel.: +420 283 101 143
e-mail: konference2013@vsh.cz
www.vsh.cz/konference


Zpráva ze sekcí a workshopu

Děkovný dopis Ing. Vondrušky předaný Ing. Nejdlovi

Prezentace příspěvků z plenárního zasedání

Program konference

Sborník z konference