KATEDRA MARKETINGU

Katedra marketingu byla na Vysoké škole hotelové v Praze zřízena k 1. 9. 2008. Členové katedry zajišťují výuku předmětů důležitých pro dosažení patřičných odborných znalostí absolventů většiny oborů vyučovaných na VŠH.

Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky prezenčního i kombinovaného studia. Přednášejí a vedou semináře ve studijních oborech na bakalářském stupni – Hotelnictví, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, i na magisterském stupni – Management hotelnictví a lázeňství a Marketingové komunikace. Vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů školy. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky, které na škole probíhají. Významnou složkou práce katedry je také vědecko-výzkumná činnost, publikační činnost, organizování a účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Členové katedry spolupracují s praxí jak v oblasti výuky, tak výzkumu.

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Tajemník katedry: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA