Zpráva z konferenčních sekcí

TRENDY V CESTOVNÍM RUCHU

Ačkoliv sekce Trendy v cestovním ruchu pod vedením Ing. Lucie Plzákové, Ph.D. necílila na zcela konkrétní téma, sami vystupující se soustředili na oblast destinačního managementu. Mgr. Aleš Pangrácz agentury CzechTourism zahájil odborný blok přednášek na téma nové klasifikace organizací destinačního managementu v ČR, na které spolupracovala agentura CzechTourism s KPMG, jehož zástupce Ing. Radek Chaloupka téma doplnil. Diskuse k nové klasifikaci, respektive kategorizaci organizací destinačního managementu na všech úrovních od národní, přes krajskou, oblastní až po lokální úroveň, byla bohatá, dynamická a velmi konkrétní. Organizacím destinačního managementu se ve svém vystoupení věnovala i Ing. Jitka Mattyášovská z domovské VŠH, která představila výstupy dotazníkového šetření, jako součást své disertační práce. Velmi zajímavé téma vnesl do diskuse pan Matěj Koutný z Blahobyty.cz, který se podělil s publikem o téma trendů v krátkodobém a střednědobém pronájmu. Tedy opět byla na programu sdílená ekonomika, která je trendem sama o sobě. Diskuse se vedla směrem,kde jsou hranice a co je či není sdílená ekonomika, plnění legislativních požadavků, zda Airbnb konkuruje hotelům či nikoliv, jak náročné je úspěšně pronajímat volné prostory k bydlení, jaká je ekonomická výnosnost krátkodobého oproti dlouhodobému pronájmuapod. Mgr. Ondřej Špaček ze společnosti CE-Traffic seznámil odborníky i studenty v publiku s využitím geolokačních a signalizačních dat, která by mohla sloužit ke sběru dat o příjezdovém i domácím cestovním ruchu. Diskuse se zabývala bezpečností a anonymitou použitých dat, možnostmi jejich využití a budoucím cílem, kterým je nastavení metodiky a SW modulu pro sběr a zpracování dat pro potřeby turismu. Kolegyně ze zahraničí Ing. Ludmila Elexová, Ph.D. z Ekonomické fakulty Univerzity Matěje Bela seznámila publikum a obohatila diskusi o téma Eurofondy ako prekážka alebo prostriedok rozvoja cestovného ruchu?, kdy na základě spolupráce s Národním kontrolním úřadem Slovenské republiky hodnotila přínos finančních prostředku do oblasti podnikání v cestovním ruchu na Slovensku v období 2007 – 2013.
Témata, kterým se sekce Trendy v cestovním ruchu zabývala, byla rozmanitá a velmi aktuální, čemuž odpovídala i diskuse po každém z příspěvků i po skončení celé sekce. Věříme, že v příštím jubilejním desátém ročníku konference HTV, bude cestovní ruch i nadále aktuálním a velmi vyhledávaným tématem odborné veřejnosti, zástupců podnikatelské sféry, akademiků i studentů, tak jak tomu bylo letos.

 

   

    

 

 Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
katedra Cestovního ruchu
e-mail: plzakova@vsh.cz


DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA GASTRONOMII

Sekci Dopady legislativních změn na gastronomii vedla Ing. Blanka Zimáková, tajemnice katedry hotelnictví VŠH. Prvním vystupujícím byla Věra Hrazdírová, HR Manager Pentahotel Prague, která prezentovala své zkušenosti týkající se výběru a zaškolování provozních pracovníků v Pentahotel Prague. Aleš Pikal, Food&DrinkDirector, Park Inn Hotel Prague se zaměřil na dopad legislativních opatření (EET a protikuřácký zákon) na provoz restauračních zařízení. Mezi F&B Managery z mnoha hotelů bylo provedeno dotazníkové šetření a jeho výsledky byly prezentovány. O nevšedních kurzech vaření velmi poutavě a opravdu se zápalem hovořil Ing. Miloš Kopal, Horeca Manager Nestlé Česko. Doc. Ing. Jiří Mlček, PhD. z Ústavu analýzy a chemie potravin z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně seznámil přítomné s výsledky výzkumné činnosti, konkrétně s novým nápojem z hroznů. V závěru vystoupil Ing. Zbyněk Vinš, odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH Praha, který prezentoval výsledky senzorického hodnocení tradičních českých utopenců.

Vystoupení všech řečníků bylo velmi zajímavé, aktuální, vycházelo z praxe a z osobních zkušeností. Přítomným posluchačům, kteří měli možnost se do problematiky osobně zapojit a prezentovat své názory, byl ponechán po každém vystoupení prostor na dotazy a diskuzi.

  

  

Ing. Blanka Zimáková
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
katedra Hotelnictví
e-mail: zimakova@vsh.cz


MARKETING V HOTELNICTVÍ A GASTRONOMII

Hlavním tématem sekce marketingu v hotelnictví a gastronomii byla nejen digitalizace v sektoru HoReCa, ale také společenské odpovědnost firem a využití sociálních sítí nejen v gastronomii. Celou sekce odstartoval Daniel Grossmann ze společnosti Z3 Live Services s tématem digitalizace v hospitality. Daniel přestavil soustavu nástrojů, které mohou podnikatelé využívat k transformaci jejich podnikání a zvýšení efektivity pomocí automatizace vnitropodnikových procesů. Jedním z podstatných faktorů, který tuto automatizaci umožnuje, je interoperabilita systémů, případně budování komplexních řešení na celopodnikové úrovni. Zvýšení efektivity je tak možné dosáhnout nejen automatizací a přesunem některých procesů online, ale touto cestou lze dosáhnout také snížení mzdových nákladů. Vliv digitalizace je také viditelný v práci jednotlivých zaměstnanců, kteří se tak mohou plně věnovat zákazníkovi a přenechat automatizované procesy systémům.
Druhým vystupující, Jaromír Pažout ze společnosti Bookassist Czech Republic, zaměřil svůj výklad na online konkurenci ubytovacích zařízení. Jaromír se svým týmem pomáhá hoteliérům snižovat jejich prodejní závislost na OTA a celkově optimalizovat svoji distribuční strategii. Snižující se zisk a rostoucí náklady na distribuci jsou tak klíčovými faktory, které vedou ke změnám v distribuci hotelových služeb, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.
Střední část sekce byla věnována sociálním sítím a tvorbě obsahu. Šárka Hamanová a Jan Zima z Ambi CZ představili obsahovou strategii jednotlivých zařízení, která v rámci sociálních sítí velmi dobře funguje a mezi zákazníky je velmi populární. Nejdůležitější část tvorby obsahu tvoří samotní zaměstnanci. Velmi silná firemní kultura tak vede k přirozené tvorbě obsahu, který je velmi blízký zákazníkům. Díky tomu nemusí Ambi CZ investovat do propagování a sponzorování jednotlivých příspěvků na sociálních sítích.
Reklamní formáty a možnosti Facebooku představila Veronika Kundríková ze SocialSharks. Na několika příkladech stručně ukázala možnosti, které Facebook dává společnostem při budování komunity, případně oslovování nových zákazníků. Jednotlivé formáty byly prezentovány na případových studiích, které realizuje samotná agentura pro společnosti na českém i slovenském trhu. Veronika mluvila také o možnostech zacílení vytvořeného obsahu a důležitosti budování komunity, její dokonalé znalosti a tvorbě obsahu právě pro cílovou audienci.
Celou sekci zakončil Marek Audes, general manager hotelu ibis v Plzni, povídáním o společenské odpovědnosti firem. Sám považuje toto téma za velmi přirozené, a proto během své přednášky mluvil o aktivitách nejen celé skupiny AccorHotels, ale i o aktivitách, které vykonávají v rámci hotelu ibis. Představil tak způsob, kterým budují komunitu svých zaměstnanců, jak pomáhají dětem z dětských domovů a také seniorům, pro které pořádají například minigolf, nebo setkání s významnými osobnostmi a další diskuzní setkání. Stejně tak mluvil o možnostech práce s odpadky a dopadu CSR na hosty hotelu a budování jeho dobré pověsti.
Celá sekce se stejně jako minulý rok nesla ve velmi přátelském duchu a přinesla mnoho zajímavých příkladů a postřehů z jednotlivých oblastí podnikání v hotelnictví a gastronomii.

  

  

Ing. Štěpán Chalupa
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
katedra Marketingu
e-mail: chalupa@vsh.cz