Propozice

 • Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Vysoká škola hotelová v Praze.
 • Soutěže se může zúčastnit každý student, který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského či magisterského studia včetně studentů anglického programu HOE jak prezenční, tak kombinované formy studia na
 • Vysoké škole hotelové v Praze.
 • Pořadatelem soutěže, která se koná dne 9.května 2018, je Vysoká škola hotelová v Praze. Účastníci zde přednesou referát o své soutěžní práci. Hodnotící komise vybere nejlepší práce, které budou oceněny.
 • Soutěž probíhá ve 2 sekcích: Hotelnictví a gastronomie, Cestovní ruch
 • V případě, že v sekci bude registrováno více jak 15 příspěvků, hodnotící komise si vyhrazuje právo učinit předvýběr prací do soutěže, a to z kapacitních a časových důvodů. Organizátoři vyrozumí studenty, kteří budou vybráni.
 • Studenti zašlou soutěžní práci na email: sindelarova@vsh.cz, dle vzoru uvedeném v instrukcích.
 • Termín pro zaslání práce elektronickou formou je do 4. května 2018.
 • Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce
  • celkové zpracování práce
  • prezentace práce a odborná rozprava
 • Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit práci, pokud neodpovídá zaměření soutěže.