Projekty smluvního výzkumu

Název projektu: Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1
Číslo projektu: PH-01-2019/VSH
Termín: 1. 11. 2019 - 15. 3. 2020
Rozpočet: 42.350 Kč
Poskytovatel/zadavatel: PRAGUE HOTELS, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu smluvního výzkumu je posoudit legislativní podmínky k možnému využití objektu k bydlení, nájmu a ubytování v souladu s platnými ustanoveními zákonných norem, především se zaměřením na občanský zákoník, živnostenský zákon, stavební zákon, daňové zákony a další právní předpisy, a to jak z pohledu nabídky, tak z pohledu poptávky na trhu ubytovacích služeb.
Stav projektu: projekt byl ukončen
 

Název projektu: Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E
Číslo projektu: CzT-0500/0065/VŠH-2019
Termín: 15. 3. 2019 – 18. 10. 2019
Rozpočet: 195.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu smluvního výzkumu je zpracovat návrh sady indikátorů pro měření výkonnosti destinace a DMO s využitím metody 3E a návrh metodických postupů a doporučení pro zjišťování, měření, vyhodnocování a interpretaci navržené sady indikátorů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Analýza vývoje cestovního ruchu pro zpracování Analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021-2030
Číslo projektu: MMR-5651/0021/18-2018
Termín: 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Rozpočet: 145.200 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu je zpracovat dílčí kapitoly Analýza poptávky, Analýza rizik a dopadů, Matice cílových skupin a jejich potřeb, Analýza vývoje cestovního ruchu pro zpracování Analytické části Koncepce a Definování návrhů vizí, priorit a opatření. Dílčí části budou řešeny ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Potenciál rozvoje Parku Mirakulum v Milovicích v kontextu podpory cestovního ruchu a destinačního managementu ve Středočeském kraji
Číslo projektu: MIRMIL/1/2017-33
Termín: 1. 4. 2017 – 31. 1. 2020
Rozpočet: 114.950 Kč
Poskytovatel/zadavatel: MIRAKULUM s.r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je zhodnotit potenciál rozvoje rodinného zábavního parku Mirakulum v Milovicích se zaměřením na produktovou nabídku cestovního ruchu ve Středočeském kraji.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Analýza tržního chování a inovace marketingové strategie 2 hotelů v oblasti Národního parku Šumava
Číslo projektu: SVP 1.2017 HoMo
Termín: 7. 2. 2017 – 30. 4. 2017
Rozpočet: 66.550 Kč
Poskytovatel/zadavatel: GSI HOTELY s. r. o.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. – Katedra managementu
Anotace: Cílem projektu je zlepšení stávající marketingové strategie 2 vybraných hotelů a podpora zvýšení jejich ziskovosti. Inovace bude zohledňovat aktuální trendy chování tržních segmentů hotelů a možnosti aplikace moderních informačních technologií v hotelnictví.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Certifikovaná metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo projektu: 1667/2016-54
Termín: 1. 1. 2017 – 28. 2. 2017
Rozpočet: 20.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Obsahem projektu je vysvětlení základního právního rámce novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, přínosy zavedení místního poplatku z ubytovací kapacity pro obce, popis procesu zavedení místního poplatku včetně vzoru obecně závazné vyhlášky obce, definování způsobů stanovení sazby, příklady variant práce se sazbou, uvedení možností výjimek v závislosti na zaměření obce, definování způsobu a právního rámce stanovení paušální platby poplatku včetně příkladů, příklady kontrolní činnosti, popis procesu administrace ze strany obce aj.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch
Číslo projektu: 192/2016-54
Termín: 15. 2. 2016 – 15. 10. 2016
Rozpočet: 242.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem odborné studie je navrhnout legislativní změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v části týkající se místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity. Součástí studie bude dále právní stanovisko třech nezávislých expertů na navržené změny, vyjádření dopadu aplikace návrhů změn právního předpisu do praxe a konfrontace návrhu se zahraničními zkušenostmi.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže
Číslo projektu: AHR-02/2016/VSH
Termín: 1. 2. 2016 – 31. 8. 2019
Rozpočet: 84.700 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je navrhnout možnou podporu rozvoje domácího cestovního ruchu prostřednictvím účasti dětí a mládeže na školních výletech a lyžařských výcvikových kurzech a dále identifikovat finanční a nefinanční nástroje účasti dětí a mládeže v rámci domácího cestovního ruchu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice
Číslo projektu: AHR-01/2016/VSH
Termín: 20. 1. 2016 – 15. 3. 2016
Rozpočet: 72.600 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: Mgr. Monika Klímová – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu je identifikovat specifika čínské klientely v hotelech a restauracích v České republice a dále zpracovat brožuru pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení s metodickými doporučeními vedoucími k eliminaci vzniku rizik při kontaktu s čínským klientem.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky
Číslo projektu: ReVa/1/2015-KL
Termín: 1. 12. 2015 – 31. 8. 2019
Rozpočet: 221.430 Kč
Poskytovatel/zadavatel: HP Tronic, s. r. o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Pavel Attl, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu je navrhnout postup a zpracovat žádost o zařazení části obce Velké Karlovice mezi přírodní léčebné lázně využívající klimatické podmínky v souladu s platnými legislativními normami v České republice.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí
Číslo projektu: SLO4/2/2015-SRU
Termín: 1. 12. 2015 – 31. 10. 2016
Rozpočet: 441.650 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Svazek Lipenských obcí
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je zpracovat strategii rozvoje území členských obcí Svazku Lipenských obcí s důrazem na rozvojové možnosti cestovního ruchu v periferním venkovském regionu s vhodným potenciálem. Řešení projektu bylo schváleno Valnou hromadou Svazku Lipenských obcí usnesením č. 4/2/2015 ze dne 15. 10. 2015.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Měření efektivity podpory cestovního ruchu v regionech
Číslo projektu: 15/510/004
Termín: 1. 5. 2015 – 30. 6. 2016
Rozpočet: 50.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. – Katedra marketingu
Anotace: Hlavním cílem projektu je stanovit návrh metodiky měření efektivity podpory cestovního ruchu v regionech. Budou sledovány metodiky měření efektivity v jiných oblastech s cílem aplikace jejich částí na problematiku destinačního managementu. Bude určeno, jaký efekt podpory cestovního ruchu může být tímto návrhem měřen, případně bude navrženo, jak by se daly kvantifikovat všechny efekty. Následně budou navrženy měřitelné indikátory, které budou začleněny do metodiky sledování efektivity podpory cestovního ruchu v regionech.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Návrh použití vhodných typů sklenic při servisu alkoholických i nealkoholických nápojů
Termín: 5. 11. 2015 – 5. 12. 2015
Rozpočet: 15.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Crystalex CZ, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jiří Zelený – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je navrhnout a popsat vhodné typy sklenic pro servis jednotlivých typů alkoholických a nealkoholických nápojů. Návrh zohledňuje především optimální podmínky projevu jednotlivých typů nápojů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Produktová nabídka českých lázní
Číslo projektu: 15/410/2836
Termín: 13. 10. 2015 – 14. 1. 2016
Rozpočet: 100.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Pavel Attl, Ph.D.– Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je analyzovat současnou situaci českého lázeňství, přičemž primární pozornost je zaměřena na analýzu jeho produktové nabídky ve vazbě na jednotlivá lázeňská místa. Předpokládaným výstupem je kategorizace českých lázní podle jejich významu a zaměření. Cílem projektu je navrhnout obchodní a partnerské modely pro agenturu CzechTourism ve vazbě na spolupráci s regiony.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Analýza vybraných tržních vlivů konkurence pro inovaci marketingové strategie Aquapalace Hotelu Prague
Číslo projektu: SVP 1. 2014 HMM
Termín: 1. 3. 2014 – 30. 6. 2015
Rozpočet: 70.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Redvale a.s., provozovatel Aquapalace Hotelu Prague
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. – Katedra managementu
Anotace: Cílem projektu je vytvoření datové báze konkurenčních subjektů hotelu jako nástroje pro inovaci marketingové strategie společnosti a zvýšení úrovně konkurenceschopnosti hotelu v evropském měřítku.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově
Číslo projektu: MECK-PSCR1VŠH-2014
Termín: 1. 10. 2014 – 30. 6. 2015
Rozpočet: 284.350 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Pavel Attl, Ph.D.– Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je analyzovat dosavadní vývoj cestovního ruchu v Českém Krumlově od roku 1990, stanovit dopady cestovního ruchu na rozvoj města, navrhnout systém pravidelného sledování a vyhodnocování výkonů cestovního ruchu. Dalším cílem projektu je zpracovat strategii rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově se zaměřením na návrhy opatření pro rozvoj cestovního ruchu, jejich implementaci, monitoring, hodnocení.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu
Číslo projektu: MMR-1489/2014-54
Termín: 15. 8. 2014 – 31. 3. 2015
Rozpočet: 242.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.– Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je posoudit vliv vybraných místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt do rozpočtu obcí na návaznou podporu rozvoje cestovního ruchu na jejich území a navrhnout možné přístupy k legislativní úpravě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu 
Číslo projektu: OLNV-ODM1VŠH-2014
Termín: 1. 4. 2014 – 31. 1. 2015
Rozpočet: 229.900 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Obec Lipno nad Vltavou 
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavními cíli projektu jsou zhodnotit současný stav partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu, identifikovat současné postavení destinace cestovního ruchu na trhu cestovního ruchu v lokálním, regionálním a přeshraničním měřítku a navrhnout zaměření činnosti lokální organizace destinačního managementu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice
Číslo projektu: CzT-14/o/510/1236
Termín: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
Rozpočet: 80.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. – Katedra hotelnictví
Anotace: Cílem projektu je zhodnotit vztah objemu vybraných místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení na území České republiky.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Koncepce gastronomických služeb v areálu stadionu FK Teplice
Číslo projektu: SVP 3. 2014 HMM
Termín: 1. 3. 2014 – 30. 6. 2014
Rozpočet: 10.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Blanka Zimáková – Katedra hotelnictví
Anotace: Cílem projektu je předložení nové koncepce gastronomických služeb na základě výsledků analýzy současného stavu, a to šetřením na místě včetně ankety s návštěvníky stadionu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Optimalizace stravovacích služeb pro zaměstnance AGC při respektování různorodosti pracovních činností
Číslo projektu: SVP 2. 2014 HMM
Termín: 1. 2. 2014 – 30. 6. 2014
Rozpočet: 10.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Blanka Zimáková – Katedra hotelnictví
Anotace: Cílem projektu je předložení návrhu optimalizace stravovacích služeb na základě výsledků analýzy současného stavu, a to šetřením na místě včetně ankety s návštěvníky stravovacích středisek.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Řízení nákladů střediska Food & Beverage Aquapark
Číslo projektu: SVP 4. 2013 HMM
Termín: 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014
Rozpočet: 230.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Redvale a.s., provozovatel Aquapalace Hotelu Prague
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, Ing. Věra Levičková, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je porovnání efektivity zaměstnávání osob střediska Food & Beverage Aquapark, porovnání efektivity využívání různých forem malého stolního inventáře (komparativní analytické studie) a porovnání efektivity prodeje vybraných vlastních a překupovaných produktů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Návrh marketingových opatření pro posílení návštěvnosti hotelu Horizont
Číslo projektu: SVP 1. 2013 HMM
Termín: 1. 10. 2013 – 15. 2. 2014
Rozpočet: 60.500 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Regata Čechy a.s.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je zpracování návrhu marketingových opatření vedoucích k posílení návštěvnosti hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Jedná se o zpracování auditu marketingového chování hotelu na trhu a jeho SWOT analýzu, vypracování analýzy obchodního chování konkurence hotelu a profilu cílových skupin a zpracování návrhu opatření pro posílení návštěvnosti hotelu z hl. m. Prahy.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni v České republice
Číslo projektu: CzT-13/110/111/7
Termín: 1. 7. 2013 – 28. 2. 2014
Rozpočet: 150.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism, Institut turismu ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je navrhnout systém řízení cestovního ruchu v České republice s provázaností národní a regionální úrovně a navazování strategických partnerství mezi orgány veřejné správy a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty, který přispěje k cílenému rozvoji cestovního ruchu na národní úrovni i k rozvoji regionů a zmírnění regionálních disparit v programovém období EU 2014-2020. Efektivní systém řízení cestovního ruchu umožní překonat ekonomickou zaostalost regionů a přispěje k zmírnění regionálních disparit investičně nenáročným způsobem, přičemž využití cestovního ruchu je do značné míry závislé na potenciálu cestovního ruchu v konkrétním území a na vhodně nastavených ekonomických a institucionálních podnětech (organizace destinačního managementu).
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí – Čertovy proudy Loučovice
Číslo projektu: OLOU-DIVOLO1VŠH-2013
Termín: 25. 6. 2013 – 12. 7. 2013
Rozpočet: 72.600 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Obec Loučovice
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je posoudit možnosti vodáckého využití středního úseku řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí v úseku mezi VD Lipno I a VD Lipno II a zhodnotit socioekonomické přínosy vodáckého využití řeky Vltavy pro obec Loučovice.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vliv a dopad kurzových rozdílů na celkovou ekonomiku hotelových provozů
Číslo projektu: SVP 3. 2013 HMM
Termín: 1. 5. 2013 – 17. 6. 2013
Rozpočet: 10.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: CPI Hotels, a. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA – Katedra hotelnictví
Anotace: Zpracování analýzy vlivu a dopadu kurzových rozdílů na celkovou ekonomiku hotelových provozů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Výzkum potenciálu církevního turismu na území pražské arcidiecéze
Číslo projektu: AP-6346/2012
Termín: 1. 1. 2013 – neurčito
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Arcibiskupství pražské
Odpovědný řešitel za VŠH: Mgr. Monika Klímová – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je vyhodnotit z hlediska církevní turistiky potenciál a možnosti využití vybraných historicky a architektonicky zajímavých církevních staveb, především kostelů na území arcidiecéze pražské.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou
Číslo projektu: OLNV-MECR1VŠH-2012 a LIP-MECR2VŠH-2012
Termín: 15. 10. 2012 – 15. 3. 2013
Rozpočet: 234.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Obec Lipno nad Vltavou a Lipensko, s. r. o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavními cíli projektu jsou stanovit způsob pravidelného měření efektů a trendů cestovního ruchu pro obec Lipno nad Vltavou, určit druh, četnost a formu sběru dat, dále pak zhodnotit, zda existovala či existuje jiná možnost, jak zmírnit ekonomickou zaostalost obce než rozvojem cestovního ruchu a navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu cestovního ruchu v obci.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Nová tvář Hotelu Stein
Číslo projektu: UEPRKKK201209
Termín: 1. 5. 2012 – 30. 9. 2012
Rozpočet: 65.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Karlovarský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je omezení vlivů sezónních výkyvů a zvýšení konkurenceschopnosti Hotelu Stein. Jde o transfer teoretických znalostí a o jejich aplikaci v podnikatelském prostředí, které k nim nemá běžně zajištěný přístup. Cílem je vytvoření metodiky, která bude případným vzorem i pro další podniky. Hotel Stein využije daného know how a spolupráce s VŠH v rámci dlouhodobějšího inovačního projektu hotelu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Návrh dlouhodobého záměru rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2013-2017
Termín: 17. 8. 2012 – 31. 10. 2012
Rozpočet: 145.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Plzeň, statutární město
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – prorektor pro výzkum, Katedra hotelnictví
Anotace: Zpracování návrhu Dlouhodobého záměru rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2013-2017.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Flexibilita pracovní síly a její optimální využití v podnicích automobilové dopravy
Termín: 1. 9. 2011 – 31. 12. 2013
Poskytovatel/zadavatel: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA – prorektor pro rozvoj, Katedra managementu
Anotace: Cílem výzkumného úkolu je získání informací o současném stavu využívání flexibilních forem zaměstnávání lidí v segmentu automobilové dopravy.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky
Číslo projektu: 11/0/410/1211
Termín: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011
Rozpočet: 50.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Petříčková, Ph.D.
Anotace: Systém řízení cestovního ruchu není v ČR dostatečně legislativně upraven. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovalo návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu. Projekt se zabýval analýzou řízení cestovního ruchu v ČR na regionální úrovni (kraje, turistické regiony).
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch
Číslo projektu: CZ.1.09/4.3.00/06.00048
Termín: 1. 3. 2009 – 31. 10. 2009
Rozpočet: 200.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Městský úřad Litoměřice
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Pavel Attl, Ph.D. – výkonný ředitel, Katedra cestovního ruchu
Anotace: Studie se zabývala rozborem primární a sekundární nabídky destinace cestovního ruchu Litoměřicko s návrhy na řešení problematiky řízení cestovního ruchu a aktivizaci jednotlivých nástrojů marketingového mixu.
Stav projektu: projekt byl ukončen