Informace pro autory příspěvků

Pokyny k šabloně


Šablona pro psaní článků je pevně definovaná (formát A5) zvolené styly písma:
hlavních nadpisů (Times New Roman, 14, tučné, kapitálky)
nadpisů odstavců (Times New Roman, 14, tučné)
písma odstavců (Times New Roman, 10, normální)
odsazení textu a řádkování (1,0) je nutné bezprostředně dodržet.
Pevně definovaná je také velikost, formát a okraje stránky. Textová pole označená šedou barvou lze měnit – kliknutím do příslušného pole je možné vložit text. Abstrakt musí mít minimálně 400 a maximálně 500 znaků, klíčových slov maximálně 6 (seřazené podle abecedy).
V rámci textu je nutno dodržovat zarovnání textu k oběma okrajům stránky (do bloku), tzn. Bez odsazování prvního řádku odstavce. Stránky se nečíslují, nepoužívají se záhlaví ani zápatí. Případné zvýraznění textu se provádí kurzívou, nikoliv tučným písmem. Poznámky k textu se vkládají na dolní okraj strany a číslují se průběžně. Text se píše ve formátu MS-Word, grafy ve formátu MS-Excel.
Pro klasifikaci JEL: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
Minimální délka článku – 8 stran
Maximální délka článku – 12 stran

Pro jednoduché zadávaní si šablonu můžete stáhnout zde.

NÁZEV ČLÁNKU
PAPER TITLE
Jméno a příjmení autora (bez titulů)


Abstrakt
Text (min. 400 znaků, max. 500 znaků)
Klíčová slova
Text (max. 6 slov)


Abstract
Text (between 400 and 500 characters)
Key words
Text (up to 6 key words)
JEL Classification: Text (max. 3 identy)


Úvod
text
Materiál a metody
text
Výsledky
text
Diskuze
text
Závěr
text
Literatura
[1] text
[2] text
[3] text
[4] text
[5] text

Kontakt na autora
Jméno, příjmení autora včetně všech titulů
Název katedry/fakulty
Celý název školy/univerzity/instituce
Název ulice + číslo popisné
PSČ Název města/obce
Stát
T: (+420) 000 000 000
E: emailová adresa
F: (+420) 000 000 000

Charakteristika autora
Text (zaměření autora; max. 3 věty)

 

Další pokyny

Rozdělení šablony na jednotlivé části (úvod, materiál a metody, výsledky, diskuze, závěr a dále literatura, kontakt a charakteristika autora) je nutné dodržet. Není povoleno zvolit vlastní formátování textu, názvy jednotlivých částí šablony pro zpracování článku nelze číslovat.

V případě volby dalšího formátování textu použijte tento příklad:

Výsledky
text
Nadpis 1
text
Nadpis 2
Text


Tabulka, graf, schéma, vzorce

Všechny tabulky, grafy, schémata a vzorce uvedené v článku musí být vycentrovány (na střed stránky) a uveden u nich zdroj dat. Zdroj dat se uvádí bezprostředně pod daný objekt, je vycentrovaný a jeho velikost písma je 10. Všechny tabulky, grafy, schémata a vzorce je nutné číslovat a jejich označení je velikostí písma 10, Times New Roman, tučně.

Pro mapy není povoleno používat barevné rozlišení, ale pouze černobílé stínování (nebo černobílá struktura). Pokud není možné mapu upravit do černobílé verze, zašlete jako samostatnou přílohu (nikoliv jako součást článku). Na příslušnou mapu v textu odkažte jako příloha 1, příloha 2 apod. a stejně pojmenujte tyto přílohy v zasílaném souboru.

Citace

Všechny citace musí splňovat normu ISO 690:2011 a musí být uvedeny s využitím harvardského stylu.
Úplné bibliografické citace v seznamu na konci příspěvku musí být uveden v abecedním pořadí podle prvního autora a podle roku. Seznam citací je uveden dále, v seznamu jsou uvedeny příklady z citační normy ČSN ISO 690:2011, dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/home.