Hodnotící komise

Přihlášené soutěžní práce budou veřejně obhajovány před hodnotící komisí formou prezentace s využitím elektronických nástrojů. Součástí prezentace je odborná rozprava s členy hodnotící komise. Odprezentované soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

Předseda komise: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Členové: 

  • Ing. Pavel Attl, Ph.D. - vedoucí katedry cestovního ruchu
  • doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. - vedoucí katedry marketingu
  • prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. - emeritní rektor VŠH
  • doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. - docentka katedry managementu
  • Ing. Martin Petříček, Ph.D. - odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky
  • Ing. Petr Studnička, PhD. - vedoucí katedry hotelnictví
  • Ing. Jiří Švaříček - General Manager, Hotel Imperial

Vyhlášení výsledků soutěže bude v den konání soutěže.

Výsledky soutěže budou týž den zveřejněny na stránkách VŠH.