Organizace studia

Bakalářské prezenční studium

se člení na zimní a letní semestry s délkou přímé výuky 13 týdnů v zimním i letním semestru, pro studijní přípravu a zkoušky je v každém semestru vyhrazeno nejméně 5 týdnů. Po druhém semestru je čtyřtýdenní odborná praxe, po čtvrtém semestru je další praxe v rozsahu 6 týdnů, sloužící současně pro sběr podkladů a zkušeností pro zpracování závěrečné bakalářské práce.

Magisterské prezenční studium

je členěno na zimní a letní semestry. Ve 3. semestru jsou zařazeny 4 týdny praxe, 12 týdnů přímé výuky a 5 týdnů pro individuální studium a zkoušky. Ve 4. semestru je 10 týdnů přímé výuky a 7 týdnů na zkoušky, na přípravu ke státním závěrečným zkouškám a na jejich složení.

Kombinované studium

se skládá z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena zejména pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou, než prezenční studium. V každém semestru jsou tři týdenní soustředění, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Pro studenty kombinované formy výuky jsou v době soustředění k dispozici pedagogové školy, se kterými je možné ve vypsaných konzultačních hodinách konzultovat probíranou látku či samostatné práce studentů. Student kombinované formy studia má možnost si bezplatně prodloužit studium o dva semestry, pokud splňuje ostatní studijní povinnosti (zejména složení tzv. klíčových zkoušek). Ostatní studijní povinnosti jsou shodné s prezenční formou studia.

Harmonogram akademického roku