CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola hotelová organizuje v smyslu §60 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, kurzy celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV). Tyto kurzy nejsou součástí vysokoškolského studia, avšak jejich absolvování je stvrzeno certifikátem nebo osvědčením vydaným VŠH, popř. ve spolupráci s některou ze spolupracujících profesních asociací nebo certifikačních autorit. V případech, kdy lze aplikovat zásady systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), je absolvování kurzu ohodnoceno kredity, které lze uznat za splněnou povinnost v případě, že absolvent kurzu CŽV začne studovat řádné studium na VŠH.

Komu je CŽV určeno

 • Absolventům VŠH, kteří mají zájem si prohlubovat svoje znalosti v oborech, které na VŠH vystudovali nebo si rozšiřovat svoje obzory mezioborovým studiem,
 • Podnikatelům v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu, volný čas, doprava - Manažerům hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a dalších podniků v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu, volný čas, doprava
 • Představitelům státní správy a krajských a místních samospráv a manažerům jimi zřizovaných organizací působících v oblasti turismu,
 • Zaměstnancům podnikatelských i nepodnikatelských organizací působících v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu volný čas, doprava
 • Manažerům a zaměstnancům všech odvětví, kteří se potřebují seznámit s různými aspekty gastronomie a hotelnictví (stolování, gastronomie, hotelnictví v různých kulturách a situacích),
 • Ředitelům a učitelům středních škol vyučujících obory z oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu,
 • Široké veřejnosti se zájmem o gastronomii.

Struktura kurzů
VŠH pořádá jak dlouhodobé komplexní i monotematické kurzy, tak i krátkodobé kurzy zaměřené na určitou problematiku. Kurzy lze rozdělit na:

 • Manažerské – obecné a specializované – např. kurz HR managementu, kurz manažerů golfových klubů, kurz řízení bezpečnosti hotelu, řízení kvality apod.
 • Pedagogické – odborné a pedagogické studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Gastronomické pro odbornou veřejnost – např. kurz molekulární gastronomie, kurz pro pracovníky ve vinotékách, sommelierský a baristický kurz atd.
 • Gastronomické pro širokou veřejnost – kurzy vaření různých specialit (národní nebo z různých tradičních nebo exotických surovin), kurzy pro zájemce o domácí vinotéky, míchání nápojů, kurzy přípravy slavnostních tabulí a stolování apod.
 • Specializované kurzy pro liniové manažery a zaměstnance z oblasti hotelnictví, správy nemovitostí, personalistiky, bezpečnosti a dalších oborů potřebných především pro hladké fungování hotelů i jiných organizací.
 • Jazykové kurzy specializované na problematiku komunikace v hotelech, restauracích cestovních kancelářích i obecné jazykové kurzy

Kdo v kurzech přednáší:
Lektory kurzů jsou špičkoví lektoři – interní a externí učitelé VŠH a další externí lektoři s rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oboru, který přednáší. Základní lektorské obsazení je uvedeno u každého kurzu.

Kde se kurzy konají:
Základním prostorem pro pořádání kurzů jsou prostory VŠH v Praze 8, které jsou pro tyto účely vybavené na vysoké úrovni. V případě zájmu klientů (a pokud není obsah kurzu vázán na určité vybavení) lze kurz realizovat buď v prostorách klienta (in company kurzy) nebo v jiném dohodnutém místě (externí kurzy). Možnost uspořádání kurzů mimo prostory VŠH je vyznačena v katalogu kurzů.

Za organizaci celoživotního vzdělávání odpovídá prorektor pro rozvoj:
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA
Tel.: 283 101 175
E-mail: zufan@vsh.cz

Přehled aktuálních kurzů