Často kladené otázky (FAQ)

Co je to Vysoká škola hotelová?
Vysoká škola hotelová v Praze je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která poskytuje vzdělání v bakalářském i magisterském stupni studia.

Jaká je tradice školy?
Vysoká škola hotelová byla založena v roce 1999 na základě zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách, který umožnil existenci soukromých vysokých škol v České republice. Souhlas ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy škola získala 28. července 1999 a stala se tak jednou ze tří nejstarších soukromých vysokých škol v ČR.

Jaké nabízí obory?
V současné době VŠH nabízí čtyři bakalářské a tři magisterské studijní obory.
Bakalářské studijní obory – Hotelnictví, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách.
Magisterské studijní obory – Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace.
Bakalářský studijní obor Hotelnictví je vyučován také v anglickém jazyce. Obsah studia je shodný s výukou v českém jazyce. Veškerá výuka i zkoušky jsou ale realizovány v angličtině. Podmínkou přijetí do tohoto studia proto je znalost anglického jazyka na minimální úrovni B2. Znalost je ověřována on-line testem v průběhu přijímacího řízení (gramatická a poslechová část), případně doložením certifikáty TOEFL, FCE, CAE, IELTS.

Má tyto obory akreditované?
Všechny nabízené studijní obory jsou akreditovány Akreditační komisí ČR. Studijní obory jsou průběžně reakreditovány. Více informací zde.

Z čeho se dělají přijímací zkoušky?
VŠH se snaží o co největší otevřenost přijímacího řízení. Nekonají se proto přijímací zkoušky, ale pouze administrativní řízení. S ním jsou spojeny také rozřazovací testy z jazyků, které slouží k umístění studentů do jazykových skupin dle prokázaných znalostí. Podmínky přijetí ke studiu na VŠH jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb. – dokončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni doložit dosažené středoškolské vzdělání tzv. nostrifikací, o kterou žádají na krajském úřadě dle místa bydliště v ČR. Ve výjimečných případech je možné maturitní vysvědčení či doklad o nostrifikaci doložit i po přijímacím řízení. Podmínkou zahájení studia je uzavření smlouvy o studiu s VŠH a zaplacení školného za 1. semestr studia.
Absolventi zahraničních středních škol absolvují v rámci přijímacího řízení i test z českého jazyka. Požadovaná minimální úroveň znalosti je B1.

Kolik zaplatím za studium na VŠH?
Přehled školného pro jednotlivé obory najdete zde.

Co je to prezenční studium?
Prezenční, tzn. denní forma studia se skládá z přímé výuky. Výuka v semestru trvá 13 týdnů. Prezenční forma studia předpokládá soustavnou účast studenta na výuce dle stanoveného rozvrhu. Přednášky jsou nepovinné, cvičení jsou povinná. Je však tolerována možná neúčast v maximálním rozsahu 25 % výuky/cvičení. Student v prezenční formě studia má přiznaný statut studenta se všemi výhodami – daňové úlevy, státem placené zdravotní a sociální pojištění, slevy v dopravě apod.

Co je to kombinované studium?
Kombinovaná forma, tzn. dálková forma studia se skládá z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena zejména pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou, než prezenční studium. V každém semestru jsou tři týdenní soustředění, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Pro studenty kombinované formy výuky jsou v době soustředění k dispozici pedagogové školy, se kterými je možné ve vypsaných konzultačních hodinách konzultovat probíranou látku či samostatné práce studentů. Student kombinované formy studia má možnost si bezplatně prodloužit studium o dva semestry, pokud splňuje ostatní studijní povinnosti (zejména složení tzv. klíčových zkoušek). Ostatní studijní povinnosti jsou shodné s prezenční formou studia.
Absolventům středních škol bude umožněno studium v kombinované formě po předložení potvrzení o nástupu do zaměstnání nejpozději při podpisu smlouvy o studiu. Studenti kombinované formy nemají statut studenta a přicházejí o všechny výše uvedené výhody spojené s prezenční formou studia.

Jaký je rozsah výuky?
Rozsah výuky u prezenční formy v jednotlivých semestrech se mírně mění, v průměru se pohybuje mezi 20-25 hodinami za týden. Výuka je organizována dle pevne stanoveného rozvrhu.
V kombinované formě studia je v semestru ve třech týdenních soustředěních odučeno 90 hodin, které pokryjí až 80 % časového rozsahu přednášek v prezenční formě studia. Cvičení v kombinované formě s výjimkou výuky cizích jazyků nejsou a nahrazuje je samostatná příprava studenta. U většiny předmětů jsou v informačním systému VŠH zpracovány studijní opory, které slouží pro samostatnou přípravu studentů.

Jak dlouho budu studovat?
Standardní délka studia je v bakalářském stupni tři roky, maximální délka pět let studia. V magisterském stupni je standardní délka studia dva roky, maximální čtyři roky.

Jakým způsobem jsou hodnoceny studijní výsledky?
Většina předmětů je zakončena zkouškami, výjimku tvoří cizí jazyky (vyjma posledního semestru výuky, kde je zkouška), volitelné předměty a odborné praxe zakončené zápočty. Od akademického roku 2005/2006 je na VŠH zaveden kreditní systém ECTS, takže jednotlivé zkoušky a zápočty jsou ohodnoceny počtem kreditů dle rozsahu výuky a studijní náročnosti. V bakalářském stupni studia je nutné získat 180 kreditů, v magisterském stupni pak 120 kreditů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je u předmětů s cvičením získání zápočtu z cvičení na základě docházky a práce studenta (testy, seminární práce apod.). Platnost zkoušek a zápočtů je stanovena na šest let.

Jaké cizí jazyky se na VŠH vyučují?
Na VŠH jsou nabízeny tyto cizí jazyky: angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština. Pro cizince organizujeme také výuku českého jazyka. Pro všechny studenty je povinná angličtina v rozsahu pěti semestrů výuky. Druhý jazyk je volitelný dle nabídky a je vyučován v rozsahu čtyř semestrů. Cizinci mají jako druhý jazyk povinně češtinu.

Budu muset vykonávat nějakou praxi?
Součástí studijních plánů bakalářského studia jsou také dvě odborné praxe v trvání šesti týdnů. Studenti magisterského studia vykonávají jednu odbornou praxi v trvání čtyř týdnů. Studenti si mohou sami zvolit místo a dobu, ve kterém praxi vykonají. Na příslušné oborové katedře před vykonáním praxe oznámí dobu a místo praxe, po jejím vykonání odevzdávají potvrzení od zaměstnavatele a zprávu o vykonané praxi. Absolvování praxe je povinné a je ohodnoceno zápočtem a příslušným počtem kreditů. Studentům může být jako praxe uznáno zaměstnání v příslušném oboru (zejména v kombinované formě studia).

Mohu v rámci studia studovat i v zahraničí?
VŠH se aktivně zapojuje do programu zahraniční mobility studentů Erasmus+.  V současné době má uzavřeny dohody s 25 vysokými školami (Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Itálie, Litva, Dánsko, Finsko, Polsko, Estonsko, Turecko). Studenti vybraní ve výběrovém řízení vyjíždějí na stáže v trvání většinou jeden semestr.
Studenti se mohou zúčastnit také programu Erasmus – Praxe, kdy v době prázdnin absolvují stáž ve smluvním hotelu v zahraničí (Řecko, Španělsko...).
Bližší infomrace najedet zde.

Funguje ve škole nějaká studentská organizace?
Na VŠH dlouhodobě velmi aktivně pracuje studentský senát – samosprávný orgán volený ze studentů školy. Studentský senát VŠH vyvíjí soustavnou činnost v celé řadě oblastí. Organizuje přednášky odborníků z praxe, moškolní akce (pravidelné úspěšné VŠH párty, gastronomické akce v átriu VŠH apod.). Kromě toho je Studentský senát VŠH také významným partnerem vedení školy, se kterým konzultuje některé problémy každodenního studentského života. Studentský senát se také zapojuje do průběžného sledování kvality výuky.

Kde budu čerpat informace ke studiu?
V budově VŠH se nalézá odborná knihovna evidovaná ministerstvem kultury jako základní knihovna se specializovaným knižním fondem. Knihovna disponuje studijní literaturou vztahující se ke studovaným oborům, odbornou zahraniční literaturou a odbornými periodiky. Knihovna umožňuje registrovaným uživatelům také meziknihovní výpůjční službu a studentům také přístup do elektronické informační databáze EBSCO.
Studovna školy umožňuje studentům přípravu na výuku, je zde možné zakoupit studijní skripta a další odbornou literaturu. Ve studovně studenti mohou využívat i počítačové terminály s přístupem na internet, mohou tisknout i kopírovat materiály k výuce.
V celé budově VŠH je možnost připojení na Internet prostřednictvím WiFi. K výuce slouží kromě klasických poslucháren i specializované učebny jako např. cvičné kuchyně, bary, počítačové učebny apod.

Kde se budu stravovat?
VŠH nabízí možnost stravování ve školní menze. Cena poledního menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj) je 65,- Kč. Studenti mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel, salátu, nebo minutky za příplatek. Studentům jsou rovněž k dispozici denní bufet a kavárna RevPar, kde si mohou zakoupit občerstvení a nápoje dle aktuální nabídky.

Poskytuje škola ubytování?
VŠH nemá vlastní ubytovací zařízení typu koleje, ale pro mimopražské a zahraniční studenty doporučujeme studentům využít některá ubytovací zařízení v Praze. Nabídku ubytovacích zařízení naleznete zde.