Provozní řád Studovny VŠH

Posláním Studovny Vysoké školy hotelové v Praze (dále jen studovny) je poskytovat prostor pro přípravu a samostudium studentů a zaměstnanců VŠH a poskytovat informační služby na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací.

Mezi základní poskytované služby patří:

  • prodej skript a odborné literatury
  • informační služby
  • využití PC terminálů pro psaní textů a k přístupu na internet
  • využití tiskárny (samoobslužné). Tisk je zpoplatněn následovně: 1 strana A4 1,- Kč, 1 strana A3  2,-Kč.
  • kopírovací služby (samoobslužné, s použitím karty za poplatek). Kopírování je zpoplatněno následovně: 1 strana A4 1,- Kč, 1 strana A3  2,-Kč.

Studenti získávají každoročně na začátku zimního semestru volný kredit ve výši 200,- Kč na tisk seminárních, bakalářských a diplomových prací. Po vyčerpání volného kreditu si jej mohou nechat za poplatek dobít u obsluhy studovny.

Přístup do prostor studovny VŠH je povolen interním uživatelům (studenti všech ročníků a oborů VŠH, studenti 4. ročníku První soukromé hotelové školy, učitelé VŠH a První soukromé hotelové školy). V případě pochybností může pracovník studovny požádat o předložení studijního nebo jiného identifikačního průkazu.

Současně je do prostor studovny povolen vstup registrovaným externím uživatelům knihovny VŠH po předložení registračního průkazu knihovny VŠH.

Ve studovně není dovoleno ukládání jakýchkoliv osobních věcí a oděvních svršků. K těmto účelům slouží centrální šatna s obsluhou v hale u hlavního vchodu do budovy školy.

Ve studovně jsou studenti a ostatní návštěvníci povinni dodržovat pořádek a čistotu.

Ve studovně je zakázáno používat mobilní telefon a vnášet do studovny potraviny a nápoje.

Uživatel má právo obsadit pouze jedno studijní místo.

Uživatelé studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků studovny.

Uživatel studovny má právo využívat ke studiu volně přístupné fondy a další materiály ve volném výběru. Je však zakázáno tyto materiály ze studovny vynášet.

Studijní materiály slouží především k prezenčnímu studiu. Prostudované materiály uživatel odkládá zpět na původní místa.

Uživatelé jsou povinni chránit materiály před poškozením, nesmějí je znehodnocovat, např. vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu a vytrháváním stránek. Plně zodpovídají za případné poškození dokumentů. V případě zjištěného poškození bude požadována náhrada v plném rozsahu.

Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů je možné pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.

Počítačové terminály umístěné ve studovně slouží k psaní seminárních, závěrečných bakalářských, diplomových a obdobných prací, dále k přístupu na školní informační systém IS VŠH a k získávání informací potřebných ke studiu. Každý uživatel má pro své studijní potřeby prostor na serveru ve velikosti 30 MB. Uživatel se k tomuto prostoru přihlašuje prostřednictvím číselného kódu studenta (viz. Studijní průkaz) a vlastního zvoleného hesla.

Registrovaný externí uživatel knihovny VŠH obdrží přístupové údaje pro použití PC terminálů od pracovnice studovny.

Uživatelům není povoleno využívat PC terminály k nestudijním účelům, stejně tak zábavnému surfování a hraní her. V případě nedodržení tohoto nařízení má pracovník studovny oprávnění dočasně omezit dotyčnému uživateli jeho přístupová práva.

Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz PC terminálu nebo sítě. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který škodu způsobil.

V případě potřeby je zaměstnanec studovny oprávněn stanovit časový limit práce na PC.

Pokud uživatel zjistí při využívání výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady je povinen toto neprodleně ohlásit službě.

V případě podezření na vynášení interních materiálů ze studovny může být uživatel podroben kontrolním opatřením (obsluhou studovny, případně přivoláním vedoucích pracovníků VŠH či Policie ČR).

Uživatelé mohou ústně či písemně doporučit doplnění informačních fondů studovny novými zdroji a prameny.

Uživatel studovny, který porušuje ustanovení Provozního řádu Studovny VŠH může být dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech. 

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 01. 09. 2017.