18. ZÁŘÍ 2020

Informace pro studenty VŠH

v souvislosti s pandemií COVID-19 (stav ke dni 18. září 2020)   

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 vydala Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy nařízení č. 12/2020 ze dne 18. září 2020 týkající se zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole na území hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu přistupuje Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) k zahájení distanční výuky s účinností ode dne 21. září 2020. 

Shora uvedené mimořádné opatření je platné v období od 21. září do 31. října 2020 a bude aktualizováno především s ohledem na celostátní vývoj epidemiologické situace. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinickou a praktickou výuku a praxi. 

VŠH zachová provoz v objektu budovy školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, pro studenty, zaměstnance a veřejnost, a to od pondělí do čtvrtku v čase od 7.00 do 16.30 hod. V pátek bude objekt budovy školy zcela uzavřen. 

Od 18. září 2020 je zároveň v platnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020, kterým se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech školy (učebny, kanceláře, společné prostory atp.). Do objektu budovy školy mají přísný zákaz vstupu osoby s příznaky onemocnění COVID-19. 

VŠH přijímá níže uvedená opatření v souvislosti s omezením osobní přítomnosti studentů ve výuce:

1. AKADEMICKÁ ČÁST

Zajištění výuky

Výuka bude probíhat on-line distančním způsobem s maximální možnou mírou při respektování stanovených rozvrhů hodin (přednášky, semináře, cvičení). Výuka bude probíhat synchronně (videokonference) a asynchronně (nahraná videa). VŠH vybavila vybrané učebny technikou, kde probíhá natáčení videí či v nich může probíhat výuka videokonferenčně. Všichni zaměstnanci budou mít instalovánu techniku u svých počítačů, aby mohli komunikovat formou videokonferencí. Přesné stanovení výukových nástrojů a vzdělávacích metod umožňujících distanční výuku mezi studentem a vyučujícím stanoví samostatné opatření rektora VŠH, které bude vydáno v 1. týdnu zimního semestru 2020 a navazuje na opatření rektora VŠH č. 16/2020 – Organizace akademického roku 2020/2021 v souvislosti s epidemiologickou situací. Uskutečňování studijních programů VŠH distančním způsobem bude průběžně vyhodnocováno, v souladu s požadavky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Na rozdíl od letního semestru 2020 musí být v zimním semestru 2020 plnohodnotně zajištěna on-line distanční výuka, a to ve všech předmětech jak přednášek, tak seminářů a cvičení, s maximální snahou o dodržování dnů a časů výuky dle stanovených rozvrhů hodin. Je naprosto nepřípustné nahradit on-line distanční výuku jen dálkovým přístupem ke studijním materiálům (např. zveřejnění podkladů na přednášky, semináře a cvičení v *.pdf či *.pptx v IS VŠH). 

Praxe

Praxí studentů se žádná omezení netýkají a praxe probíhá bez jakýchkoliv omezení plně v souladu se studijním plánem příslušného studijního programu. 

Zapisování hodnocení zápočtů a zkoušek studentům

Studentům, kteří vykonají zápočet či zkoušku distančně, bude hodnocení zapsáno pouze do IS VŠH, dodatečně pak při osobní návštěvě objektu budovy školy i do výkazu o studiu (studijního průkazu). Při prezenčním skládání zápočtů či zkoušek zapíše akademický pracovník hodnocení jak do výkazu o studiu (studijního průkazu), tak do IS VŠH. Zkouškové období za letní semestr 2020 je prodlouženo až do 30. října 2020. Skládání zápočtů a zkoušek je možné do 31. prosince 2020 jak prezenčně, tak distančně. Prezenční a distanční způsob skládání zápočtů a zkoušek je rovnocenný. 

Konzultační hodiny akademických pracovníků VŠH

Všichni interní akademičtí pracovníci VŠH mají povinnost zvýšit týdenní rozsah konzultačních hodin z 90 minut na dvojnásobek, přičemž konzultační hodiny v rozsahu 90 minut musí fyzicky proběhnout za osobní přítomnosti akademického pracovníka v objektu budovy školy, dalších 90 minut konzultačních hodin je variabilních (buď za osobní přítomnosti v objektu budovy školy anebo videokonferenčně). Akademičtí pracovníci jsou povinni konzultovat se studenty VŠH jak osobně, tak distančně. Externí akademičtí pracovníci VŠH mají povinnost dodržet konzultační hodiny minimálně v rozsahu 30 minut týdně, přičemž jejich zástup pro řešení situací plnohodnotně zajišťují vedoucí příslušných kateder. 

Seminární práce, závěrečné kvalifikační práce, státní závěrečné zkoušky

S cílem omezit množství papíru mohou studenti VŠH odevzdávat seminární práce elektronicky, a to buď odesláním do emailu příslušného akademického pracovníka, anebo vložit do Odevzdávárny příslušného předmětu v IS VŠH. Vybranou možnost odevzdání sdělení příslušný akademický pracovník VŠH v průběhu 1. týdne zimního semestru 2020. Akademičtí pracovníci VŠH mají povinnost konzultovat postup zpracování závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské práce, diplomové práce), a to osobně v konzultačních hodinách, videokonferenčně (v konzultačních hodinách či po předchozí dohodě i v jiném termínu) a emailem. Nejbližší termín státních závěrečných zkoušek je v týdnu od 25. do 29. ledna 2021. 

Slavnostní obřady

Všechny plánované slavnostní obřady jsou zrušeny a náhradní termín jejich konání není stanoven. Neuskuteční se tak slavnostní promoce absolventů VŠH a slavnostní inaugurace rektora plánovaná na den 8. října 2020. Stejně tak jsou zrušeny slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku, které se měly konat v listopadu 2020. 

Diplom a dodatek k diplomu budou vydávány studijním oddělením od 8. října 2020 konkrétní osobě uchazeče proti vlastnoručnímu podpisu o převzetí dokumentu. Zastoupení na základě plné moci není možné. VŠH je připravena slavnostní promoce zorganizovat, jakmile to umožní epidemiologická situace. Absolventům VŠH bude účast na promocích umožněna, budou-li mít zájem, v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

 S ohledem na skutečnost, že dne 8. října 2020 nebudou probíhat slavnostní promoce absolventů VŠH a slavnostní inaugurace rektora, zrušuje se tímto rektorské volno vyhlášené na tento den a ve čtvrtek dne 8. října 2020 bude standardně probíhat výuka dle rozvrhů hodin. 

Vzhledem k tomu, že se neuskuteční slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku, budou výkazy o studiu (studijní průkazy) předány studentům individuálně po 1. listopadu 2020. 

Přijímací řízení

V pořadí III. kolo přijímacího řízení na VŠH probíhá až do 30. října 2020. Přihlášky je možné podávat https://is.vsh.cz/prihlaska/, přijímací řízení probíhá on-line a další informace jsou zveřejněny na https://www.vsh.cz/cs/covid-19-1/uchazeci/. Maturitní vysvědčení doloží uchazeči o studium nejpozději do 45 dnů po zahájení akademického roku 2020/2021, tedy do 15. října 2020. 

Zápis do studia

Pozdější termíny zápisu do studia je nezbytné řešit ve spolupráci se studijním oddělením a zápis proběhne elektronicky v IS VŠH.

 Program Erasmus+

Studenti VŠH, kteří chtějí absolvovat studentskou či pracovní mobilitu, mohou této možnosti využít, při splnění podmínek přijímací vysoké školy, resp. státu. Stejně tak VŠH přijme zahraniční studenty, kteří mají zájem realizovat svou studentskou mobilitu na VŠH, nicméně všichni jsou povinni prokázat se negativním testem na COVID-19.

 Tvůrčí činnost

Výzkumná i publikační činnost akademických pracovníků probíhá bez omezení plně v souladu s jejich náplní práce a platnými ustanoveními zákona o vysokých školách. Stejně tak není dotčeno pokračování při řešení projektů výzkumu a vývoje zadávaných externími subjekty.

 Psychologické poradenství

Psychologické poradenství pro studenty VŠH zajišťuje doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. 

2. PROVOZNÍ ČÁST

Provoz objektu budovy školy

Objekt budovy školy bude otevřen pro studenty, zaměstnance a veřejnost od pondělí do čtvrtku v čase od 7.00 do 19.00 hod. V pátek bude objekt budovy školy zcela uzavřen. 

Stravovací služby

Stravovací služby budou zajištěny v omezeném rozsahu, a to do 24. září 2020 výhradně pomocí prodejního automatu, od 29. září 2020 bude v provozu kavárna RevPAR Café, a to vždy od pondělí do čtvrtku v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

Provoz oddělení

Studijní oddělení:

pondělí, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 11.30 hod.

 

úterý v čase 12.30 – 16.00 hod.

Knihovna Dr. Jaroslava Holoubka:

pondělí, středa v čase 12.00 – 15.30 hod.

úterý, čtvrtek v čase 8.00 – 11.30 hod.

Studovna:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek v čase 7.30 – 16.00 hod.

Prodej učebnic, nabíjení karet:

pondělí, středa v čase 7.30 – 12.00 hod.

úterý, čtvrtek v čase 12.0é – 16.00 hod.

Pokladna, čipy:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek v čase 10.00 – 13.00 hod.

Sekretariát jednatele:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 14.00 hod.

Sekretariát rektora: 

úterý, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 12.00 hod.

Rozvrhy hodin, výkazy: 

pondělí, úterý, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 14.00 hod.

Oddělení výzkumu:  

pondělí, úterý, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 14.00 hod.

Zahraniční oddělení: 

úterý, středa, čtvrtek v čase 9.00 – 14.00 hod.

Akce, exkurze

Všechny plánované akce a exkurze pro studenty VŠH jsou zrušeny bez náhrady, a to do odvolání. 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na VŠH plánované na den 15. října 2020 se uskuteční on-line formou live stream. 

Komunikace se studenty může probíhat vedle osobního jednání i elektronicky, a to e-mailem, prostřednictvím videokonferencí a chatů (např. MS Teams, Skype, Zoom, Facebook) či telefonicky. 

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž byla projednána a schválena na jednání Kolegiem rektora VŠH formou videokonference dne 18. září 2020. 

Za způsobené komplikace se omlouváme a přejeme všem pevné zdraví!

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD., v. r.                       Ing. Martin P e t ř í č e k, Ph.D., v. r.
jednatel společnosti                                                rektor

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.      Vysoká škola hotelová v Praze

 Nařízení KHS