ZÁSTUPCI VŠH JEDNALI S PŘEDSTAVITELKOU ZEMSKÉHO SVAZU CESTOVNÍHO RUCHU SASKA

V pondělí dne 26. ledna 2015 se uskutečnilo bilaterální jednání zástupců Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) a Zemského svazu cestovního ruchu Saska (LTVS) v Drážďanech. Téma jednání bylo zaměřeno na problematiku místních poplatků vztahujících se k výkonům hotelnictví, lázeňství a cestovního ruchu, které jsou vybírány ve vybraných obcích v České republice a ve Spolkové republice Německo.

Zástupci VŠH informovali o současné situaci v České republice, kde jsou vybírány dva typy místních poplatků – místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Jejich celkový roční vybraný objem dosahuje zhruba 500 milionů korun. Představitelka LTVS Andrea Kis, zodpovědná za problematiku rozvoje cestovního ruchu a jeho legislativní úpravu, vyzdvihla přínosy studie zabývající se financováním výdajů na podporu cestovního ruchu na příkladu Svobodného státu Sasko.

Představitelka LTVS upozornila na výrazné rozdíly v legislativní úpravě tzv. „Ortstaxe“, „Kurtaxe“, „Bettensteur“ a „Fremdenverkehrsabgabe“ mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Zároveň upozornila na nálezy a rozsudky soudů, které se touto problematikou v Německu intenzivně zabývají. Zástupci VŠH informovali o problémech souvisejících s legislativou ve vazbě na zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v České republice.

Ve vztahu k podnikatelům a jejich ochotě odvádět předmětné poplatky, resp. místní daně do rozpočtů obcí byly vyzdvihnuty tři důvody motivující podnikatelské subjekty řádně vykazovat počty ubytovaných hostů. Jsou jimi účelová vázanost, kdy všechny vybrané prostředky jsou v plné výši reinvestovány zpět do rozvoje cestovního ruchu, transparentnost využití finančních prostředků a zapojení všech subjektů hospodářského řetězce, které profitují ze vzrůstajícího významu cestovního ruchu.

Jednání se uskutečnilo v rámci řešení projektu na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“, jehož výsledky budou prezentovány na jednání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj na přelomu února a března letošního roku. Na řešení projektu se podílejí Ing. Petr Studnička a Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., pod vedením odpovědné řešitelky Ing. Lucie Plzákové, Ph.D. a dokončení prací je plánováno do 31. března 2015.

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
odborná asistentka katedry cestovního ruchu