VŠH ukončila řešení projektu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s katedrou hotelnictví řešila v období 15. 8. 2014 – 31. 3. 2015 projekt „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kterému bylo dílo předáno v řádném termínu dne 31. 3. 2015.

Projekt Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu navazoval na předchozí projekt zaměřující se na toto aktuální téma, a to Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice, který byl řešen v loňském roce pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism. Hlavním cílem nedávno dokončeného projektu bylo posoudit vliv vybraných místních poplatků z ubytovací kapacity (MP UK) a za lázeňský nebo rekreační pobyt (MP LRP) do rozpočtu obcí na návaznou podporu rozvoje cestovního ruchu na jejich území a navrhnout možné přístupy k legislativní úpravě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědným řešitelem projektu byla Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. z katedry cestovního ruchu. Dále byl tým tvořen Ing. Petrem Studničkou z katedry hotelnictví a Ing. Šárkou Tittelbachovou, Ph.D. z katedry cestovního ruchu. Analýza byla provedena v časovém období let 2000 – 2013. V České republice je celkem 6 242 obcí. V roce 2013 vybíralo místní poplatek z ubytovací kapacity celkem 1 442 obcí (23,1 %) a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybíralo 907 obcí (14,5 %). Počet obcí vybírající jeden či druhý poplatek se během sledovaného období 2000 – 2013 průběžně měnil. U obou místních poplatků má v České republice z hlediska objemu vybraných peněžních prostředků významné postavení hlavní město Praha. Celkem se za sledované období 2000 – 2013 vybralo za oba místní poplatky 5 179 733 563 Kč, z toho příjmy z MP UK činí 1 788 320 603 Kč a příjmy z MP LRP činí 3 391 412 960 Kč.

Celková suma příjmů z místních poplatků týkajících se cestovního ruchu činí 513 817 723 Kč a celková suma výdajů činí 515 290 247 Kč za rok 2013. Výdaje tak převyšují příjmy o 1 472 524 Kč. Nicméně je třeba pamatovat na to, že příjmy z místních poplatků v cestovním ruchu jsou generovány pouze v průměru 18,8 % obcí, kdežto výdaje jsou součtem za všechny obce v České republice. Místní poplatky nevybírají ani některá města, která disponují atraktivitami cestovního ruchu jako například Třebíč, Teplice a další.

Hlavním doporučením plynoucím ze závěrečné zprávy projektu je sjednocení obou místních poplatků do jedné dávky a zrušení osvobozených skupin (kromě handicapovaných osob) od platby poplatků, na čemž ovšem nepanuje shoda mezi podnikatelskou sférou a zástupci obcí. Dalším doporučením je zahájení dialogu mezi zúčastněnými stranami nad účelovou vázaností vybraných prostředků na místních poplatcích ve vztahu k cestovnímu ruchu tak, aby byly tyto prostředky zpět investovány přímo do podpory cestovního ruchu v obcích.

 

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
katedra cestovního ruchu