Uzavření Vysoké školy hotelové v Praze v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020

V Praze dne 10. března 2020

Uzavření Vysoké školy hotelové v Praze v souvislosti
s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost studentů na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Od úterý 10. 3. 2020 14.00 hod. do úterý 24. 3. 2020 včetně bude zcela zrušena výuka, osobní konzultace i veškeré akce pro všechny studenty VŠH. Objekt budovy školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, bude v uvedeném období zcela uzavřen.

Výuka, konzultační hodiny i další akce jsou v uvedeném období bez náhrady zrušeny. Nepřítomnost ve výuce bude automaticky všem studentům omluvena, a to nad rámec ustanovení Studijního a zkušebního řádu VŠH. Studenti mají nadále možnost elektronicky komunikovat s příslušnými akademickými pracovníky.

S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a na základě rozhodnutí jednatele VŠH se nařizuje všem akademickým, technicko-administrativním a hospodářsko-správním zaměstnancům v období 10. 3. – 24. 3. 2020 včetně, úplné přerušení práce, s výjimkou elektronických konzultací. Rozhodnutí zaměstnavatele vychází z § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Všichni zaměstnanci v pracovním poměru nebudou čerpat dávku nemocenského pojištění ani náhradu mzdy (do 14. dne nemoci), ale všem bez rozdílu je umožněna práce z domova (home office) ve výši 100 % náhrady mzdy po dobu přerušení výuky a provozu školy. Zaměstnanci v mimopracovním poměru (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) nebudou vykazovat za uvedené období své pracovní aktivity.

Zcela se zrušuje výdej obědů od 11. 3. 2020 všem osobám. Peněžní prostředky za obědy budou buď vráceny, nebo převedeny do dalšího období.

V případě příznaků nemoci se spojte telefonicky s Vaším lékařem nebo hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).

Rozhodnutí rektora a jednatele VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání. Doba uzavření školy je pevně stanovena v délce trvání 14 dnů. S ohledem na vývoj situace mohou být informace aktualizovány. Sledujte, prosím, komunikační kanály VŠH.

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.                                          doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
jednatel VŠH                                                                        rektor VŠH

Fotogalerie