Studentská anketa

Cílem ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického působení vyučujícího.

Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jenž bude obsahovat pět základních otázek.

Hodnoceny jsou předměty vyučované v daném semestru. Každý student hodnotí pouze předmět, který má v daném semestru zapsán, a to na čtyřbodové škále (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím).

Hodnocení proběhne v IS VŠH od 26. 4. do 17. 5. 2021.
Souhrnná data budou zpřístupněna 3 týdny od ukončení studentského hodnocení.