Studentská anketa


Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jež bude obsahovat pět základních otázek.

Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického působení vyučujícího.

Hodnoceny jsou předměty vyučované v daném semestru. Každý student hodnotí pouze předmět, který má v daném semestru zapsán, a to na čtyřbodové škále (souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím). Souhrnná data budou zpřístupněna všem studentům a akademickým pracovníkům.

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2019/2020 je možné podávat on-line od 15. 11. 2019 zde: https://is.vsh.cz/prihlaska/