Souhrnné informace pro studenty VŠH v době zákazu osobní přítomnosti studentů na vysoké škole a přerušení jejího provozu

V Praze dne 24. března 2020

Souhrnné informace pro studenty VŠH v době zákazu osobní přítomnosti studentů na vysoké škole a přerušení jejího provozu

Na základě krizového opatření, které bylo schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201, je dle čl. I odst. 2 zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ způsobujícího onemocnění COVID-19.

Cílem VŠH je ochránit zdraví a životy nás všech, proto plně respektuje opatření stanovená vládou ČR. Zároveň si je vedení VŠH vědomo všech komplikací, se kterými se bude řada studentů setkávat. Všichni akademičtí pracovníci VŠH udělají maximum možného, aby se co možná nejvíce problémů podařilo po obnovení provozu VŠH eliminovat.

VŠH udělá vše pro to, aby se v průběhu měsíce června 2020 uskutečnily Státní závěrečné zkoušky (SZZ) jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni studia ve standardní, tj. prezenční (kontaktní) formě. V případě, že by nebylo možné organizovat SZZ kontaktně, připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nezbytné legislativní úpravy, aby mohlo plnění studijních povinností včetně SZZ probíhat elektronicky. VŠH by v tomto případě zorganizovala SZZ bezprostředně po nabytí účinnosti příslušných legislativních úprav, přičemž lze předpokládat, že by se mohly SZZ uskutečnit před datem 30. června 2020.

 • Prezenční forma studia

Výuka dle rozvrhů hodin je přerušena a je nahrazena distanční formou studia. Nebylo vyhlášeno ani rektorské volno a ani nebyl přerušen letní semestr 2020. Studenti se při samostudiu řídí pokyny akademických pracovníků (učební materiály, studijní opory, dostupné nástroje distančního vzdělávání jako např. nahrané video přednášky vyučujících VŠH apod.), se kterými komunikují elektronicky (e-mailem).

O tom, kdy bude pokračovat prezenční forma výuky standardně dle rozvrhů hodin, bude rozhodnuto až s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace. Je možné, že prezenční (kontaktní) forma výuky již nebude v letním semestru 2020 obnovena.

 • Kombinovaná forma studia

Výuka dle rozvrhů hodin v průběhu V. soustředění kombinované formy studia (30. 3. – 3. 4. 2020) neproběhne a bude nahrazena distanční formou studia. Studenti se budou při samostudiu řídit pokyny akademických pracovníků (učební materiály, studijní opory, nástroje distančního vzdělávání apod.), se kterými komunikují elektronicky (e-mailem).

O tom, zda se uskuteční VI. soustředění kombinované formy studia (25. 5. – 29. 5. 2020), bude rozhodnuto až s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace. V pořadí VI. soustředění se netýká 3. ročníku bakalářského stupně studia a 2. ročníku navazujícího magisterského stupně studia.

 • Způsob ukončení předmětů v letním semestru 2020

Zápočty a zkoušky u předmětů zapsaných v letním semestru 2020, resp. v semestrech předchozích, budou moci studenti posledních ročníků (3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia), kteří chtějí skládat Státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020, skládat v průběhu 2 týdnů od obnovení provozu VŠH. Ostatním studentům bude umožněno skládat zápočty a zkoušky nejen v červnu 2020, ale i v náhradním zkouškovém období, které bude probíhat od 31. srpna do 18. září 2020.

Zápočty a zkoušky při splnění požadavků stanovených vyučujícími jednotlivých předmětů nesmí akademičtí pracovníci zapisovat do IS VŠH dříve, než do studijního průkazu (indexu). Z důvodu kontroly identity studentů a splnění zápisu do příslušného semestru budou zápočty a zkoušky jak do IS VŠH, tak do studijních průkazů (indexů) zapisovány současně, a to v době obnoveného provozu VŠH.

Studenti, kterým nebylo umožněno vykonat praxi z důvodu vyšší moci, odevzdávají garantovi předmětu „Praxe“ pouze zprávu o průběhu praxe.

Zdůrazňujeme, že na počtu kreditů, které musí studenti VŠH k úspěšnému dokončení studia získat, se nic nemění. V souladu s pravidly ECTS musí získat v bakalářském stupni studia minimálně 180 kreditů a v navazujícím magisterském stupni studia minimálně 120 kreditů.

Všichni interní akademičtí pracovníci VŠH mají nařízenou povinnou osobní přítomnost na pracovišti 2 týdny před konáním státních závěrečných zkoušek od pondělí do čtvrtku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, přičemž fixně stanovená pracovní doba je vždy povinně v čase 9.00–13.00 hod., zbývající 2 hodiny dle uvážení každého akademického pracovníka. V případě nepřítomnosti externích spolupracovníků jsou zmocněni uzavřením předmětů a zápisem hodnocení jak do studijních průkazů (indexů), tak do IS VŠH vedoucí kateder, pod kterou je předmět zařazen. Jedná se o tyto vedoucí kateder:

 

 • Konzultace bakalářských/diplomových prací

Studenti mají možnost plnohodnotně a průběžně konzultovat postup zpracování bakalářských a diplomových prací se svými vedoucími prací, a to elektronicky (e-mailem), s využitím dalších informačních a komunikačních technologií (např. video konference), příp. telefonicky. Zároveň byly všem studentům zpřístupněny podklady v předmětu „Předstátnicový seminář“ (učební materiál, celé znění vysokoškolského učebního textu „Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací“, šablona powerpointové prezentace pro obhajobu bakalářské/diplomové práce). Upozorňujeme na odchylky v termínech a požadavcích pro studenty, kteří chtějí skládat Státní závěrečné zkoušky v červnu 2020, uvedené v tomto textu, které se liší od Opatření rektora č. 1/2020.

 • Státní závěrečné zkoušky

Jednoznačným cílem VŠH je, aby studenti, kteří splní předepsané požadavky (stanovený minimální počet kreditů, vložená elektronická verze bakalářské/diplomové práce v IS VŠH), mohli vykonat SZZ před 30. červnem 2020. Na termínech SZZ na přelomu srpna/září 2020 a v lednu 2021 se nic nemění.

Je možné, že SZZ v červnu 2020 neproběhnou v termínech stanovených v Opatření rektora č. 15/2019, ale později, pokud možno tak v termínu mezi 15. a 25. červnem 2020,  a to buď v kontaktní (prezenční) nebo v bezkontaktní (elektronické) formě.

Studenti, kteří chtějí skládat Státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020, odevzdají studijní průkazy (indexy) nejpozději 5 dnů před prvním dnem oznámeného termínu konání Státních závěrečných zkoušek na studijní oddělení. Státní závěrečné zkoušky se budou konat nejdříve 2 týdny po obnovení provozu VŠH. Ve stejném termínu zároveň odevzdají 1 výtisk svázané bakalářské/diplomové práce výhradně v pevné vazbě rovněž na studijní oddělení. Do IS VŠH jsou povinni studenti vložit elektronickou verzi bakalářské/diplomové práce ve formátu Microsoft Word (*.doc, *.docx) v termínu stanoveném Opatřením rektora č. 1/2020. Bakalanti jsou povinni vložit elektronickou verzi bakalářské práce do IS VŠH nejpozději do čtvrtku 23. dubna 2020, diplomanti jsou povinni vložit elektronickou verzi diplomové práce do IS VŠH nejpozději do čtvrtku 30. dubna 2020. Důvodem dodržení tohoto termínu je následné zpracování posudků vedoucími a oponenty bakalářských/diplomových prací. Připomínáme, že i pro tyto závěrečné kvalifikační práce platí, že budou archivovány jak v tištěné, tak v elektronické verzi po dobu 70 let.

Posun termínu odevzdání studijního průkazu (indexu) a 1 výtisku svázané bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě se týká pouze těch studentů, kteří se zúčastní Státních závěrečných zkoušek v červnu 2020. Tito studenti zároveň nebudou mimořádně vůbec odevzdávat 2 výtisky bakalářské/diplomové práce v kroužkové vazbě.

Pro ostatní termíny Státních závěrečných zkoušek (přelom srpen/září 2020 a leden 2021) je nutné dodržet všechny termíny a požadavky stanovené v Opatření rektora č. 1/2020.

 • Promoce

S ohledem na vysoce pravděpodobný posun termínu konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2020 jsou zrušeny promoce plánované ve čtvrtek dne 25. června 2020. Náhradní termín promocí v Hotelu Ambassador v Praze je stanoven ve čtvrtek dne 8. října 2020. Promocí v říjnu 2020 se budou moci zúčastnit všichni úspěšní absolventi Státních závěrečných zkoušek konaných do září 2020 včetně.

 • Další opatření na VŠH

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bylo rozhodnuto o následujících opatřeních:

 • Zrušeny jsou všechny praxe studentů, a to do odvolání.
 • Zrušena je studentská anketa v letním semestru 2020.
 • Zrušeny jsou všechny kulturní, sportovní a odborné akce včetně kurzů celoživotního vzdělávání do 31. 8. 2020 (např. SVOČ 2020, konference k odbornému vzdělávání, kulinářská akce Babiččiny recepty, akce Studentského senátu VŠH).
 • Zrušeno je veškeré prezenční jednání orgánů vysoké školy (např. Kolegia rektora, Porada vedoucích kateder, Porada provozního úseku, porady kateder, porady výzkumných týmů, jednání pracovních skupin, schůze redakční rady časopisu).
 • Zakázány jsou všem zaměstnancům pracovní cesty do zahraničí.
 • Zakázány jsou příjezdy a výjezdy všech akademických nebo provozních zaměstnanců a studentů v rámci programu Erasmus+ s výjimkou těch studentů, kteří na výjezd do zahraničí vycestovali před 10. březnem 2020 a jsou schopni plnit si své studijní povinnosti.
 • Přerušen je provoz všech provozních úseků na VŠH.

Dotazy týkající se studia zasílejte, prosím, ideálně e-mailem k rukám prorektora pro studium PhDr. Jana Máče, Ph.D. (mace@vsh.cz) nebo k rukám vedoucí studijního oddělení Ing. Petry Opletalové (opletalova@vsh.cz). Rovněž je možné kontaktovat jednatele VŠH Ing. Petra Studničku, PhD. (studnicka@vsh.cz).

Všem studentům se omlouváme za způsobené komplikace a věříme, že se nám společně podaří současnou složitou situaci spojenou s výskytem koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 zvládnout. Zároveň věříme, že se v dohledné době osobně setkáme na půdě VŠH.

Současnou situaci berme jako výzvu, a to nejen pro vysoké školství, ale i pro celý sektor cestovního ruchu a obory hotelnictví a gastronomie. Situace všech subjektů působících v oboru se zcela zásadně změnila během několika málo dnů.

Přejeme všem z vás především pevné zdraví a také silné nervy!

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.                                          
jednatel společnosti                                                        
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.           

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze