SDĚLENÍ - Havárie vody na VŠH

 

V Praze dne 15. dubna 2019


OZNÁMENÍ

Informace ke kvalitě pitné vody v objektu Svídnická 506, 181 00 Praha 8

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 4. dubna 2019 byla provedena oprava části vodovodního řadu v objektu ve Svídnické ulici 506, Praha 8. Následně došlo k výraznému zhoršení kvality pitné vody. Z tohoto důvodu jsme v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nechali dne 5. dubna 2019 na vlastní náklady provést odběr vzorků pitné vody, a to společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a akreditovanou laboratoří Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř. Výsledky vzorků odebrané pitné vody jsme obdrželi dne 11. dubna 2019.

Z 21 analyzovaných ukazatelů (chemický a fyzikální rozbor vody, stopové kovy, bakteriologický rozbor, biologické ukazatele) nesplňuje pitná voda předepsaný limit v jedné z kategorií, kterou jsou počty kolonií při 36 °C. Tím nejsou splněny limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

O havarijním stavu vodovodní přípojky a rozvodů v objektu byl informován vlastník objektu, městská část Praha 8, dopisy dne 8. dubna 2019 a 15. dubna 2019. Ve stejných dnech byly odeslány rovněž dopisy příspěvkové organizaci Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, která zabezpečuje správu a údržbu objektu. Dne 16. dubna 2019 byla požádána o stanovení opatření k zabezpečení provozu budovy Hygienická stanice hlavního města Prahy. Na její stanovisko i na stanovisko vlastníka budovy a jejího správce vyčkáváme.

Z preventivních důvodů s cílem ochrany veřejného zdraví do doby stanovení opatření Hygienickou stanicí hlavního město Prahy nařizuji:
- ponechat ve veřejně přístupných prostorách školy barely s pitnou vodou a jednorázovým inventářem,
- rozmístit v omezeném počtu sociálních zařízení (WC) v objektu školy zvláštní desinfekční prostředky,
- zabezpečit pro výuku odborných předmětů zaměřených na gastronomii jednorázový inventář a omezit takové přípravy pokrmů, které vyžadují vysokou spotřebu pitné vody či inventáře,
- nevydávat obědy žákům, studentům, zaměstnancům a cizím strávníkům,
- redukovat nabídku studené kuchyně a nahradit ji rychloobrátkovým sortimentem občerstvení v původním obalu,
- nekonzumovat až do odvolání tekoucí pitnou vodu z vodovodního řadu v objektu školy (kanceláře, učebny, toalety, cvičné ubytovací zařízení apod.) a nepoužívat ji ani pro mytí inventáře sloužícího ke konzumaci pokrmů.

Vedení vysoké školy rozhodlo, že rozsah výuky nebude studentům žádným způsobem omezen či zrušen.

Za způsobené komplikace se omlouváme, nicméně jakožto uživatel objektu, nikoliv jeho vlastník, nemůžeme urychlit provedení oprav a zabezpečit zlepšení kvality pitné vody. Veškerá rozhodnutí spadají do kompetence vlastníka objektu.

Jménem vedení společnosti

 
Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.