PROBLEMATIKA MÍSTNÍCH POPLATKŮ VE VZTAHU K VÝKONŮM HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ ZAUJALA ODBORNOU VEŘEJNOST

Ve čtvrtek dne 29. ledna 2015 uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) s podporou oddělení výzkumu odborný workshop, na kterém byly prezentovány výsledky výzkumných projektů za rok 2014. Odbornou veřejnost nejvíce zaujala problematika místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou VŠH považuje za nosné téma v rozvoji své publikační a výzkumné činnosti.

V roce 2014 dosáhla veřejná podpora na řešení projektů výzkumu a vývoje částku přesahující 1,2 milionu korun. Od roku 1999 získala VŠH podporu z veřejných rozpočtů ve výši 14,5 milionu korun. Jedním z podpůrných kroků rozvoje tvůrčí činnosti je status výzkumné organizace, který byl VŠH přidělen vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v listopadu 2013.

Úvodní vystoupení patřilo rektorovi VŠH doc. Ing. Václavu Vinšovi, CSc., který se zaměřil na přípravu novely vysokoškolského zákona. Ta výrazně zpřísní postup při akreditačním řízení a dále posílí význam výzkumné činnosti pro rozvoj školy. Prorektor pro výzkum doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., konstatoval, že po patnácti letech existence vysokoškolské instituce se připravuje v roce 2015 vyhlášení historicky prvního ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na VŠH.

Vedoucí výzkumného týmu MADLA (zkratka pro Management destinací a lázeňství) Ing. Pavel Attl, Ph.D., informoval o pěti řešených projektech a o třech projektech, jejichž řešení bylo v roce 2014 ukončeno. Zároveň upozornil na silné i slabé stránky výzkumné činnosti na VŠH a připomněl, že v letošním roce si časopis Czech Hospitality and Tourism Papers připomíná 10. výročí své existence. Tento časopis je opět od ledna 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který vede RVVI.

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., prezentovala průběžné výsledky projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu. K tomuto projektu proběhla rozsáhlá a velmi zajímavá diskuse za účasti zástupců odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu a Asociace hotelů a restaurací ČR, kterou reprezentovali její prezident Ing. Václav Stárek a předseda vzdělávací sekce Ing. Pavel Hlinka.

Výsledky projektu Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu, jehož závěrečná zpráva byla na workshopu prezentována, představil Ing. Petr Studnička. Donna Dvorak, M.A. se věnovala stěžejním výsledkům významného mezinárodního projektu WelDest, na jehož řešení se v letech 2012 – 2014 podílela i VŠH. PhDr. Jaroslav Holoubek informoval o základních obrysech postupu řešení projektu Výzkum potenciálu církevního turismu na území pražské arcidiecéze s aplikací na poutní destinaci Stará Boleslav.

S postupem řešení projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově seznámil přítomné Ing. Pavel Attl, Ph.D. Po skončení workshopu se uskutečnila k dalšímu postupu prací při realizaci tohoto projektu pracovní porada všech členů řešitelského týmu. Odborného workshopu se vedle zástupců státní správy a profesní asociace zúčastnili i akademičtí a provozní pracovníci VŠH, pomocné vědecké síly a dva hoteliéři, Bc. Tomáš Blabla a Ing. Martin Kocourek, kteří se věnují provozování ubytovacích zařízení hotelového typu ve Velkých Karlovicích a v Českém Krumlově.

Servis pokrmů a nápojů během pracovního obědu zajistili žáci První soukromé hotelové školy.

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu