Přerušení provozu Vysoké školy hotelové v Praze v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 do odvolání

V Praze dne 24. března 2020

Přerušení provozu Vysoké školy hotelové v Praze v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 do odvolání

Na základě krizového opatření, které bylo schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201, je dle čl. I odst. 2 zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ způsobujícího onemocnění COVID-19.

S ohledem na ochranu veřejného zdraví jsou zcela zrušeny přímá výuka, osobní konzultace pro studenty a zkoušky, dále jsou uzavřeny všechny provozy (studijní oddělení, knihovna a studovna, gastronomická zařízení apod.), zrušeny všechny akce (např. konference, SVOČ 2020, kurzy celoživotního vzdělávání, kulinářská akce Babiččiny recepty) a zrušen výdej obědů všem strávníkům na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH). Na VŠH je přerušen provoz a objekt budovy školy na adrese Svídnická 506, 181 00 Praha 8, je zcela uzavřen, a to do odvolání.

Výuka v prezenční a kombinované formě studia je nahrazena distanční formou studia. Výukový proces nebyl ukončen a pokračuje kontinuálně dál. V návaznosti na sdělení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství může VŠH, v této mimořádné situaci, nástroje distančního vzdělávání využívat, a to bez ohledu na udělenou formu studia konkrétního akreditovaného studijního programu. Pokyny k distančnímu vzdělávání byly rozeslány jak všem studentům, tak všem akademickým pracovníkům. Nesplněná povinná účast na seminářích, cvičeních či praxi je studentům automaticky omluvena, a to nad rámec ustanovení Studijního a zkušebního řádu VŠH.

Akademičtí pracovníci jsou povinni se studenty komunikovat průběžně elektronicky e-mailem a s využitím dalších možných informačních a komunikačních technologií (např. video konference), výjimečně telefonicky. Zásadní je dodržet bezkontaktní formu komunikace. Nadále platí pro všechny zaměstnance překážka na straně zaměstnavatele (home office) a rozhodnutí zaměstnavatele vychází z § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázány jsou příjezdy a výjezdy všech akademických nebo provozních zaměstnanců a studentů v rámci programu Erasmus+ ze/do zahraničí s výjimkou těch studentů, kteří na výjezd do zahraničí vycestovali před 10. březnem 2020 a jsou schopni plnit si své studijní povinnosti.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž přerušení provozu VŠH platí do odvolání.

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.                                            
jednatel společnosti                                                              
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.                       

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze