Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky k šíření COVID-19 ze dne 6. 3. 2020

1. Nařizuje se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři bezkontaktně, tj. telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail apod.).
2. Nařizuje se praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Všechny osoby, které se vrátí z Itálie, mají automaticky stanovenu 14denní karanténu. Z tohoto důvodu je všem dotčeným osobám (zaměstnanci, studenti apod.) vstup do budovy Vysoké školy hotelové v Praze v období karantény přísně zakázán!

Studenti VŠH budou automaticky po bezkontaktním doložení (email, scan, telefon atp.) "Oznámení o nařízení karantény" od ošetřujícího lékaře nebo hygienické stanice omluveni z výuky a zkouškových termínů, a to nad rámec Studijního a zkušebního řádu VŠH v rozsahu 2 týdnů.

Společnost Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., nebyla vyzvána žádným orgánem ochrany veřejného zdraví k tomu, aby omezila provoz školy, proto nejsou v tomto smyslu přijata žádná opatření týkající se omezení výuky, která probíhá standardně dle platných rozvrhů hodin. V případě, že by došlo k jakékoliv změně, bude tato informace zveřejněna v budově školy, na webových stránkách www.vsh.cz, v Informačním systému VŠH (IS VŠH) a na facebooku Vysoké školy hotelové v Praze.

Vysoká škola hotelová v Praze zavádí s účinností od 9. 3. 2020 další mimořádná opatření:
1. Bude zakázán vstup do budovy školy osobám vracejícím ze z postižených oblastí COVID-19 a těm, na které se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.
2. Budou zvýšena hygienická opatření týkající se úklidu a rozmístění hygienických prostředků v objektu školy a vyvěšeny informační letáky.
3. Budou informováni studenti VŠH prostřednictvím Informačního systému IS VŠH.

Věříme v zodpovědnost a ohleduplnost chování jednotlivců ve vztahu k ostatním osobám.

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.

V Praze dne 6. března 2020

Fotogalerie