K nouzovému stavu v České republice a k situaci na Vysoké škole hotelové v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abych se jménem vedení Vysoké školy hotelové v Praze vyjádřil k současnému nouzovému stavu v České republice a především se zaměřil na aktuální situaci v podmínkách Vysoké školy hotelové v Praze.

V souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 platí v celé České republice mimo jiných zákaz osobní přítomnosti studentů ve vysokých školách od 11. března 2020. Den poté byl pro území celého státu vyhlášen nouzový stav. Vedení Vysoké školy hotelové v Praze rozhodlo o přerušení provozu školy s účinností od 10. března 14.00 hod., přičemž tento zákaz platí pro všechny studenty i pro všechny akademické a neakademické pracovníky. Cílem je ochránit zdraví a životy nás všech a z tohoto důvodu je objekt budovy školy až do odvolání uzavřen.

O přijatých opatřeních jste informováni průběžně v Informačním systému VŠH, zásadní zprávy zasíláme do všech e-mailových schránek. Informace zveřejňujeme rovněž na webových stránkách www.vsh.cz a na oficiálním profilu VŠH na Facebooku.

V souladu se stanoviskem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství byla přímá forma výuky nahrazena distanční formou výuky, a to pro studenty všech tří studijních programů s příslušnými specializacemi v obou stupních i obou formách studia. Všichni akademičtí pracovníci s ohledem na překážku v práci na straně zaměstnavatele mají v rámci home office nařízeno komunikovat se studenty průběžně, a to bezkontaktním způsobem. Zejména elektronicky, e-mailem, ale možné jsou i telefonní hovory, video chaty, video konference, společné skupiny na sociálních sítích atp. Všichni vyučující, ať již interní, nebo externí, jsou povinni každý den alespoň 1x kontrolovat e-mailovou schránku a v rámci možností odpovídat. Absolutní prioritou je konzultování bakalářských a diplomových prací. Mají zakázáno čerpat dovolenou na zotavenou, připraveni jsou vrátit se okamžitě do místa výkonu práce, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Jsme si vědomi současné složité situace, která zásadním způsobem promění trh cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie, lázeňství, ale i marketingových činností. Snažíme se zabezpečit, v rámci možností, běh letního semestru akademického roku 2019/2020 bez jakýchkoliv přerušení. Chtěl bych vás nyní seznámit s úlevami, které VŠH svým studentům nabídne a o kterých jsem z pozice jednatele společnosti rozhodl s účinností od 1. dubna 2020:

 1. V případě školného rozloženého do 2 splátek se automaticky prodlužuje termín 2. splátky školného o 1 měsíc, tedy z původního 15. dubna na 15. května 2020.
 2. Pro studenty bude prodlouženo náhradní zkouškové období, a to z původního 20. září až do 31. října 2020, a to bez jakýchkoliv finančních sankcí, přestože se bude jednat o tzv. „dostudování“ po standardní době studia.
 3. Studenti, kteří se rozhodnou skládat státní závěrečné zkoušky v lednu 2021, budou mít prodloužen termín pro odevzdání studijního průkazu (indexu) až do 14. ledna 2021, a to bez jakýchkoliv finančních sankcí.
 4. Termín státních závěrečných zkoušek v lednu 2021 bude považován pro všechny studenty bez výjimky za řádný termín, tzn., že účast na něm nebude zpoplatněna.
 5. Plošně bude odpuštěn poplatek za podmíněný zápis a za opakování předmětů v zimním semestru 2020, případně předmětů z tohoto semestru v letním semestru 2021.
 6. Automaticky bude prodloužena lhůta pro složení klíčových zkoušek z letního semestru 2020 až do konce zimního semestru 2020, a to bez podmíněného zápisu a bez poplatku. V případě jejich nesplnění bude podmíněný zápis pro studenty platit až v letním semestru 2021.
 7. V případě, že bude obnoven provoz VŠH v květnu, budou nabídnuty studentům obou forem studia v červnu fakultativní semináře k daným předmětům. Jsme připraveni tuto nabídku zopakovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace i v září.
 8. VŠH nebude započítávat letní semestr 2020 do standardní délky studia. To bude mít vliv i na prominutí části školného či poplatků pro studenty, kteří budou skládat zkoušky v semestru navazujícím na poslední semestr standardní délky studia, tedy v bakalářském stupni 7. a v navazujícím magisterském stupni 5. semestr.
 9. Vláda ČR schválila 30. března 2020 návrh zákona, který bude projednávat Parlament ČR a díky kterému budou moci:
  a. vysoké školy posunout termíny přijímacího řízení i státních závěrečných zkoušek; zároveň bude možné konat nejen státní závěrečné zkoušky, ale i ostatní zkoušky a studijní povinnosti distančně;
  b. studentům se doba 6 měsíců od 1. března do 31. srpna 2020 nebude započítávat do lhůt pro dodržení maximální přípustné délky studia a pro přiznávání stipendií;
  c. uchazeči o studium budou moci maturitní vysvědčení předložit dodatečně, a to až 30 dní po zahájení nového akademického roku.

Je třeba dodat, že tento zákon bude platit pouze pro tento rok a týká se veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Zároveň jak ministerstvo, tak i vedení naší vysoké školy chce udělat maximum pro to, aby současný stav měl co nejmenší dopady jak na uchazeče o studium v rámci přijímacího řízení, tak na všechny naše studenty.

Jakmile projde návrh zákona procesem ve stavu legislativní nouze a bude schválen, přijme Vysoká škola hotelová v Praze příslušná opatření, abychom postupovali plně v souladu s platnou právní úpravou v České republice a zároveň co nejméně komplikovali situaci našim studentům. Zároveň jsou zadány všechny úkoly tak, aby kontrolní zprávy o naplňování výuky nově akreditovaných studijních programů byly Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství odevzdány ve stanoveném termínu, tedy do 31. května 2020. A to bez ohledu na současnou situaci.

V podmínkách Vysoké školy hotelové v Praze jsou zrušena všechna prezenční jednání kolektivních a pracovních orgánů vysoké školy a přerušen je i provoz všech provozních úseků. Studijní oddělení vyřizuje žádosti studentů elektronicky a prostřednictvím Informačního systému VŠH. Povinností každého akademického pracovníka je odevzdávat po dobu distanční formy výuky výkaz práce, ve kterém uvádí způsob komunikace se studenty v rámci jednotlivých předmětů, seznam studentů, se kterými probíhá konzultace bakalářských a diplomových prací, přehled tvůrčí činnosti, a to jak publikační, tak výzkumné a další činnosti, která s výkonem příslušné funkce v akademickém prostředí souvisí. V případě, že s vámi některý z akademických či neakademických pracovníků nekomunikuje, okamžitě mne kontaktujte – e-mailem na studnicka@vsh.cz,  resp. telefonicky na čísle 00420 728 412 808 nebo soukromou zprávou na facebooku – a daným případem se budu okamžitě zabývat. Anonymně, ale ukáže-li se stížnost jako oprávněná, budou u daného zaměstnance pro porušení pracovní kázně podniknuty příslušné kroky souladné se zákoníkem práce.

Absolutní prioritou je v současné době zajištění vzdělávací činnosti. Z tohoto důvodu:

 • jsou zakázány všem zaměstnancům pracovní cesty do zahraničí;
 • jsou zakázány příjezdy a výjezdy všech akademických i neakademických pracovníků a studentů v rámci programu Erasmus+;
 • je zakázána organizace všech akcí, zrušena byla Studentská vědecká a odborná činnost 2020, zrušeny byly všechny kurzy celoživotního vzdělávání, zrušeny byly plánované odborné exkurze i akce pořádné Studentským senátem VŠH, odloženo bylo konání kulinářské akce Babiččiny recepty původně plánované v květnu 2020, stejně tak je odloženo konání mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání z října 2020 na jaro 2021;
 • byla zaslána všem akademickým pracovníkům prezentace totožná s tou, která byla prezentována studentům posledních, končících ročníků v rámci předmětu Předstátnicový seminář s cílem sjednotit informace a postupy při ukončování studia;
 • v případě obnovení provozu vysoké školy mají všichni akademičtí pracovníci nařízenou povinnou osobní přítomnost na pracovišti 2 týdny před konáním státních závěrečných zkoušek od pondělí do čtvrtku v rozsahu nejméně 6 hodin denně a pro všechny platí povinnost být přítomen na pracovišti vždy minimálně v čase od 9 do 13 hodin; u externích spolupracovníků bude umožněn jejich zástup příslušným vedoucím katedry;
 • po dobu přerušení provozu VŠH je striktně zakázáno zapisovat jakékoliv hodnocení (zápočty, zkoušky) z jednotlivých předmětů studentům do Informačního systému VŠH. Akademičtí pracovníci nesmí zapisovat hodnocení do IS VŠH dříve, než do studijního průkazu (indexu). Z důvodu kontroly identity studentů a splnění zápisu do příslušného semestru budou zápočty a zkoušky jak do IS VŠH, tak do studijních průkazů (indexů) zapisovány současně, a to až v době obnoveného provozu VŠH.

Mohu vás ubezpečit, že osobně provádím průběžně důslednou kontrolu plnění pracovních povinností všech zaměstnanců s cílem zabránit všem problémům a nedorozuměním a udělat vše pro zdárný průběh vašeho studia.

Vážené dámy, vážení pánové,

plně si uvědomuji, že se všichni nacházíme v mimořádně komplikovaném období. Za všechny kolegyně a kolegy na Vysoké škole hotelové v Praze vám mohu slíbit, že uděláme maximum pro to, abyste zápočty a zkoušky úspěšně zvládli, stejně tak, abyste úspěšně absolvovali Vysokou školu hotelovou v Praze. Společně pro to uděláme maximum a i díky vám to společně zvládneme.

Prosím, nepropadejme panice a skepsi. Buďme navzájem ohleduplní a k sobě solidární. Dodržujme všechna opatření stanovená vládou České republiky, Ministerstvem zdravotnictví či Krizovými štáby jednotlivých krajů či obcí a měst.

Mysleme na naše zdraví. Vždyť zdraví je tou nejvyšší hodnotou v našem životě. Přeji vám všem pevné zdraví!

V rámci možností mi dovolte, abych vám popřál hezké Velikonoce.

Děkuji za vaši pozornost!

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
jednatel společnosti

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.