Aktualizované informace pro zaměstnance a studenty VŠH v návaznosti na uvolňování restriktivních opatření vlády ČR

V Praze dne 24. dubna 2020

Vláda České republiky na své schůzi konané dne 23. dubna 2020 rozhodla o postupném uvolňování restriktivních opatření, která byla přijata z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeném výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/. Krizové opatření přijaté usnesením vlády České republiky č. 456 ze dne 23. dubna 2020 umožňuje osobní přítomnost studentů všech ročníků na vysokých školách od 27. dubna 2020.

Osobní přítomnost na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) je umožněna vedle zaměstnanců také studentům všech ročníků, a to od 5. května 2020. Je zakázána hromadná forma výuky i zkoušek při studiu na vysoké škole. V podmínkách VŠH mohou studenti individuálně navštěvovat knihovnu za účelem vyzvednutí či odevzdání studijní literatury, mohou se individuálně účastnit konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob a mohou se účastnit praxe. Zároveň již v České republice neplatí zákaz volného pohybu osob, tudíž se níže uvedené aktualizované informace vztahují na všechny zaměstnance a studenty VŠH bez výjimky.

Přesto jsou ze strany Ministerstva zdravotnictví v rámci současné epidemiologické situace kladeny na vysoké školy požadavky, které musí být zajištěny jak ze strany studentů, tak ze strany zaměstnanců. Jedná se o striktní dodržování následujících opatření:

 • Zdravotní stav: účast na konzultacích a zkouškách bude povolena za podmínek:
 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou (v podmínkách VŠH budou dávkovače s dezinfekcí rozmístěny u vstupu do budovy školy a na chodbách);
 • osoby nesmí podléhat karanténě;
 • studenti potvrdí čestné prohlášení o bezinfekčnosti (v podmínkách VŠH viz dále v textu bod 2).
 • Organizační opatření:
 • na konzultaci/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin nejvýše 5 osob;
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí;
 • povinností je mít zakryté horní cesty dýchací (nos, ústa) ochrannými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 • učebna bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat je povinné i ve společných prostorách;
 • počet členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Nemoc COVID-19 a úmyslné šíření nového koronaviru bylo v České republice zařazeno na seznam nakažlivých lidských nemocí a jedná se o trestný čin!

Vedení VŠH dne 24. dubna 2020 v návaznosti na postupné uvolňování opatření vlády České republiky rozhodlo o následujících opatřeních, která jsou platná v období od 4. května do 2. července 2020 a mohou být zpřesněna v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace:

1. Přerušení provozu školy

Doba přerušení provozu VŠH byla využita k opravě vodovodních rozvodů v zázemí budovy. Tyto práce byly dne 20. dubna 2020 ukončeny. V období od 27. dubna do 4. května 2020 bude probíhat v budově školy úklid a plošná dezinfekce prostor. Z těchto důvodů zůstane objekt budovy školy zcela uzavřen až do 4. května 2020 včetně.

2. Osobní přítomnost studentů a zaměstnanců ve škole

Od 5. května do 2. července 2020 bude obnoven provoz školy, avšak v omezeném rozsahu.
Škola bude otevřena:

 • v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy v čase 7.00–15.00 hod.,
 • a v době konání státních závěrečných zkoušek od 15. června do 24. června 2020 po oba týdny od pondělí do čtvrtku v čase 7.00–16.00 hod.,

přičemž v uvedených dnech a časech je povolena osobní přítomnost ve škole všem studentům bez ohledu na ročník, v jakém jsou zapsáni, a všem zaměstnancům VŠH.

Budova školy bude otevřena v době omezeného provozu VŠH pouze v níže uvedených dnech:

 • 5. 5., 6. 5. a 7. 5.;
 • 12. 5., 13. 5. a 14. 5.;
 • 19. 5., 20. 5. a 21. 5.;
 • 26. 5., 27. 5. a 28. 5.;
 • 2. 6., 3. 6. a 4. 6.;
 • 9. 6., 10. 6. a 11. 6.;
 • 15. 6., 16. 6., 17. 6. a 18. 6. (státní závěrečné zkoušky);
 • 22. 6., 23. 6., 24. 6. a 25. 6. (státní závěrečné zkoušky);
 • 30. 6., 1. 7. a 2. 7.

Před vstupem do budovy školy jsou povinni všichni studenti potvrdit v IS VŠH „Potvrzení o bezinfekčnosti“. Čestné prohlášení je možné od 20. dubna 2020 provést elektronicky, a to z titulní stránky, na které je výrazný odkaz. Pod textem čestného prohlášení klikne student na potvrzovací tlačítko. IS VŠH uloží záznam o každém jednotlivém kliknutí (nejen o tom posledním).

Všichni zaměstnanci mající přístup do IS VŠH uvidí u příslušného studenta, že v daný den potvrdil čestné prohlášení. Potvrzené prohlášení nebude možné vzít zpět. Pokud student poté, co v daný den potvrdil prohlášení, zpozoruje příznaky onemocnění, nesmí jít do školy! Cílem je celý proces elektronizovat, protože i papír může být infekční a manipulace s ním může být riziková.

Všem interním akademickým pracovníkům je nařízena povinná osobní přítomnost na pracovišti, a to minimálně vždy dva dny v týdnech počínaje 5. květnem 2020 a konče 10. červnem 2020, které předcházejí konání státních závěrečných zkoušek, každý z dnů minimálně v rozsahu 4 hodin, a to vždy od 9.00 do 13.00 hod. Třetí den v týdnu je osobní přítomnost na pracovišti dobrovolná. Tento čas mohou využít interní akademičtí pracovníci k individuálním konzultacím se studenty (v rozsahu minimálně 90 minut/týden) či k individuálnímu zkoušení studentů. Povinná osobní přítomnost se stanovuje v době konání státních závěrečných zkoušek všem členům zkušebních komisí. Externím spolupracovníkům je nařízena povinná osobní přítomnost na pracovišti alespoň v jednom ze tří dnů, a to minimálně v rozsahu 2 hodin v čase mezi 9.00 a 13.00 hod. (individuální konzultace minimálně 30 minut/týden). V případě nepřítomnosti z vážných a zcela mimořádných důvodů zastupuje externího spolupracovníka příslušný vedoucí katedry.

Povinností všech interních akademických pracovníků i externích spolupracovníků je vypsat konzultační hodiny v IS VŠH v sekci Osobní stránka – Výuka – Konzultační hodiny ve stanoveném rozsahu v termínu nejpozději do 30. dubna 2020, a to pro období platnosti od 5. května do 2. července 2020.

Všem neakademickým (provozním) zaměstnancům je nařízena povinná osobní přítomnost na pracovišti tři dny v týdnech počínaje 5. květnem 2020 a konče 2. červencem 2020 každý den minimálně v rozsahu 5 hodin, povinně však vždy od 9.00 do 13.00 hod. Toto ustanovení neplatí pro zaměstnance gastronomických provozů s výjimkou RevPAR Café a zaměstnance úklidu, se kterými bude řešena osobní přítomnost na pracovišti individuálně.

Na dny, kdy není budova školy v provozu (pondělí, pátek) a kdy není nařízena povinná osobní přítomnost zaměstnance na pracovišti, se vztahuje home office. Odevzdávání výkazů práce jednotlivými zaměstnanci za měsíce duben a květen 2020 ve stanovených termínech platí beze změny.

3. Provoz jednotlivých oddělení školy

Pro potřeby studentů VŠH budou otevřeny:

 • studijní oddělení, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek v čase 9.00–12.00 hod.;
 • knihovna, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek v čase 9.00–12.00 hod.;
 • kavárna RevPAR Café s „výdejovým okénkem“, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek v čase 8.00–13.00 hod.

V Knihovně Dr. Jaroslava Holoubka se nesmí studenti zdržovat, mohou ji navštívit pouze za účelem vyzvednutí či odevzdání studijní literatury. Před vstupem do knihovny bude provedena dezinfekce rukou. Pracovnice knihovny je povinna nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím.

Sekretariát jednatele VŠH a sekretariát rektora VŠH budou v provozu vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek v čase 9.00–14.00 hod. Referentka prorektora pro studium bude k dispozici vždy v úterý v čase 9.00–14.00 hod.

V případě oddělení výzkumu, zahraničního oddělení, oddělení marketingu, oddělení IT a provozního oddělení je možné kontaktovat jejich vedoucí zaměstnance v předstihu emailem a dohodnout termín osobního setkání, a to vždy v úterý v čase 9.00–14.00 hod.

V provozu nebude ani pokladna ani studovna. Z gastronomických provozů bude otevřena pouze kavárna RevPAR Café, a to formou „výdejového okénka“. Ostatní provozy (školní menza, denní bar) budou uzavřeny. Výdej obědů zaměstnancům, studentům a cizím strávníkům nebude do 30. června 2020 zajišťován. Výjimkou je zajištění obědů pro členy zkušebních komisí v době konání státních závěrečných zkoušek v termínu od 15. června do 24. června 2020. Uzavřena bude též recepce u vstupu do budovy školy a šatna.

4. Využití a úklid prostor školy

Po dobu omezeného provozu VŠH (od 5. května do 2. července 2020) je možné využívat prioritně kanceláře jednotlivých zaměstnanců a společné prostory (WC, chodby, schodiště). Zároveň je možné využívat všechny učebny pro zkoušení bez dalších omezení. Obsazení učeben musí být rezervováno v časovém předstihu u referentky prorektora pro studium a povinností je dodržovat všemi interními akademickými pracovníky, externími spolupracovníky a rovněž studenty opatření při zkoušení uvedená výše! Rovněž je možné zaměstnanci VŠH využívat venkovní parkoviště v uzavřeném areálu školy.

Úklid prostor bude prováděn výhradně interními zaměstnanci v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Týkat se bude všech kanceláří, společných prostor a učeben.

5. Prezenční jednání kolektivních orgánů školy a akce

Jsou zakázána jakákoliv prezenční (kontaktní) jednání kolektivních orgánů VŠH s počtem účastníků vyšším než 3 osoby. V objektu školy v době omezeného provozu VŠH se nebudou konat jednání Kolegia rektora, Porady vedoucích kateder, porady kateder, porady pracovních skupin, porady výzkumných týmů ani porady vybraných komisí a rad (disciplinární, pro vnitřní hodnocení, Akademická, Správní atp.). Tato jednání budou nadále probíhat bezkontaktně (videokonference, hlasování per rollam atp.). S ohledem na stanovené dny provozu školy se Kolegia rektora budou formou videokonferencí konat po dobu omezeného provozu VŠH mimořádně v pondělí dopoledne, počínaje 4. květnem 2020. Zakázáno je pořádání všech akcí v prostorách budovy VŠH včetně exkurzí, stejně tak je zakázána organizace všech jednorázových (tematických) kurzů celoživotního vzdělávání.

6. Prezenční forma studia

Pro všechny ročníky je prezenční forma výuky nahrazena distanční formou výuky. U závěrečných ročníků končí výuka dnem 30. dubna 2020, u ročníků nižších dnem 21. května 2020. Následuje řádné zkouškové období. V případě závěrečných ročníků bude zkouškové období probíhat v prodlouženém termínu od 4. května do 10. června 2020 (bakalářské studium), resp. 17. června 2020 (navazující magisterské studium), u nižších ročníků bude probíhat v termínu od 25. května do 30. června 2020.

7. Kombinovaná forma studia

Rozvrhy hodin pro studenty VI. soustředění kombinované formy studia (s výjimkou závěrečných ročníků) jsou zveřejněny od 17. dubna 2020 v IS VŠH. Za předpokladu, že to epidemiologická situace v České republice dovolí, uskuteční se standardně soustředění v termínu od 25. května do 28. května 2020. V případě, že jeho organizace nebude možná (hromadná kontaktní forma výuka bude nadále zakázána), proběhne výuka distanční formou. Část výuky bude studentům nižších ročníků dle možností nahrazena a doplněna individuálními konzultacemi a mimořádnou blokovou výukou v průběhu I., II. a III. soustředění v průběhu zimního semestru akademického roku 2020/2021.

8. Skládání zápočtů a zkoušek a zapisování hodnocení

Studentům VŠH je umožněno jak distanční skládání zápočtů a zkoušek, tak jejich skládání prezenčně za osobní přítomnosti ve škole v době jejího otevření. Zápočty a zkoušky budou skládány buď v kancelářích jednotlivých vyučujících nebo lze využít pro potřeby individuálního zkoušení i učebny. Prezenční a distanční způsob skládání zápočtů a zkoušek je rovnocenný.

V případě distančního skládání zápočtů a zkoušek se hodnocení zapisuje studentovi pouze do IS VŠH. V případě prezenčního skládání zápočtů a zkoušek se hodnocení zapisuje jak do studijního průkazu (indexu), tak do IS VŠH.

Studenti mohou skládat zápočty a zkoušky prezenčně nebo distančně během řádného zkouškového období, anebo v době prodlouženého náhradního zkouškového období, které bude probíhat od 1. září do 30. října 2020 v rozsahu 9 týdnů.

Komunikace se studenty může probíhat vedle osobního jednání i elektronicky, a to e-mailem, prostřednictvím videokonferencí a chatů (např. MS Teams, Skype, Zoom, Facebook) či telefonicky.

9. Státní závěrečné zkoušky

9.1 Termín červen 2020

Termín konání Státních závěrečných zkoušek (SZZ) na VŠH je z organizačních důvodů posunut. SZZ proběhnou jak distanční formou (on-line, videokonference), tak za osobní přítomnosti studentů prezenční formou ve vysoké škole. Rozhodnutí o formě skládání SZZ (distanční, prezenční) bude záležet na rozhodnutí a možnostech každého jednotlivého studenta VŠH a bude zkušebními komisemi plně respektováno!

V bakalářském stupni studia se uskuteční SZZ v termínu od 15. června do 18. června 2020 a v navazujícím magisterském stupni studia v termínu od 22. června do 24. června 2020, a to v počtu dnů dle počtu přihlášených studentů.

Zkušební komise pro distanční formu SZZ bude zasedat v místnosti č. 120, která bude vybavena odpovídající technikou. Studenti, kteří chtějí skládat SZZ distanční formou a splní předepsané povinnosti (získání odpovídajícího počtu kreditů, vložená elektronická verze BP/DP v IS VŠH), se přihlásí k této formě SZZ prostřednictvím emailu studijni@vsh.cz, a to nejpozději do 11. května 2020. V předstihu minimálně 7 dnů před vlastním konáním SZZ bude ověřena kvalita a rychlost technického spojení mezi členy zkušební komise a příslušným studentem. Zároveň je garantováno zabezpečení dat při jejich přenosu a celý audio a video záznam z průběhu SZZ distanční formou musí být po dobu 5 let ze strany VŠH archivován!

Prezenční forma SZZ bude probíhat na VŠH v prostorných místnostech rozmístěných tak, aby nedocházelo ke shlukování a shromažďování osob. Jedná se o místnosti č. 031 (přízemí), 101, 104, MA107, VA107 (1. patro) a 208 (2. patro).

V případě prezenční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků v bakalářském stupni studia povinni odevzdat na studijní oddělení VŠH studijní průkaz (index) a 1 výtisk bakalářské práce v pevné vazbě nejpozději do 10. června 2020.

V případě prezenční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků v navazujícím magisterském stupni studia povinni odevzdat na studijní oddělení VŠH studijní průkaz (index) a 1 výtisk diplomové práce v pevné vazbě nejpozději do 17. června 2020.

V případě distanční formy SZZ jsou studenti závěrečných ročníků povinni zaslat poštou nebo jiným způsobem 1 výtisk bakalářské/diplomové práce v pevné vazbě na adresu:
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
studijní oddělení
Svídnická 506
181 00 Praha 8.

Výtisk práce v pevné vazbě musí být doručen ve fyzické podobě poštou nebo jinou doručovací službou na VŠH nejpozději do 31. května 2020. Jinak nebude moci student skládat SZZ distanční formou v červnu 2020. Povinností VŠH je bakalářské/diplomové práce archivovat po dobu 70 let jak v tištěné, tak v elektronické podobě, proto je nutné ze strany studentů závěrečných ročníků skládajících SZZ distanční formou výtisk práce v pevné vazbě doručit. Studijní průkaz (index) tito studenti neodevzdávají ani nezasílají.

Posudky vedoucích a oponentů bakalářských/diplomových prací mohou být v elektronické verzi v IS VŠH vyplňovány od 27. dubna 2020, přičemž budou posuzovány elektronické verze bakalářských/diplomových prací vložené jejich zpracovateli (studenty) do IS VŠH do termínu stanoveného opatřením rektora.

9.2 Termín září 2020

Studenti závěrečných ročníků, kteří budou skládat SZZ v září 2020 (v období od 1. do 4. září 2020), se mohou rozhodnout jak pro prezenční, tak pro distanční formu průběhu SZZ. Distanční forma SZZ je povolena zákonem do konce kalendářního roku 2020. Rozhodnutí bude záležet na možnostech každého jednotlivého studenta VŠH a bude zkušebními komisemi plně respektováno!

V bakalářském i v navazujícím magisterském stupni studia se uskuteční SZZ v termínu od 1. září do 4. září 2020, a to v počtu dnů dle počtu přihlášených studentů. Přesné termíny budou zpřesněny opatřením rektora, postup bude obdobný jako u SZZ konaných v červnu 2020.

10. Praxe studentů

Přes výrazná omezení v provozu ubytovacích, stravovacích či lázeňských zařízení, cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších subjektů působících ve veřejném a soukromém sektoru, je umožněna praxe studentů VŠH s účinností od 25. května 2020, a to v souvislosti s avizovaným termínem, od kdy bude možné obnovit provoz především ubytovacích a stravovacích zařízení.

11. Program Erasmus+ a pracovní cesty

Na program Erasmus+ se nadále vztahují omezení v jeho realizaci a do 31. srpna 2020 nebudou na VŠH realizovány aktivity týkající se výjezdů a příjezdů studentů a akademických či neakademických zaměstnanců. V období letního semestru 2020 je možné provést pouze předvýběr zájemců o účast na programu Erasmus+ v průběhu zimního semestru 2020. Pracovní cesty v tuzemsku a do zahraničí všem zaměstnancům VŠH, při splnění podmínek, jsou povoleny s účinností od 1. května 2020.

12. Slavnostní promoce

Promoce pro úspěšné absolventy VŠH do období září 2020 včetně se uskuteční v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze dne 8. října 2020. Promoce plánovaná dne 25. června 2020 je s ohledem na časový posun termínu konání SZZ bez náhrady zrušena.

13. Dny otevřených dveří a přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Dny otevřených dveří budou probíhat na VŠH prezenční formou, první se uskuteční dne 13. května 2020. Další termíny dnů otevřených dveří jsou stanoveny vždy od 10.00 hod. ve čtvrtek 21. května, 28. května, 4. června, 11. června, 18. června a 25. června 2020. Uchazeči o studium mohou klást své dotazy rovněž emailem (info@vsh.cz, studijni@vsh.cz) nebo telefonicky. Přijímací řízení (rozřazovací testy z cizích jazyků) proběhne online bez osobní přítomnosti uchazečů o studium v termínu od 8. května do 29. května 2020.

U uchazečů o studium – cizinců budou uznávány rovněž vybrané certifikáty dokládající jejich jazykovou znalost. V 1. kole přijímacího řízení je možné přihlášky podávat do 30. dubna 2020, ve 2. kole standardně do 31. července 2020. Maturitní vysvědčení doloží uchazeči o studium nejpozději do 45 dnů po zahájení akademického roku 2020/2021, tedy do 15. října 2020.

Vybrané informace a termíny budou zpřesněny příslušnými opatřeními rektora. Výše uvedené informace byly projednány s prorektory, výkonným ředitelem a provozní ředitelkou a jsou závazné.

Informace zasílané v období od 1. března do 24. dubna 2020 týkající se onemocnění COVID-19 a epidemiologické situace s výjimkou informace ze dne 1. dubna 2020 (rozložení školného, prominutí poplatků, prodloužení zkouškového období, stanovení řádných termínů SZZ) se těmito aktualizovanými informacemi pro zaměstnance a studenty VŠH zrušují v plném rozsahu.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž přerušení provozu VŠH platí do 4. května 2020.

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.     
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor

Vysoká škola hotelová v Praze

 

 

Fotogalerie