Článek 5 Ověřování výsledků učení – zkoušení a zápočty, Opatření rektora č. 17/2020 Průběh a realizace distančního a hybridního vzdělávání:

V podmínkách VŠH probíhá ověřování výsledků učení v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠH.

Studentům je ve zkouškovém období v závislosti na vývoji epidemiologické situace umožněno jak distanční skládání zápočtů a zkoušek, tak jejich skládání za osobní přítomnosti ve škole.

Počet účastníků prezenční zkoušky může být omezen nařízením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, Hygienické stanice hlavního města Prahy nebo obdobného orgánu. Zkoušející může v průběhu jednoho dne vypsat více zkušebních termínů, vždy však takovým způsobem, aby nedocházelo k překročení stanoveného maximálního počtu účastníků.

Podmínkou účasti na prezenční formě zkoušky či zápočtu je to, že student dodrží aktuálně platná hygienická opatření stanovená příslušným orgánem.

Způsob a forma distančního skládání zkoušek a zápočtů bude stanovena zodpovědným akademickým pracovníkem (zkoušející, cvičící). Student musí být o způsobu skládání zkoušky či zápočtu prokazatelně informován nejméně 7 dnů před stanoveným termínem zkoušky či udělení zápočtu. Zkoušení distanční formou nemusí být uvedeno v charakteristice předmětu v IS VŠH.

V případě distančního skládání zápočtů a zkoušek se hodnocení zapisuje studentovi do IS VŠH. Studenti, kteří získají zkoušky a zápočty distančně, jsou povinni po pominutí důvodů distančního studia bezodkladně vyhledat příslušného zkoušejícího akademického pracovníka a nechat si zapsat hodnocení do studijního průkazu (indexu). V případě osobní přítomnosti ve škole se hodnocení zapisuje do indexu i IS VŠH.

Zápočty získané studenty v distanční formě studia cvičící zapíší studentům do IS VŠH bezprostředně po splnění podmínek získání zápočtu. Pokud není předmět zakončen zápočtem, cvičící předá zkoušejícímu seznam studentů, kteří mají nárok na zapsání zápočtu. Využít je možné například poznámkový blok v IS VŠH.

Mezi jednotlivé metody online hodnocení lze zařadit zejména:

  1. ústní zkoušku distanční formou;
  2. písemný test online;
  3. elektronické odevzdání výstupů samostatné práce;
  4. online prezentace.

V následujícím textu jsou uvedeny základní prvky, které je nutné splnit ze strany zkoušejícího pro realizaci jednotlivých metod online hodnocení. Tyto prvky reflektují rizika spojená s distančním vzděláváním obecně.

Ústní zkouška distanční formou

Technická realizace je možná výhradně s využitím webkamery. Student musí před zahájením zkoušky prokázat svoji totožnost. V průběhu zkoušky může být student vyzván zkoušejícím, aby prokázal (s využitím webkamery), že zkouška je vykonávána bez přítomnosti jiných osob nebo nepovolených materiálů. V případě výpadku připojení studenta ke zkušební aplikaci v průběhu zkoušky zůstane zkoušející připojen po dobu nejméně pěti minut. Student je povinen se v tomto limitu pokusit obnovit spojení. Pokud se spojení se studentem obnoví maximálně do 5 minut, pokračuje průběh zkoušky dále. Doba výpadku spojení se nezapočítává do celkové délky zkoušky. Pokud se připojení studenta ke zkušební aplikaci neobnoví do pěti minut, je zkoušející oprávněn zkoušku ukončit. Takto ukončená zkouška není hodnocena, postupuje se jako v případě řádné omluvy neúčasti.

Písemný test online

Realizace písemných testů probíhá s využitím IS VŠH tak, aby byl zabezpečen individuální přístup k danému testu výhradně pro příslušného studenta přihlášeného skrze IS VŠH. Distribuce testů je možná také s využitím školních e-mailových adres studentů.

Písemný test může probíhat volně (kdykoliv ke splnění), s časovým limitem nebo s časovým limitem jen ve vyhrazeném čase.

Elektronické odevzdání výstupů samostatné práce

Odevzdávání průběžných materiálů (seminárních prací, příkladů atp.) je možné výhradně s využitím IS VŠH nebo školní e-mailové adresy. Přesný postup bude uveden vyučujícím na začátku semestru.

Odevzdané materiály jsou kontrolovány ze strany vyučujících systémem pro odhalování plagiátů (v IS VŠH). Po odevzdání práce je možná realizace krátké konzultace (v budově školy nebo online) nad odevzdaným materiálem pro ověření orientace v tématu ze strany studenta.

Online prezentace

Pro online prezentaci je možné využít synchronního přístupu s využitím tzv. sdílení obrazovky. Student v tomto případě sdílí svoji připravenou prezentaci a zároveň ji komentuje.

Případně je možné využít asynchronního přístupu, kdy student zaznamenává v puštěné prezentaci zároveň svůj audio komentář. Takto vytvořený dokument je pak jako jeden soubor nahrán v IS VŠH.

Odevzdané prezentace jsou ze strany vyučujících kontrolovány systémem pro odhalování plagiátů (v IS VŠH).