8. ŘÍJNA 2020

Informace pro studenty VŠH

v souvislosti s pandemií COVID-19 (stav ke dni 8. října 2020) 

S ohledem na velmi nepříznivý vývoj epidemické situace na celém území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 schválila vláda České republiky krizové opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. října 2020 č. 997 týkající se omezení provozu vysokých škol a zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole v období od 12. října do 25. října 2020. Z tohoto důvodu přistupuje Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) k následujícím opatřením, a to s účinností ode dne 9. října 2020.

1. AKADEMICKÁ ČÁST

Povinnost osobní přítomnosti na pracovišti

V období od 12. října do 23. října 2020 nemusí být osobně přítomen na pracovišti žádný akademický pracovník, nicméně osobní přítomnost na pracovišti je každému umožněna v době provozu budovy VŠH, především s ohledem na technické vybavení a nezbytnost plnohodnotného zajištění distanční výuky pro studenty. Výuku i konzultační hodiny lze realizovat distančně plnohodnotně i mimo své pracoviště.

Zajištění výuky

Výuka bude probíhat distančním způsobem (on-line) při respektování stanovených rozvrhů hodin (přednášky, semináře, cvičení). Výuka bude probíhat synchronně (videokonference) a asynchronně (nahraná videa). Je zcela nepřípustné nahrazovat on-line distanční výuku jen dálkovým přístupem.

Povoleno je zkrácení rozsahu seminářů a omezení rozsahu výuky u předmětů s odbornou výukou, kterými jsou níže uvedené předměty garantované katedrou hotelnictví:

 • HO041 Gastronomie – servis / HOE41 Gastronomy – Service;
 • HO058 Řízení gastronomického provozu / HOE58 Managing Catering Operations;
 • HO048 Nápojová gastronomie / HOE48 Beverages;
 • HO062 Speciální gastronomie – výroba;
 • HO063 Speciální gastronomie – služby;
 • H0064 Pivovarnictví a pivní sommeliérství;
 • HO066 Wine-Sommelier / HOE66 Wine-Sommelier;
 • HO069 Technologie výroby míšených nápojů;
 • HO072 Catering;
 • HO077 Dietní stravování;
 • HO079 Správná výživa a zdravý životní styl;
 • HO165 Enogastronomie.

Náhrada odborné výuky bude realizována v prostorách budovy školy, jakmile to aktuální epidemická situace umožní. U všech ostatních předmětů probíhá výuka v plném rozsahu bez omezení.

Konzultační hodiny

Všichni interní akademičtí pracovníci VŠH jsou povinni i nadále mít vypsány v období od 12. října do 23. října 2020 konzultační hodiny, a to v rozsahu 2x 90 minut týdně, a to výhradně distančně (on-line). Externí akademičtí pracovníci by měli umožnit studentům konzultovat distančně (on-line), a to v rozsahu 30 minut týdně. Konzultace týkající se zpracování závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské práce, diplomové práce) probíhají výhradně distančně (on-line).

Praxe

Účast studentů na praxi se v období od 12. října do 25. října 2020 zakazuje.

Zkoušení

V období od 12. října do 30. října 2020 se zakazuje zkoušení studentů za jejich osobní přítomnosti v budově školy. Zkoušení až do konce prodlouženého náhradního zkouškového období je možné výhradně distančně (on-line) a všichni vyučující jsou povinni vypsat ve shora uvedeném období minimálně 1 zkouškový termín z každého vyučovaného předmětu v uplynulých semestrech pro složení zkoušky/získání zápočtu distančně, který musí být prokazatelně zveřejněn v Informačním systému VŠH.

Zapisování hodnocení zápočtů a zkoušek studentům

V období od 12. října do 23. října 2020 neprobíhá zapisování hodnocení předmětů do výkazů o studiu (indexů) studentům ze strany akademických pracovníků v budově školy.

Zápisový list tématu bakalářské/diplomové práce

Student může vlastnoručně podepsaný zápisový list generovaný v IS VŠH zaslat oscanovaný své/-mu vedoucí/-mu práce, která/-ý jej podepíše a odevzdá na studijní oddělení.

Diplom a dodatek k diplomu, výkazy o studiu

Diplom a dodatek k diplomu jsou vydávány studijním oddělením od 1. října 2020 konkrétní osobě absolventa proti vlastnoručnímu podpisu o převzetí dokumentů; umožněno je i vydání diplomu a dodatku k diplomu v zastoupení osobě na základě ověřené plné moci.

Výkazy o studiu (indexy) budou studentům 1. ročníku předávány studijním oddělením od 2. listopadu 2020.

Hospitace a hodnocení kvality

Vzhledem k tomu, že VŠH je povinna provádět hodnocení kvality výuky realizované distančním způsobem, nařizuje se všem vedoucím kateder a tajemníkovi pro anglický studijní program provést v období od 12. října do 23. října 2020 nejméně 3 on-line hospitace ve vybraných předmětech dle vlastního uvážení a hospitační záznamy odevzdat v elektronické podobě nejpozději do 27. října 2020 prorektorovi pro studium PhDr. Janu Máče, Ph.D. a prorektorovi pro kvalitu a rozvoj doc. Mgr. Ing. Karlu Chadtovi, CSc.

2. PROVOZNÍ ČÁST

Provozní doba budovy školy

Provoz budovy školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, pro studenty, zaměstnance a veřejnost je zajištěn od pondělí do čtvrtku v čase od 7.00 do 19.00 hod., čímž je umožněno zajišťovat výuku dle rozvrhů hodin. Vždy v pátek je budova školy zcela uzavřena.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří plánovaný v termínu 15. října 2020 se zrušuje bez náhrady. 

Provozní doba jednotlivých úseků

Provozní doba všech úseků zůstává zachována beze změny. Pro studenty, zaměstnance i absolventy a veřejnost je otevřeno studijní oddělení, knihovna, studovna, kavárna RevPAR Café a zahraniční oddělení ve standardní provozní době. Všechny provozní úseky fungují bez omezení.

Žádáme tímto studenty i veřejnost, aby po dobu vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky od 5. října 2020 na dobu 30 dnů v maximální možné míře omezili svou osobní přítomnost ve vnitřních prostorách budovy školy.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž byla projednána a schválena distanční formou dne 8. října 2020.

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD., v. r.             
jednatel společnosti                                                                                     
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.           

 

Ing. Martin P e t ř í č e k, Ph.D., v. r.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze