13. ŘÍJNA 2020

Informace pro studenty VŠH

v souvislosti s pandemií COVID-19 (stav ke dni 13. října 2020) 

S ohledem na velmi nepříznivý vývoj epidemické situace na celém území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 schválila vláda České republiky krizové opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 č. 1022 týkající se omezení provozu vysokých škol a zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole v období od 14. října do 1. listopadu 2020. Z tohoto důvodu přistupuje Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) k následujícím opatřením, a to s účinností ode dne 14. října 2020.

1. AKADEMICKÁ ČÁST

Povinnost osobní přítomnosti na pracovišti

V období od 14. října do 30. října 2020 nemusí být osobně přítomen na pracovišti žádný akademický pracovník, nicméně osobní přítomnost na pracovišti je každému umožněna v době provozu budovy VŠH, především s ohledem na technické vybavení a nezbytnost plnohodnotného zajištění distanční výuky pro studenty. Povinnost osobní přítomnosti na pracovišti minimálně 1 pracovní den v týdnu po dobu minimálně 6 hodin se u interních akademických pracovníků tímto v uvedeném období zrušuje. Výuku i konzultační hodiny lze realizovat distančně plnohodnotně i mimo své pracoviště.

Zajištění výuky

Výuka bude probíhat nejméně do 30. října 2020 výhradně distančním způsobem (on-line) při respektování stanovených rozvrhů hodin (přednášky, semináře, cvičení). Výuka bude probíhat synchronně (videokonference) a asynchronně (nahraná videa). Je zcela nepřípustné nahrazovat on-line distanční výuku jen dálkovým přístupem.

Rozhodnutí o způsobu realizace výuky v 2. soustředění kombinované formy studia v týdnu od 2. listopadu do 5. listopadu 2020 bude zveřejněno později s ohledem na vývoj epidemické situace. Výuka bude zajištěna buď prezenčně za osobní přítomnosti studentů ve vysoké škole anebo distančně dle platných rozvrhů hodin.

Konzultační hodiny

Všichni interní akademičtí pracovníci VŠH jsou povinni i nadále mít vypsány v období od 14. října do 30. října 2020 konzultační hodiny, a to v rozsahu 2x 90 minut týdně, a to výhradně distančně (on-line). Externí akademičtí pracovníci by měli umožnit studentům konzultovat distančně (on-line), a to v rozsahu 30 minut týdně. Konzultace týkající se zpracování závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské práce, diplomové práce) probíhají výhradně distančně (on-line).

Praxe

Účast studentů na praxi se v období od 14. října do 1. listopadu 2020 zakazuje.

Zkoušení

V období od 14. října do 30. října 2020 se zakazuje zkoušení studentů za jejich osobní přítomnosti v budově školy, a to nad rámec krizového opatření schváleného vládou České republiky, které umožňuje prezenční zkoušení studentů při maximálním počtu 10 osob. Zkoušení až do konce prodlouženého náhradního zkouškového období, které končí dnem 30. října 2020, je možné výhradně distančně (on-line) a všichni vyučující jsou povinni vypsat ve shora uvedeném období minimálně 1 zkouškový termín z každého vyučovaného předmětu v uplynulých semestrech pro složení zkoušky/získání zápočtu distančně, který musí být prokazatelně zveřejněn v Informačním systému VŠH.

Zapisování hodnocení zápočtů a zkoušek studentům

V období od 14. října do 30. října 2020 neprobíhá zapisování hodnocení předmětů do výkazů o studiu (indexů) studentům ze strany akademických pracovníků v budově školy.

Zápisový list tématu bakalářské/diplomové práce

Student může vlastnoručně podepsaný zápisový list generovaný v IS VŠH zaslat oscanovaný své/-mu vedoucí/-mu práce e-mailem, která/-ý jej podepíše a odevzdá na studijní oddělení.

Diplom a dodatek k diplomu, výkazy o studiu

Diplom a dodatek k diplomu jsou vydávány studijním oddělením od 1. října 2020 konkrétní osobě absolventa proti vlastnoručnímu podpisu o převzetí dokumentů; umožněno je i vydání diplomu a dodatku k diplomu v zastoupení osobě na základě ověřené plné moci. Otevírací doba studijního oddělení zůstává zachována beze změny. Výkazy o studiu (indexy) budou studentům 1. ročníku předávány studijním oddělením od 2. listopadu 2020 za předpokladu, že to umožní aktuální epidemická situace.

2. PROVOZNÍ ČÁST

Provozní doba budovy školy

Provoz budovy školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, pro studenty, zaměstnance a veřejnost je zajištěn od pondělí do čtvrtku v čase od 7.00 do 19.00 hod., čímž je umožněno zajišťovat distanční výuku dle rozvrhů hodin. Vždy v pátek je budova školy zcela uzavřena.

Provozní doba jednotlivých úseků

Provozní doba všech úseků zůstává zachována beze změny s výjimkou kavárny RevPAR Café. Pro studenty, zaměstnance i absolventy a veřejnost je otevřeno studijní oddělení, knihovna, studovna, oddělení výzkumu a zahraniční oddělení ve standardní otevírací době. V provozu jsou rovněž sekretariát jednatele a sekretariát rektora.

Kavárna RevPAR Café, jakožto provozovna stravovacích služeb, funguje v období od 14. října do 3. listopadu 2020 od pondělí do čtvrtku v čase od 8:00 do 16:00 hod. pouze formou výdejového okénka!

Žádáme tímto studenty i veřejnost, aby po dobu vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky od 5. října 2020 na dobu 30 dnů do 3. listopadu 2020 v maximální možné míře omezili svou osobní přítomnost ve vnitřních prostorách budovy školy. Ostatní informace zůstávají v platnosti beze změny z Informace pro studenty VŠH publikované s platností ke dni 8. října 2020.

Rozhodnutí jednatele a rektora VŠH nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání, přičemž byla projednána a schválena distanční formou dne 13. října 2020.

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD., v. r.                      Ing. Martin P e t ř í č e k, Ph.D., v. r.
jednatel společnosti                                                  rektor                         
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.            Vysoká škola hotelová v Praze