Pravidla a základní pokyny k začátku zimního semestru akademického roku 2021/2022

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na zahájení výuky tradiční, prezenční (chcete-li kontaktní) formou bychom rádi prezentovali základní přehled a pravidla chování v průběhu začátku akademického roku 2021/2022. Vždy je nutné respektovat aktuálně platná omezení vyplývající ze závazných dokumentů příslušných institucí a nelze proto tyto řádky brát jako závazné pro celý akademický rok. Níže jsou uvedena vybraná témata tak, aby byl zabezpečen hladký průběh výuky.

Nošení ochranných pomůcek zakrývající nos a ústa

Aktuálně platí, že vstup do budov vysokých škol je povolen pouze těm osobám, kterým nos a ústa zakrývá respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu. Respirátor není nutné při výuce, pokud jsou studenti usazeni a pochopitelně při konzumaci. Respektujme však ochranu nosu a úst především ve společných prostorách.

Kdo nesmí do budovy školy

Ve vztahu k nemoci covid-19 nesmí do budovy školy osoba, která trpí příznaky této nemoci (zejména kašel, horečka, ztráta chuti a čichu) nebo nenosí respirátor (viz výše). Pochopitelně nelze vstupovat do budovy školy v případě nařízené karantény apod. Po návratu ze zahraničí je také nutné respektovat aktuálně platná nařízení vztahující se zejména povinnost vyplnit příjezdový formulář a případně další povinnosti vyplývající z aktuálních opatření.

Co dělat v případě příznaků nemoci covid-19

V případě příznaků nemoci covid-19 je nutné kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Co dělat v případě prokazatelného kontaktu s nakaženým

V případě tzv. rizikového kontaktu není v pravomoci studenta rozhodnout o rizikovosti takového kontaktu. Pokud ještě neproběhl kontakt příslušnou hygienickou stanicí, je nutné telefonicky kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prokazování bezinfekčnosti

Aktuálně platí, že studenti a zaměstnanci školy musí prokazovat bezinfekčnost pouze v případě návratu nebo cest ze zahraničí. K tomuto se využívá https://is.vsh.cz/auth/koronavirus/. Bezinfekčnost je nutné také prokázat v případě konání akademických obřadů (a to bez ohledu na skutečnost, zda se konají v budově školy nebo mimo ni).

Kde získat informace