Aktuálně platné informace o provozu VŠH (aktualizováno k 22. 11. 2021)

Budova školy na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 je zpřístupněna studentům a veřejnosti od pondělí do čtvrtka v čase od 7:30 do 19:15 hod. a v pátek od 7:30 do 16:00 hod. Vstup do budovy školy a veškerý pobyt v ní je povolen pouze s respirátorem zakrývajícím nos a ústa. Osoby s příznaky nemoci covid-19 mají vstup do budovy školy zakázán. Vždy je nutné dodržovat aktuálně platná omezení vyplývající z nařízení vlády nebo hygienické stanice.

V souladu s ochranným opatřením MZČR č. j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN je nutné nahlásit pobyt v zahraničí (dle bodů 19 a 20 daného opatření) a vložit dokument prokazující bezinfekčnost přímo v IS VŠH na odkazu: https://is.vsh.cz/auth/koronavirus/. Uchazeči o studium a další osoby, které dosud nemají přístup do IS, mohou pro tyto účely využít e-mail covid@vsh.cz.

Výuka aktuálně probíhá prezenční formou v budově školy při dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.

Zkoušky v průběhu zkouškového období probíhají prezenčně v budově školy při dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.

Je zakázán pohyb a pobyt v budově školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví najdete zde, dodatek k tomuto opatření najdete zde.

Zákaz se nevztahuje na:

 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni 
  •  Pokud je při výuce v místnosti více než 50 studentů, tak musí mít tito studenti i v průběhu výuky nasazen respirátor nebo obdobný ochranný prostředek zakrývající nos a ústa.
    
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti
  onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů
  o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru a zkoušející i zkoušený s touto výjimkou souhlasí,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován.

Osobní přítomnost studentů v budově VŠH je možná pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Účast studentů na praxi je povolena a studenti jsou povinni dodržovat pokyny zprostředkovatele odborné praxe.

Slavnostní obřady (imatrikulace, promoce, inaugurace) jsou umožněny při dodržení všech platných hygienických opatření.

Zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování (nemají tedy minimálně 14 dnů po druhé dávce nebo první u jednodávkového schématu) nebo v posledních 180 dnech neprodělali onemocnění covid-19, mají povinnost v týdenním intervalu doložit negativní test na nemoc covid-19 nebo se otestovat na pracovišti (viz pokyn provozního ředitele VŠH). Všichni zaměstnanci VŠH, kterých se týká výjimka z testování, nahrají doklad o prodělané nemoci nebo o dokončeném očkování do 23. 11. 2021 do IS (https://is.vsh.cz/auth/koronavirus/).
 

Studijní oddělení funguje dle standardní provozní doby, kterou najdete zde

Studovna a knihovna dr. Jaroslava Holoubka  na VŠH funguje dle standardní otevírací doby. Kavárna Mlsná zrzka funguje od pondělí do čtvrtka v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

V případě potřeby dalších informací nás můžete kontaktovat na e-mailu info@vsh.cz.

Přejeme Vám hlavně zdraví a prosíme o dodržování všech platných opatření.