Projekty VaVaI z programových výzev a veřejných zakázek

 

Název projektu: Aplikace nástrojů virtuální reality do tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19"
Číslo projektu:  TL04000153
Termín: 10/2020 – 09/2022
Rozpočet:4 920 982,- Kč
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR, Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Konsorcium řešitelů: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., České vysoké učení technické v Praze; PERFECT HOTEL CONCEPT s.r.o.; Západočeská univerzita v Plzni
Odpovědný řešitel za VŠH:  doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodnou metodiku a nástroje pro trénink komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19. Klíčovým prostředkem k dosažení cíle je vhodná aplikace technologie virtuální reality umožňující simulaci kritických komunikačních situací vycházejících z předem připravených scénářů.
Stav projektu:  projekt v realizaci

Název projektu: Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
Číslo projektu: TL01000191
Termín: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022
Rozpočet: 12.008.258 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR, Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Konsorcium řešitelů: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., IDS Advisory s.r.o., Bookassist Czech Republic s.r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Anotace: Hlavním cílem projektu je podpořit implementaci inovativních metodik a nástrojů procesního řízení do systémů řízení hotelových společností a dalších organizací působících v sektoru cestovního ruchu, a tím zvýšit jejich efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb. V rámci interdisciplinární spolupráce partnerů projektu budou vytvořeny a aplikační sféře zpřístupněny především:
1. interaktivní knihovna klíčových procesů hotelových společností a dalších organizací cestovního ruchu,
2. procesní simulátor hotelu simulující klíčové procesy hotelu a prezentující vliv jejich nastavení na výkonnost hotelu.
Stav projektu: projekt v realizaci

Název projektu: Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Číslo projektu: DG18P02OVV057
Termín: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2021
Rozpočet: 12.122.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Konsorcium řešitelů: Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola ekonomická, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je identifikace hlavních vývojových trendů významného segmentu kulturního dědictví ČR - rybářské kultury a jejich využití v rámci rozvoje lokalit a regionů s důrazem na cestovní ruch a prezentaci české kultury v evropském prostoru.
Stav projektu: projekt v realizaci

Název projektu: Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace
Číslo projektu: DG18P02OVV067
Termín: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022
Rozpočet: 18.196.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Konsorcium řešitelů: Slezská univerzita v Opavě, Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů.
Stav projektu: projekt v realizaci

Název projektu: Health & Well-being in Tourism Destination (WelDest)
Číslo projektu: 527775-LLP-1-2012-1-FI-ERASMUS-ECUE
Termín: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
Rozpočet: Total financing 456.289 Euros / Total EU grant – 300.000 Euros
Poskytovatel/zadavatel: Evropská komise - Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA)
Odpovědný řešitel za VŠH: Donna Dvorak, M. A. – Katedra jazyků, ve spolupráci s Turku University of Applied Sciences (Finsko), University College Birmingham (Velká Británie), FH Joanneum-University of Applied Sciences (Rakousko), University of Pannonia (Maďarsko), University of Applied Science in Eberswalde (HNEE) (Německo)
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření rámce pro komplexní rozvoj „health a well-being“ destinací, který bude využitelný pro orgány regionální veřejné správy, organizace destinačního managementu a podnikatelské subjekty. Nejedná se pouze o podporu a rozvoj lázeňství nebo zdravotního turismu, ale jedná se o celkový přístup k destinaci z jejího sociálního pohledu. Sociální aspekt zahrnuje jak vnímání destinace ze strany turistů, tak i ze strany místního obyvatelstva, kde hlavním motivem projektu je, aby se všichni zúčastnění v dané destinaci doslova „cítili dobře“.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit
Číslo projektu: WD-37-07-2
Termín: 1. 4. 2007 – 31. 12. 2011
Rozpočet: 7.659.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Antonín Franke, CSc. – Katedra cestovního ruchu
Osoba odpovědná za realizaci PUV: Ing. Petr Studnička - Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo zlepšit a rozšířit kapacity a nabídku atraktivit cestovního ruchu včetně jejich propojení s cílem zvýšit ekonomickou výtěžnost ve vhodných oblastech regionů s nejvyššími ekonomicko-společenskými disparitami k jejich postupnému zmírnění prostřednictvím rozvoje vnitřního cestovního ruchu. V průběhu řešení byl projekt rozšířen o analyzování dopadů hospodářské krize na odvětví cestovního ruchu v České republice i v Evropě.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Praha není jen Královská cesta
Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.3.01.3/3119
Termín: 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007
Rozpočet: 2.147.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: JPD 3 Praha, Institut evropské demokracie
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Mgr. Peter Stoličný, Art.D.
Anotace: Cílem projektu je na základě strategického plánu hl. města Prahy zpracovaného na období 1999 až 2006 rozvinout nové aktivity městské turistiky na širším území Prahy pomocí specializovaných cyklů školení. Školením se zvýší schopnost cílových skupin propagovat turistické zajímavosti v městských částech, propagovat aktivity a činnosti, které nabízejí jednotliví pořadatelé, vytvářet a navrhovat nové produkty cestovního ruchu a tím dosáhnout zvýšení počtu turistů, kteří mimo Královskou cestu navštíví i turistické produkty v městských částech. Vyšší počet návštěvníků na jednotlivých aktivitách nebo produktech cestovního ruchu implikuje zvýšení počtu zaměstnanců ve sledovaném oboru. Dalším cílem je posílit spolupráci soukromého s veřejným sektorem a zvýšit image městských částí z pohledu cestovního ruchu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se zvláštním zřetelem na kraje
Číslo projektu: WA-037-05-Z06
Termín: 1. 7. 2005 – 30. 11. 2006
Rozpočet: 928.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Antonín Franke, CSc. – Katedra cestovního ruchu
Osoba odpovědná za realizaci PUV: Ing. Petr Studnička - Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo analyzovat priority krajů v cestovním ruchu z hledisek jejich nástrojů, cílů, účinnosti a efektivnosti. Definovat konkrétní záměry podporující základní orientaci politiky cestovního ruchu v jednotlivých krajích na roky 2007-2013. V souladu se zadáním byly formulovány výzkumem podložené návrhy na zkvalitnění organizace a řízení cestovního ruchu, včetně systému jeho výzkumu v České republice.
Stav projektu: projekt byl ukončen