Rozvojové a vzdělávací projekty

Název projektu: Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách 
Číslo projektu: MSMT-10840/2021-2 
Termín: 1. 7. 2021 – 30. 11. 2022 
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví 
Anotace: Předmětem projektu je ověřit možnosti formy zkoušky v podobě komplexní absolventské práce a jejího propojení na zkoušky z předmětů profilové části maturitní zkoušky v širším kontextu plánované změny konceptu maturitní zkoušky, která by měla jako celek reflektovat kompetenční model vzdělávání v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+. Do pilotního projektu se přihlásilo devět středních odborných škol v Česku, z toho dvě hotelové (Jeseník, Poděbrady). Úkolem VŠH je vyhodnocovat pozitiva a negativa pokusného ověřování a podílet se na oponování a hodnocení komplexních absolventských prací v oborech zaměřených na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.
Stav projektu: v realizaci 

Název projektu: Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR 
Číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431 
Termín: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2022 
Rozpočet: 109.573.587 Kč 
Poskytovatel/zadavatel: Operační program Zaměstnanost Příjemce: Národní pedagogický institut České republiky 
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví 
Anotace: Předmětem projektu je návrh a rozpracování všech prvků potřebných k plošnému zavedení mistrovské zkoušky a nastavení k tomu všech potřebných procesů. Těmito prvky jsou kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné části zadání mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů pro zájemce o mistrovské kvalifikace a učební texty pro tyto vzdělávací programy. K tomu všemu budou zpracovány a v závěru projektu revidovány metodiky. Úkolem VŠH je podílet se spolu s dalšími partnery na vytvoření systému mistrovské zkoušky „Mistr řemesla v oboru Číšník“, který bude nástrojem vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství. 
Stav projektu: projekt byl ukončen

 
Název projektu: BoB as a Bait – Better Adult Training (BABBAT) 
Číslo projektu: 2019-1-IS01-KA204-051131 
Termín: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2021 
Poskytovatel/zadavatel: Erasmus+ 
Příjemce: Skref Fyrir Skref, Island 
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví 
Anotace: Mezinárodní projekt, na jehož řešení se podílí sedm států (Česko, Estonsko, Island, Litva, Lotyšsko, Řecko, Španělsko), je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání dospělých, kteří nemohou (nebo nechtějí) uspět na trhu práce. Pozornost je věnována ohroženým skupinám osob (nedokončená povinná školní docházka či nedokončené středoškolské vzdělání, matky na mateřské a rodičovské dovolené, senioři) s cílem nastartovat jejich novou pracovní kariéru. Úkolem VŠH je účastnit se pořádaných konferencí a zprostředkovávat zkušenosti z praxe a posuzovat situaci na trhu práce v oborech zaměřených na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch v rámci poradního sboru expertů. Intenzivní spolupráce probíhá zejména se školami EKO Gymnázium a Střední odborná škola multimediálních studií Poděbrady. 
Stav projektu: v realizaci 
 
Název projektu: VOV – ekonomická sekce 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 
Termín: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021 
Rozpočet: 43.140.590 Kč 
Poskytovatel/zadavatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Příjemce: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice 
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví 
Anotace: Projekt v odborné oblasti ekonomické provede kvalitativní změnu a inovace VOV (vyššího odborného vzdělávání). Projekt si klade za cíl zvýšit úroveň výuky odborných cizích jazyků a vytvořit chybějící otevřené digitální vzdělávací zdroje pokrývající relevantní odborné oblasti. V rámci činnosti VOŠ se modernizují metody hodnocení studentů, zlepší odborné praxe a výrazně rozvine další vzdělávání. Na systémové úrovni pak dojde k analýze role VOV a návrhu jeho koncepce v rámci vzdělávacího systému ČR. Úkolem VŠH je hodnotit metodické a didaktické zpracování digitálních vzdělávacích zdrojů a recenzovat tyto zdroje (cizí jazyk odborný, ekonomická oblast – gastronomie, hotelnictví, turismus), posoudit návrhy znalostních standardů a obecné vize, koncepce a cíle VOV a roli VOV ve vzdělávacím systému v České republice. 
Stav projektu: projekt byl ukončen
 

Název projektu: Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu - DEMINA
Termín: 1.11.2020 – 31.10.2022
Poskytovatel: EU – ERASMUS+, Strategic Partnership for vocational education and training
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., VŠH  – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Projekt se zaměřuje na inovace v oblasti řízení destinací, hospodárnost, účelnost a účinnost investic do rozvoje turismu a destinací, zvyšování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti destinačního managementu a strategického rozvoje turismu, aplikaci evropského konceptu Tourism Learning Areas, strategické a procesní plánování turismu. Projekt bude realizovat dva zásadní výstupy: 1. Vytvoření metodické publikace Evropský model a metodika pro řízení a audit destinací; 2. Vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky zodpovědné za rozvoj turismu na veřejnoprávní úrovni, aplikovatelného jednak v celoživotní, odborné vzdělávání pracovníků v turismu a jednak v odborném vzdělávání budoucích pracovníků v turismu.
Partnery projektu jsou BALTIJAS STARPTAUTISKA AKADEMIJA, Latvia; UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY, Bulgaria; Lokalnaja razvojna agenija Pine, Croatia; Fundacja Uniwersytetu Ekomomicznego w Krakowie, Poland, Aydin Valiligi, Tirkey; Institut pro trénink pohostinnosti, Czech Republic-.
Rozpočet:183 408 EUR
Stav projektu: v realizaci

Název projektu: eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/04.0005
Termín: 12. 4. 2013 – 30. 9. 2014
Rozpočet: 1.918.957,30 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Kraj Vysočina
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – prorektor pro výzkum, Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku vzdělávacích služeb založených na e-learningovém vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina prostřednictvím nabídky volně přístupných e-learningových kurzů na webovém portálu ve formě e-knihovny. Kurzy budou doplněny o volné aplikace do mobilních zařízení (telefon, tablety). Kurzy budou zaměřeny na 5 základních okruhů souvisejících s oblastmi cestovního ruchu a budou doplněny tištěnými pracovními sešity, CDromy a mobilními aplikacemi.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KRÉDO)
Číslo projektu: VRP 1. 2012 HRM
Termín: 20. 3. 2012 – 30. 6. 2015
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA – prorektor pro rozvoj, Katedra managementu
Anotace: Cílem projektu je tvorba Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030 návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030. Na úrovni VŠH se řeší KA 02. V rámci této aktivity vysoké školy za metodické podpory expertních skupin zpracují své strategické plány rozvoje do roku 2030 nebo jejich dílčí části (podle míry zapojení vysoké školy). Technologickou podporou pro realizaci bude školám sestavený Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA)
Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/22.0001
Termín: 1. 8. 2010 – 31. 5. 2014
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA – prorektor pro rozvoj, Katedra managementu
Anotace: Hlavním cílem projektu je doporučit v podobě vhodné k implementaci a k dlouhodobému provozování na institucionální a národní úrovni komplexní systém vnitřního a vnějšího zajišťování a hodnocení kvality v ITV a VOŠ.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM)
Číslo projektu: CZ.1.07/4.2.00/06.0027
Termín: 1. 8. 2009 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA – prorektor pro rozvoj, Katedra managementu
Anotace: Cílem projektu je zastřešit výstupy terciárního vzdělávání prostřednictvím kvalifikačního rámce, který bude zároveň kompatibilní s kvalifikačním rámcem v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Multimediální a grafické pracoviště pro přípravu učitelů technických a přírodovědných předmětů a informačních technologií, řešené podle požadavků auditoriologie moderních počítačových učeben
Číslo projektu: č. j.795/2010
Termín: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Projekt je zaměřen na praktickou aplikaci nejmodernějších informačních technologií v technických a přírodovědných oborech, včetně nezbytných technických a technologických předpokladů a pro přímou výuku problematiky ICT.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu
Termín: 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007
Rozpočet: 660.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: OP Rozvoj lidských zdrojů, Asociace turistických informačních center ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Pavel Attl, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu se zaměřením na pracovníky v turistických informačních centrech. Vysoká škola hotelová zajišťovala v rámci partnerství dodávku všech služeb – poskytnutí prostor a lektorů, zajištění techniky, přípravu a tisk skript a zpracování e-learningu.
Stav projektu: projekt byl ukončen