Návrhy nerealizovaných projektů

Název projektu: Zvyšovanie kvality a inovácií vysokoškolského vzdelávania v oblasti cestovného ruchu založeného na prepojení s odvetvovými zamestnávateľmi na medzinárodnej úrovni a posilnenie úlohy vysokej školy v regióne (2017-1-SK01-KA203-035381)
Termín: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
Rozpočet: 280.746 EUR
Poskytovatel/zadavatel: Erasmus+, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Alena Daňková CSc., KU Ružomberok
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Záměrem projektu je propojit vysokoškolské vzdělávání s praxí. Hlavním přínosem projektu bude inovovat existující vzdělávací systém na vysokých školách, který bude reflektovat potřeby praxe. Výsledkem této navrhované inovace bude absolvent vysoké školy, který po jejím skončení kromě získaných vědomostí bude mít i relevantní praxi v sektoru cestovního ruchu.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Přeshraniční spolupráce zemí Visegradu (Cross-border Cooperation of the Visegrad Countries)
Termín: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Rozpočet: 12.500 EUR
Poskytovatel/zadavatel: Visegrad Fund – program University Studies Grants
Odpovědný řešitel: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., UKF Nitra
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Význam přeshraniční spolupráce roste spolu s integrací zemí, hledáním nových možností spolupráce a snahou o zlepšování kvality života lidí v příhraničních regionech. Vzácné propojení zemí Visegrádské čtyřky jim předurčuje různé formy a oblasti přeshraniční spolupráce, cestovní ruch a kulturu nevyjímaje. Cílem projektu je komplexně a v souvislostech představit studentům cestovního ruchu problematiku přeshraniční spolupráce, poukázat na její význam, poslání a cíle rozvoje mezi zeměmi V4. V rámci projektu se studenti seznámí s historií i se současnými možnostmi rozvoje přeshraniční spolupráce mezi zeměmi V4 s propojením na současnou praxi a priority evropské politiky rozvoje přeshraniční spolupráce v zemích EU (European Neighbourhood Instrument).
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Marketing cestovního ruchu zemí V4 (Tourism Marketing of V4 Countries)
Termín: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Rozpočet: 17.760 EUR
Poskytovatel/zadavatel: Visegrad Fund – program University Studies Grants
Odpovědný řešitel: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., UKF Nitra
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Navrhovaný projekt řeší zavedení nového kurzu pro studenty magisterského studia cestovního ruchu se zaměřením na marketingové strategie a produktovou politiku zemí V4 na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Kurz umožní studentům získat komplexní vědomosti o tvorbě a navrhování makro-marketingové strategie na úrovni jednotlivých zemí V4 a o synergii společného marketingového působení těchto zemí na globálním trhu, minimálně na tzv. třetích (zámořských) trzích mimo zemí EU.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Metodika komplexního systémového produktu pro aktivní stárnutí
Termín: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Rozpočet: 1.330.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu je nastavení postupu pro tvorbu komplexního systémového produktu pro aktivní stárnutí. Komplexní produkt by měl být založen na existující síti lázeňských míst v České republice a lázeňské infrastruktuře a její veřejné podpoře. Nedílným komplementárním cílem je pak posílení sociálních vztahů a sociální soudržnosti seniorů v rámci jejich péče o vlastní zdraví, a to nejen mezi návštěvníky lázní, ale i mezi návštěvníky a místními obyvateli. Dílčím cílem bude zjištění ochoty a přístupu k tzv. sdílené ekonomice ze strany seniorské populace. Návrh projektu byl podán v rámci 3. veřejné soutěže programu Omega Technologické agentury ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Návrh informačního systému penzionu
Termín: 1. 6. 2015 – 30. 11. 2015
Rozpočet: 121.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ústecký kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je zpracování návrhu informačního systému podporujícího procesy provozu penzionu, jako jsou rezervace hostů, výkaznictví obsazenosti penzionu ve vazbě na řídící a obslužné subprocesy včetně analýz charakteru pobytu a struktury hostů, řízení vztahů se zákazníky apod. Návrh projektu byl podán v roce 2015 v rámci dotačního programu Inovační vouchery Ústeckého kraje.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Optimalizace systému stravovacího úseku hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních
Termín: 1. 5. 2015 – 31. 10. 2015
Rozpočet: 159.900 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Karlovarský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je zvýšení efektivity a kvality procesů a výstupů stravovacího úseku hotelu, a to prostřednictvím optimalizace systému a procesů zásobování a skladování surovin stravovacího úseku hotelu, procesů technologického zpracování jídel a systémů servisu v jednotlivých stravovacích střediscích hotelu. Návrh projektu byl podán v roce 2015 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Simulace a optimalizace procesů ubytovacího úseku hotelu
Termín: 1. 5. 2015 – 31. 10. 2015
Rozpočet: 145.200 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Plzeňský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je zpracování analytické studie s variantním návrhem optimalizace dílčích procesů a systému úklidu ubytovacího úseku hotelu za účelem redukce procesních časů a nákladů na úklid. Návrh projektu byl podán v roce 2015 v rámci Podnikatelských voucherů Plzeňského kraje 2015.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Využití kořenových čistíren odpadních vod v provozu hotelů
Číslo projektu: TH01030917
Termín: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Rozpočet: 3.907.750 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je zvýšit efektivnost čištění odpadních vod z provozu hotelů, penzionů, rodinných domů a malých obcí s využitím kořenových čistíren a rozpracovat a ověřit nové metody kontroly (monitorování) čistících procesů v kořenové čistírně s cílem prostorové lokalizace pasivních a aktivních zón v kořenových čistírnách v průběhu sezónních změn počasí a vegetačních cyklů rostlin využívaných v kořenových čistírnách.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Optimalizace skladového hospodářství a činnosti stravovacího úseku hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních
Termín: 1. 5. 2014 – 31. 10. 2014
Rozpočet: 165.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Karlovarský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem navrženého projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a optimalizace procesů zásobovacího a stravovacího úseku hotelu Krakonoš. Návrh projektu byl podán v roce 2014 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Lokální strategická aliance malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
Termín: 1. 5. 2014 – 31. 10. 2014
Rozpočet: 154.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Karlovarský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Hlavním cílem projektu je nastavit inovovaný management model firmy STEIN Sport, Fit & Fun s. r. o. ve vztahu k jednotlivým aktérům dotčeného mikroregionu na principu 3K. Návrh projektu byl podán v roce 2014 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Partnerství jako cesta k inovacím v cestovním ruchu
Číslo projektu: TD020096
Termín: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
Rozpočet: 2.334.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Rozvoj cestovního ruchu zajišťuje partnerství a spolupráce mezi veřejnoprávními a soukromými subjekty. Cestovní ruch je v projektu chápán jako spotřeba produktu nabízeného destinací. Organizace destinačního managementu jsou nositelem transferu know-how v oblasti cestovního ruchu, iniciují rozvojové projekty a aktivizují podnikatele. Výstupem komparativních studií bude metodika sdružování a kolektivního učení, která vytvoří prostor pro aplikaci principů inovací. Návrh projektu byl podán v roce 2013 v rámci 2. veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu Omega TA ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Byznys model firmy ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION
Číslo projektu: nebylo přiděleno
Termín: 1. 5. 2013 – 30. 9. 2013
Rozpočet: 120.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Karlovarský kraj
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy ROLINE. Implementace modelu 3PL umožní firmě převzít komplexní realizaci části nebo celého logistického řetězce zákazníka. Jde o vybudování „softwarové“ nadstavby nad vlastní logistickou infrastrukturu (dopravní sít´, logistická centra). ROLINE INTERNATIOANL SPEDITION, jako poskytovatel logistické technologie, se stane vyhledávaným outsourcingovým partnerem, který středně velkým zákazníkům poskytne významnou přidanou hodnotu.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Certifikované metodiky pro zefektivnění spolupráce subjektů cestovního ruchu a subjektů kulturního dědictví
Číslo projektu: nebylo přiděleno
Termín: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2017
Rozpočet: 12.367.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo kultury ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: V současnosti se kulturní památky, historické objekty a další prvky kulturní národní identity potýkají s nedostatkem finančních prostředků, ohrožující jejich existenci. Tento pesimistický výhled je nutno zvrátit. Projekt si dává za cíl plně využít potenciál plynoucí z prohlubování mnohostranné spolupráce mezi subjekty kulturního dědictví, jako jsou správci movitých a nemovitých památek a mezi poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb, v rámci aktivit souvisejících s cestovním ruchem. Tyto vazby pak pomohou vybudovat tzv. sítě spolupracujících subjektů. Vzhledem k tomu, že této činnosti se začaly v posledních letech věnovat občanská a jiná sdružení, tzv. organizace destinačního managementu (DMO), je cílem podpořit tyto organizace pomocí stanovení cílů a metodik pro jejich činnost ve vztahu ke kulturnímu dědictví. Přínosem je prohloubení spolupráce subjektů cestovního ruchu s objekty kulturního dědictví a částečně i ekonomizace těchto památek tak, aby se staly soběstačnými na dnešním trhu. V úvodu projektu dojde k důkladné analýze současných vztahů mezi oběma sektory, s důrazem na vzájemné vazby konkrétních subjektů a vznikající DMO. Vzniklá analýza bude výchozím podkladem pro využitelnost těchto vazeb ke zlepšení ekonomické situace zúčastněných stran. Důraz bude kladen na efekty zachovávající a podporující všechny úrovně a formy národní a kulturní identity. Na základě provedeného výzkumu budou navrženy postupy a vytvořeny metodiky, a to jak pro národní úroveň spolupráce, tak i pro regionální a lokální formy kooperace.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Kapitoly z dějin české reklamy / Chapters from the history of Czech advertising
Číslo projektu: 13-17044S
Termín: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Rozpočet: 760.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Grantová agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.– Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Projekt vychází z předpokladu, který potvrzuje i vědecká literatura k tématu, že v odborných publikacích o české (resp. československé) reklamě se velice málo píše o podobě reklamy před rokem 1989. Někdy to vypadá, jako by reklama ani neexistovala. Je přitom fakticky doložitelné, že reklama vznikala a byla uváděna ve sdělovacích prostředcích (televize, noviny, časopisy apod.), příp. v kinech. V době tzv. reálného socialismu, pro který platil model plánovitého hospodářství, měla reklama jinou podobu než reklama dnešní. Řídila se především jinými modely persvaze. Jiné byly rovněž komodity, které reklama komunikovala, i způsoby komunikování. Projekt se zaměří zejména na reklamu audiovizuální, kterou bude analyzovat a interpretovat v kontextu současného vědění o teorii reklamy. Nezbytnou součástí bádání bude teoretické uvedení do problematiky, zhodnocení dosavadní literatury k danému tématu (česká reklama před r. 1989), ale i vyhledávací práce. Projekt tak náleží mezi badatelské úkoly základního výzkumu, obsahuje však v sobě prvky výzkumu vyhledávacího i aplikovaného.
Projektová žádost nebyla schválena k financování.

Název projektu: Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu
Číslo projektu: nebylo nepřiděleno
Termín: 1. 6. 2012 – 30. 11. 2013
Rozpočet: 1.330.000 Kč (z toho Masarykova univerzita 900.000 Kč, Vysoká škola hotelová 430.000 Kč)
Poskytovatel/zadavatel: Technologická agentura ČR
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Anotace: Předmětem výzkumného projektu je hledání bariér, které na jedné straně brání procesům síťování v destinaci, na straně druhé omezují působení síťování na jednotlivé faktory konkurenceschopnosti. Šetření se bude zaměřovat na nejdůležitější aktéry procesu síťování v destinacích cestovního ruchu. Návrh projektu byl podán v roce 2012 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby TA ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Rozvoj adaptability a konkurenceschopnosti posluchačů a pracovníků VŠH v Praze 8, spol. s r.o.
Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/34061
Termín: 1. 3. 2012 – 30. 4. 2014
Rozpočet: 3.483.727,20 Kč
Poskytovatel/zadavatel: OP Praha Adaptabilita
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. PhDr. Libor Pavera, CSc.– Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Projekt počítá se zavedením nových předmětů studia do studijních programů bakalářských programů Vysoké školy hotelové v Praze 8. Jeho autoři mají na mysli adaptabilitu posluchačů v rámci evropského vzdělávacího prostoru a jejich lepší uplatnění na současném trhu práce v oblastech, ve kterých VŠH provádí a poskytuje vzdělávací, výzkumnou i tvůrčí činnost. Půjde přitom nejen o nové předměty začleněné do akreditovaných studijních programů, ale nový a inovativní bude rovněž způsob umístění pomocných materiálů (sylaby, příručky, kontrolní materiály apod.) do informačního systému VŠH; tyto materiály včetně kontrolingu budou sloužit studentům prezenčního i kombinovaného studia.
Projektová žádost nebyla schválena k financování.

Název projektu: Cestovní ruch jako forma poznávání kulturního dědictví a upevnění národní identity
Číslo projektu: nebylo přiděleno
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Rozpočet: 3.980.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo kultury ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky pro začlenění kulturního dědictví České republiky do produktů cestovního ruchu. Kulturní památky jsou v současné době prezentovány především jako atraktivity lokalit. Projekt je zaměřen na spojení objektů kulturního dědictví do tematických okruhů (sítí), které přesáhnou rámec kraje a posílí rozvoj cestovního ruchu. Návrh projektu byl podán v roce 2011 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoje a inovacích MK ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Spotřební chování a nabídka složeného produktu
Číslo projektu: P404/12/2486
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet: 3.866.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Grantová agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Navrhovaný projekt vychází z aktuálních trendů osobní spotřeby v Evropské unii, v níž většina obyvatelstva žije v nadbytku. Předmětem analýzy je složený produkt, jehož nejvýraznějším reprezentantem je cestovní ruch. Rozhodování spotřebitelů v rámci domácího a příjezdového cestovního ruchu je v ČR dosud analyzováno jen v jeho jevové podobě. Podstata chování turistů, kteří většinově vyznávají konzumní způsob života, není známa. Vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba složeného produktu probíhá současně, je třeba zkoumat i chování subjektů na straně nabídky služeb cestovního ruchu. Návrh projektu byl podán v roce 2011 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoje a inovacích GA ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Institut cestovního ruchu
Číslo projektu: OPVK-1kMRBP0001
Termín: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Rozpočet: 23.827.370,60 Kč
Poskytovatel/zadavatel: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička – Katedra cestovního ruchu, žadatel: ESF Masarykovy univerzity
Anotace: V České republice neexistuje jednotná platforma (výzkumná instituce cestovního ruchu), která by podporovala excelenci vědeckého výzkumu a prohlubovala vzájemnou mezinárodní spolupráci (výzkum, výuka, praxe) tak, jak je obvyklé ve vyspělých evropských zemích. Cílem projektu je vytvoření prostoru pro iniciaci a prohlubování mezinárodních vazeb za účelem zkvalitnění podmínek pro vědce v oblasti cestovního ruchu. Podstatou projektu bude posílení spolupráce vědců a akademiků se zapojenými zahraničními institucemi, prohloubení komunikačních vazeb, realizace vzdělávacích aktivit, rozšíření prostoru pro publikační činnost a popularizace výstupů vědecké činnosti.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Individualizace poptávky a racionalizace nabídky průmyslu cestovního ruchu
Číslo projektu: P403/11/2104
Termín: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Rozpočet: 5.069.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Grantová agentura ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Ústřední výzkumnou otázkou projektu je individualizace spotřebního chování účastníků cestovního ruchu a reakce poskytovatelů služeb cestovního ruchu na jeho změny. Obsahem projektu je analýza poptávky a nabídky na trhu cestovního ruchu. Zrod individuálního konzumenta je projevem současného životního stylu, jehož doménou se stalo emocionální konzumenství. Většina spotřebitelů si samostatně kompletuje svůj produkt cestovního ruchu. Návrh projektu byl podán v roce 2010 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoje a inovacích GA ČR.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: eHotelnictví
Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/34061
Termín: 1. 1. 2011 – 30. 6. 2013
Rozpočet: 7.766.284 Kč
Poskytovatel/zadavatel: OP Praha Adaptabilita
Odpovědný řešitel za VŠH: RNDr. Jindra Lisalová – Výzkumné centrum
Anotace: Projekt eHotelnictví je koncipován v souladu s Boloňskou deklarací, která podporuje rozvoj prakticky zaměřených bakalářských studijních programů a zapojení co největšího počtu studentů do systému terciárního vzdělávání. Primární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci rozvíjející obor Hotelnictví a především studenti bakalářského stupně studijního oboru Hotelnictví v kombinované formě studia. Pedagogické zkušenosti ukazují, že vzájemný vztah mezi teorií a praxí v hotelnictví vytváří úzká místa ve výuce. Vhodnou metodou řešení je elearningová výuka jednotlivých předmětů, která eliminuje problém vyplývající ze samostudia, zpřístupňuje dostupné informační zdroje, zvyšuje kvalitu výuky a studentům kombinované formy studia zajišťuje komfortní způsob přípravy na výuku.
Návrh projektu nebyl vybrán k financování.

Název projektu: Návrh na tvorbu nových produktů cestovního ruchu v Praze založených na nevšední gastronomii v kontextu historie a tradic
Číslo projektu: MHMPP05T5JVG
Termín: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Rozpočet: 200.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Odpovědný řešitel za VŠH: Mgr. Monika Klímová – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je návrh nových produktů cestovního ruchu založený na nevšedním gastronomickém zážitku vycházejícím z historických souvislostí a tradic celé Prahy. Motivem je představit Prahu známou svými unikátními památkami netradičním a zejména moderním způsobem založeným na poznání české kuchyně, kultury jídla a stolování. Dojde tak k oživení nejen zájmu ze strany turistů o Prahu, ale i obecně o oživení zájmu o českou gastronomii, její tradice, tradiční receptury přípravy jídel a nápojů. Poznání historie národní kuchyně zvyšuje kulturu života turistům i místním obyvatelům.
Návrh projektu nebyl vybrán k řešení.

Název projektu: Inovace předmětu Management turismu
Číslo projektu: 2548/2012
Termín: nebylo řešeno
Rozpočet: 40.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Petříčková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu
Anotace: Cílem projektu je inovovat obsah předmětu Management turismu v souladu s aktuálními trendy. Předmět vyučován na navazujícím magisterském stupni studia v oborech Management hotelnictví a lázeňství a Management destinace cestovního ruchu.
Návrh projektu nebyl vybrán ve výběrovém řízení pro rok 2012.

Název projektu: Tvorba nového předmětu Management cestovního ruchu
Číslo projektu: 2533/2011
Termín: nebylo řešeno
Rozpočet: požadavek ve výši 25.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Cílem projektu je inovovat obsahu předmět Management cestovního ruchu, který je vyučován na navazujícím magisterském stupni studia v oborech Management hotelnictví a lázeňství a Management destinace cestovního ruchu.
Návrh projektu nebyl vybrán ve výběrovém řízení pro rok 2011.