Další projekty

 
 
 

Název projektu: Možnosti párování sezónních českých pokrmů s víny z českých a moravských vinařských regionů s využitím metody Body Deviation-from-Match
Termín: akademický rok 2016/2017
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jiří Zelený – Katedra hotelnictví
Anotace: Projekt je zaměřen na možnosti párování sezónních českých pokrmů s víny z českých a moravských vinařských regionů. Pomocí netradiční formy výuky v rámci předmětů kulinářství a nápojové gastronomie, aplikací odborné diskuse a pomocí formalizovaného senzorického hodnocení lze očekávat výzkumný potenciál. Během akademického roku budou se studenty a s externími účastníky zorganizovány celkem 4 celodenní workshopy, jejichž součástí bude počáteční diskuse nad daným problémem a prezentace zadání, příprava tematicky zaměřených pokrmů, senzorické hodnocení se záznamem dat na hodnotící formuláře a závěrečná diskuse. Cílem projektu je zjistit vhodnost párování různých sezónních pokrmů české kuchyně společně s českými víny.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Modelování procesů hotelu Clarion Hotel Prague City
Termín: 28. 1. 2015 – 15. 4. 2015
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: CPI Hotels, a. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Cílem projektu je optimalizace procesů hotelu Clarion Hotel Prague City týkajících se pracovního místa portýr a obsluha restaurace. Optimalizace je provedena pomocí variantních simulačních experimentů na vytvořených simulačních modelech daných subsystémů hotelu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Stanovisko k sněmovnímu tisku 276/0 - Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 
Termín: 29. 10. 2014 – 5. 11. 2014
Rozpočet: 4.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, Ing. Pavel Attl, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je zpracovat stanovisko a připomínky k novele zákona č. 159/1999 Sb. V rámci projektu bude posouzena problematika tzv. dualismu práva (kombinace soukromého a správního práva) a zohledněna míra implementace směrnice č. 90/314/EHS ve vazbě na zvýšení ochrany spotřebitele. Výstupem projektu budou věcné připomínky k vládnímu návrhu zákona a souhrnné zhodnocení přínosů a rizik novely zákona včetně doporučení ke zvýšení kvality zákonné úpravy v dalším legislativním procesu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Stínová ekonomika v subsystémech cestovního ruchu se zaměřením na hotelnictví a pohostinství
Číslo projektu: SVP 2. 2013 MDL
Termín: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2016
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol s r. o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Stanislava Belešová, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Řešený projekt je svým zaměřením interdisciplinární, protože propojuje poznatky ekonomie, hotelnictví, gastronomie a sociologie. Hlavním cílem projektu je zmapování stínové ekonomiky v subsystémech cestovního ruchu a její expertní odhad. Dominantní částí výzkumu je kvalitativní šetření, jež bude realizováno metodou přímých polostandardizovaných rozhovorů a metodou focus groups mezi managementem subsystémů cestovního ruchu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vzájemná spolupráce při analýze webových stránek podniků v pohostinství
Číslo projektu: VVP 2. 2013 HMM
Termín: 1. 2. 2014 – 31. 12. 2017
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Uralská Federální Universita
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Hlavním cílem projektu je vzájemná spolupráce v rámci společného aplikovaného výzkumu, jehož předmětem jsou webové stránky podniků v pohostinství s ohledem na cílové skupiny jejich návštěvníků, jejich diverzifikaci, sociální podmínky, specifika sociálního a ekonomického vývoje atd. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu komunikačních a marketingových možností zkoumaných webových stránek.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Členství v rámci pracovní skupiny MMR ČR k zpracování analýzy RIA a návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
Termín: 15. 9. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: bez nároku na odměnu
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Ing. Petr Studnička
Anotace: Konzultační a poradenské služby pro Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které zpracovává analýzu RIA (hodnocení dopadů regulace) a návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v České republice. Cílem zákona je zavést systém řízení cestovního ruchu jak na horizontální tak vertikální úrovni včetně systému financování organizací destinačního managementu na národní, krajské a oblastní úrovni.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Predikce směrových charakteristik skládaných akustických zářičů a možnosti jejich využití pro ozvučovací systémy učeben
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, zakázka č. 2123
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Cílem výzkumu bylo ověřit soulad teoretických předpokladů s reálnými vyzařovacími charakteristikami reproduktorových sloupů, z nich skládaných zářičů a ověření použitelnosti skládaných akustických zářičů pro aplikace v oblasti ozvučení učeben konferenčních nebo kongresových sálů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Míra stability elektroakustického řetězu AV systémů při přenosu řeči a marketingový servis dodávek AV techniky pro vzdělávací účely
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Cílem výzkumu je zjištění míry stability elektroakustického řetězu AV systémů při přenosu řeči a přístup dodavatelů AV techniky k problematice ozvučení učeben, konferenčních místností a sálů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Výkonový stejnosměrný napájecí zdroj se středofrekvenční transformátorovou kompenzací rušivého napětí s vysokou přetížitelností
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Miloš Sobek – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Výkonové stejnosměrné napájecí zdroje s výstupními proudy řádu 10-100 A představují specifickou oblast elektrotechnických zařízení. V řadě případů nevadí mírné kolísání výstupního napětí při značně proměnlivé zátěži, které se pohybuje v rozmezí běžné tolerance napájecí nebo palubní sítě. Důležitým požadavkem zpravidla bývá vysoká krátkodobá přetížitelnost a zejména provozní spolehlivost i v těžkých provozních podmínkách. Cílem výzkumu je ověřit funkčnost lineárního napájecího zdroje, který je (s výjimkou usměrňovacího bloku) sestaven výhradně z pasivních prvků. Zdroj využívá středofrekvenční transformátorovou kompenzaci rušivého napětí na výstupu při napájení z běžné elektrovodné sítě.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vliv změn DPH na chování ekonomických subjektů v segmentu hotelnictví a gastronomie
Termín: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Asociace hotelů a restaurací
Odpovědný řešitel za VŠH: Mgr. David Zeman – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Koncepčním cílem současné hospodářské politiky vlády je vyrovnanost veřejných rozpočtů. V této souvislosti dochází k změnám na straně struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. Cílem projektu je navrhnout model umožňující predikovat vývoj základních ekonomických veličin (zaměstnanost, tržby, poptávku a nabídku) v segmentu hotelnictví a gastronomie.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Monitoring obsahu vybraných biogenních aminů v rybách
Termín: 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011
Poskytovatel/zadavatel: Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Blanka Zimáková – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je monitoring obsahu vybraných biogenních aminů v rybách z hlediska bezpečnosti potravin. Sekundárním cílem je upozornit orgány ochrany veřejného zdraví, resp. statní orgány správy na tento problém.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Chuťové srovnání vzorků vodky
Termín: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011
Poskytovatel/zadavatel: Bohemia sekt a. s., Starý Plzenec
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Dana Johnová – Katedra hotelnictví
Anotace: Provedení marketingového průzkumu porovnáním testovaných vzorků vodky za účelem podpory prodeje.
Stav projektu: projekt byl ukončen