Další projekty

 
 
 

Název projektu: Odborné stanovisko - Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky
Termín: 5. 1. 2021 - 8. 1. 2021
Poskytovatel/zadavatel: Turistický spolek Lipenska
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, PhD.

Anotace: Cílem odborného stanoviska je identifikovat rozdíly v poskytování ubytování v soukromí (tzv. krátkodobé pronájmy) a v poskytování ubytovacích služeb z pohledu legislativy v době pandemie COVID-19 v návaznosti na protiepidemický systém (PES) a z něj vyplývající omezení v kontextu usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 a usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 a rovněž posoudit povinnost odvodu místního poplatku z pobytu do rozpočtu obce.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Mobilita pracovních sil v segmentu osobních služeb
Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Vzniká otázka, jak je segment osobních služeb připraven na nové požadavky trhu práce a na změny v chování podnikatelských subjektů. Odpověď přinese aposteriorní výzkum mobility pracovních sil v tomto segmentu formou dotazníku, který je třeba realizovat ve vytypovaných hlavních směrech. Demografické složení pracovníků a jejich kvalifikace. Profesní mobilita (řízená, neřízená) a prostorová mobilita (dobrovolná, vynucená), včetně rotace práce. Dále budou zjišťovány faktory mobility (bydlení, doprava, rodina, zdraví apod.), informační zdroje pro hledání práce, faktory ovlivňující podnikatelské prostředí (vzdělání podnikatelů, vliv velikosti podniku, znalost legislativy apod.). Relativně samostatnou částí projektu je problematika firemní kultury, která je v každém podniku jedinečná. Znamená to, že předmětem výzkumu budou složky organizační kultury (hodnoty, motivace, postoje, normy, komunikace, symboly, rituály a zvyky).
Stav projektu: v realizaci

Název projektu: Psychologicko-sociologické aspekty řízení penzionů, hotelů a hotelových řetězců
Číslo projektu: INT 1.2019 OTH
Termín: 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. – Katedra marketingu
Anotace: Cílem projektu je provedení výzkumu s cílem získat data o psychologicko-sociologických aspektech řízení penzionů, hotelů a hotelových řetězců. Bude proveden smíšený výzkum (kvalitativní a kvantitativní) s použitím hlavních výzkumných metod obsahové analýzy dokumentů a dotazování. Získaná data budou součástí studií, na kterých členové řešitelského týmu pracují, a budou zveřejněna relevantním způsobem jako výstupy projektu.
Stav projektu: v realizaci

Název projektu: Možnosti párování sezónních českých pokrmů s víny z českých a moravských vinařských regionů s využitím metody Body Deviation-from-Match
Termín: akademický rok 2016/2017
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jiří Zelený – Katedra hotelnictví
Anotace: Projekt je zaměřen na možnosti párování sezónních českých pokrmů s víny z českých a moravských vinařských regionů. Pomocí netradiční formy výuky v rámci předmětů kulinářství a nápojové gastronomie, aplikací odborné diskuse a pomocí formalizovaného senzorického hodnocení lze očekávat výzkumný potenciál. Během akademického roku budou se studenty a s externími účastníky zorganizovány celkem 4 celodenní workshopy, jejichž součástí bude počáteční diskuse nad daným problémem a prezentace zadání, příprava tematicky zaměřených pokrmů, senzorické hodnocení se záznamem dat na hodnotící formuláře a závěrečná diskuse. Cílem projektu je zjistit vhodnost párování různých sezónních pokrmů české kuchyně společně s českými víny.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Modelování procesů hotelu Clarion Hotel Prague City
Termín: 28. 1. 2015 – 15. 4. 2015
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: CPI Hotels, a. s.
Odpovědný řešitel za VŠH: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. – Katedra hotelnictví
Anotace: Cílem projektu je optimalizace procesů hotelu Clarion Hotel Prague City týkajících se pracovního místa portýr a obsluha restaurace. Optimalizace je provedena pomocí variantních simulačních experimentů na vytvořených simulačních modelech daných subsystémů hotelu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Stanovisko k sněmovnímu tisku 276/0 - Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 
Termín: 29. 10. 2014 – 5. 11. 2014
Rozpočet: 4.000 Kč
Poskytovatel/zadavatel: Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Petr Studnička, Ing. Pavel Attl, Ph.D.
Anotace: Cílem projektu je zpracovat stanovisko a připomínky k novele zákona č. 159/1999 Sb. V rámci projektu bude posouzena problematika tzv. dualismu práva (kombinace soukromého a správního práva) a zohledněna míra implementace směrnice č. 90/314/EHS ve vazbě na zvýšení ochrany spotřebitele. Výstupem projektu budou věcné připomínky k vládnímu návrhu zákona a souhrnné zhodnocení přínosů a rizik novely zákona včetně doporučení ke zvýšení kvality zákonné úpravy v dalším legislativním procesu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Stínová ekonomika v subsystémech cestovního ruchu se zaměřením na hotelnictví a pohostinství
Číslo projektu: SVP 2. 2013 MDL
Termín: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2016
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol s r. o.
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Stanislava Belešová, PhD. – Katedra hotelnictví
Anotace: Řešený projekt je svým zaměřením interdisciplinární, protože propojuje poznatky ekonomie, hotelnictví, gastronomie a sociologie. Hlavním cílem projektu je zmapování stínové ekonomiky v subsystémech cestovního ruchu a její expertní odhad. Dominantní částí výzkumu je kvalitativní šetření, jež bude realizováno metodou přímých polostandardizovaných rozhovorů a metodou focus groups mezi managementem subsystémů cestovního ruchu.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vzájemná spolupráce při analýze webových stránek podniků v pohostinství
Číslo projektu: VVP 2. 2013 HMM
Termín: 1. 2. 2014 – 31. 12. 2017
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Uralská Federální Universita
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Hlavním cílem projektu je vzájemná spolupráce v rámci společného aplikovaného výzkumu, jehož předmětem jsou webové stránky podniků v pohostinství s ohledem na cílové skupiny jejich návštěvníků, jejich diverzifikaci, sociální podmínky, specifika sociálního a ekonomického vývoje atd. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu komunikačních a marketingových možností zkoumaných webových stránek.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Členství v rámci pracovní skupiny MMR ČR k zpracování analýzy RIA a návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
Termín: 15. 9. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: bez nároku na odměnu
Poskytovatel/zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Ing. Petr Studnička
Anotace: Konzultační a poradenské služby pro Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které zpracovává analýzu RIA (hodnocení dopadů regulace) a návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v České republice. Cílem zákona je zavést systém řízení cestovního ruchu jak na horizontální tak vertikální úrovni včetně systému financování organizací destinačního managementu na národní, krajské a oblastní úrovni.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Predikce směrových charakteristik skládaných akustických zářičů a možnosti jejich využití pro ozvučovací systémy učeben
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, zakázka č. 2123
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Cílem výzkumu bylo ověřit soulad teoretických předpokladů s reálnými vyzařovacími charakteristikami reproduktorových sloupů, z nich skládaných zářičů a ověření použitelnosti skládaných akustických zářičů pro aplikace v oblasti ozvučení učeben konferenčních nebo kongresových sálů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Míra stability elektroakustického řetězu AV systémů při přenosu řeči a marketingový servis dodávek AV techniky pro vzdělávací účely
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Jan Chromý, Ph.D. – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Cílem výzkumu je zjištění míry stability elektroakustického řetězu AV systémů při přenosu řeči a přístup dodavatelů AV techniky k problematice ozvučení učeben, konferenčních místností a sálů.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Výkonový stejnosměrný napájecí zdroj se středofrekvenční transformátorovou kompenzací rušivého napětí s vysokou přetížitelností
Termín: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Miloš Sobek – Katedra marketingu a mediálních komunikací
Anotace: Výkonové stejnosměrné napájecí zdroje s výstupními proudy řádu 10-100 A představují specifickou oblast elektrotechnických zařízení. V řadě případů nevadí mírné kolísání výstupního napětí při značně proměnlivé zátěži, které se pohybuje v rozmezí běžné tolerance napájecí nebo palubní sítě. Důležitým požadavkem zpravidla bývá vysoká krátkodobá přetížitelnost a zejména provozní spolehlivost i v těžkých provozních podmínkách. Cílem výzkumu je ověřit funkčnost lineárního napájecího zdroje, který je (s výjimkou usměrňovacího bloku) sestaven výhradně z pasivních prvků. Zdroj využívá středofrekvenční transformátorovou kompenzaci rušivého napětí na výstupu při napájení z běžné elektrovodné sítě.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Vliv změn DPH na chování ekonomických subjektů v segmentu hotelnictví a gastronomie
Termín: 1. 11. 2011 – 31. 12. 2012
Rozpočet: -
Poskytovatel/zadavatel: Asociace hotelů a restaurací
Odpovědný řešitel za VŠH: Mgr. David Zeman – Katedra ekonomie a ekonomiky
Anotace: Koncepčním cílem současné hospodářské politiky vlády je vyrovnanost veřejných rozpočtů. V této souvislosti dochází k změnám na straně struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. Cílem projektu je navrhnout model umožňující predikovat vývoj základních ekonomických veličin (zaměstnanost, tržby, poptávku a nabídku) v segmentu hotelnictví a gastronomie.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Monitoring obsahu vybraných biogenních aminů v rybách
Termín: 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011
Poskytovatel/zadavatel: Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Blanka Zimáková – Katedra hotelnictví
Anotace: Hlavním cílem projektu je monitoring obsahu vybraných biogenních aminů v rybách z hlediska bezpečnosti potravin. Sekundárním cílem je upozornit orgány ochrany veřejného zdraví, resp. statní orgány správy na tento problém.
Stav projektu: projekt byl ukončen

Název projektu: Chuťové srovnání vzorků vodky
Termín: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011
Poskytovatel/zadavatel: Bohemia sekt a. s., Starý Plzenec
Odpovědný řešitel za VŠH: Ing. Dana Johnová – Katedra hotelnictví
Anotace: Provedení marketingového průzkumu porovnáním testovaných vzorků vodky za účelem podpory prodeje.
Stav projektu: projekt byl ukončen