Instrukce pro zpracování soutěžní práce

Každá práce musí obsahovat:

  • titulní list (název práce, jméno autora a sekce, do níž je práce přihlášena), šablonu titulního listu naleznete výše
  • abstrakt (max. 10 řádků) a klíčová slova
  • úvod (cíle, hypotézy, metodika zpracování)
  • samostatný text práce (člení se na jednotlivé kapitoly s maximálně 3 úrovňovým číslováním)
  • závěr (shrnutí práce a vlastních výsledků, přínos práce)
  • seznam použité literatury


Soutěžní práce se zasílá elektronicky ve formátu PDF.

Práce obsahuje maximálně 10 stran A4 bez příloh.

Studenti si připraví powerpointovouprezentaci v rozsahu 10 minut, následujících 10 minut je vyhrazeno pro diskusi. K dispozici bude notebook, diaprojektor, prezentér a laserové ukazovátko. Prezentace soutěžní práce trvá maximálně 20 minut.

Stanovené jazyky pro psaní prací a prezentace jsou: český, slovenský a anglický.