PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PODMÍNKY PRO UCHAZEČE

Pro bakalářské studium - prezenční a kombinovaná forma

 • Absolvování střední školy s maturitou 
  K přijímacímu řízení je nutné doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zářijovém termínu, předloží maturitní vysvědčení při zápisu do studia.
 • Absolventi zahraniční školy musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Středoškolské znalosti nejméně 1 světového jazyka
  Na VŠH se studují 2 cizí jazyky, jedním z nich je povinně angličtina.
  U cizinců se vyžaduje znalost českého (nebo slovenského jazyka) minimálně na úrovni B1 (v souladu se Společným referenčním rámcem EU pro jazyky).
  U zahraničních studentů je zpravidla druhým cizím jazykem čeština pro cizince.
  Pro kombinovanou formu studia se připouští náhrada povinného anglického jazyka jiným cizím jazykem.
 • Studium absolventů VOŠ je možné na základě individuálního posouzení absolvovaných zkoušek v této formě studia.
 • Podmínky přijetí do kombinované formy naleznete zde.

Pro magisterské studium - prezenční a kombinovaná forma

 • Ukončené bakalářské studium nebo odpovídající část uceleného magisterského studia.
 • Znalosti jazyků na úrovni bakalářského studia 
  Pokračuje se ve studiu 2 cizích jazyků.
  U cizinců se vyžaduje znalost českého (nebo slovenského jazyka) minimálně na úrovni B1 (v souladu se Společným referenčním rámcem EU pro jazyky).
  Pro kombinovanou formu studia se připouští náhrada povinného anglického jazyka jiným cizím jazykem.
 • Podmínky přijetí do kombinované formy naleznete zde.

Přijímací řízení zahrnuje:

 • ověření způsobilosti ke studiu - splnění podmínek
 • výběr studovaných cizích jazyků - angličtina povinně, jako druhý jazyk němčina, španělština, ruština, francouzština, český jazyk pro cizince (pokud je na jazyk alespoň 15 zájemců), alternativně náhradní volba druhého jazyka
 • zjištění stupně znalosti cizích jazyků pomocí rozřazovacích testů a zařazení do příslušné úrovně výuky

PŘIJETÍ KE STUDIU

O přijetí rozhoduje na základě splnění podmínek a ověření způsobilosti rektor.

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží všichni uchazeči v den přijímacího řízení.

Platnost rozhodnutí o přijetí je podmíněna uzavřením smlouvy o studiu na VŠH a zaplacením školného v termínu stanoveném v rozhodnutí o přijetí - většinou do 14 dnů po přijímacím řízení, jinak zájemce ztrácí pořadí a volná místa jsou nabídnuta dalším.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává rektorovi do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Rektor může žádosti vyhovět nebo potvrdit původní rozhodnutí - do 14 dnů od doručení žádosti. Jeho stanovisko je konečné.

Formuláře

Přehled vzorů smluv ke studiu pro bakalářský a magisterský program - Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Vzor smlouvy o studiu na VŠH - Bc.

Vzor smlouvy o studiu na VŠH - Mgr.

Study Contract IHM

Annex no. 1, Study Contract for the IHM: Tuition Fees at the IHM

Součástí smlouvy je příloha s přehledem školného, poplatků, vratek a slev spojených se studiem na VŠH.
Příloha zahrnuje výši školného za semestr i další poplatky, např. za dodatečný zápis, podmíněný zápis i poplatek za vydání duplikátu výkazu o studiu (indexu) apod. - Poplatky za studium.

Přihlášky

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu.

Termíny podání přihlášky
1. kolo do 30. dubna 2020
1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
2. kolo do 31. července 2020
2. kolo cizinci do 30. května 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
3. kolo do 31. října 2020

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2020/2021 je možné podávat on-line do konce III. kola 31. 10. 2020 prostřednictvím internetových stránek školy.

JEŠTĚ JE ČAS

 

PODAT PŘIHLÁŠKU III. KOLO »