Management destinace cestovního ruchu

Cílem magisterského studijního oboru Management destinace cestovního ruchu je zejména prohloubení získaných znalostí a dovedností z oboru cestovního ruchu a profilace absolventa na pozice středního a vrcholového managementu v organizacích destinačního managementu na všech úrovních – mezinárodních, státních, regionálních i místních.

Studenti si prohloubí znalosti zejména v ekonomii a ekonomice, různých formách managementu cestovního ruchu (systémový, personální a interkulturní, projektový, kvality), v marketingovém řízení a plánování, získají základní znalosti v oblasti výzkumu a v dalších oblastech zaměřených na cestovní ruch z pohledu jeho specifik ve vztahu k řízení destinací cestovního ruchu. Jazykové a komunikační dovednosti jsou zaměřeny oborově s důrazem na prezentaci a negociaci.

 • Hlavní oborové předměty: Management cestovního ruchu, Sociologický výzkum, Organizace destinačního managementu, Tvorba strategií a regionálních plánů v cestovním ruchu, Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech a další.
 • V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou vybrat předměty rozvíjející jejich znalosti a dovednosti ve studovaném oboru jako například Systémy řízení kvality v cestovním ruchu, Kongresový cestovní ruch nebo E-business v cestovním ruchu.
 • Předměty společného teoretického základu patří zejména: Makroekonomie pro magisterské studium, Mikroekonomie pro magisterské studium, Systémový management, Personální a interkulturní management.

Mezi základní kompetence absolventa patří:

 • znalosti z oblasti managementu, marketingu a ekonomie odpovídající úrovni středního a vrcholového managementu;
 • schopnost strategického řízení a plánování od analýzy trhu až po evaluaci strategických a marketingových plánů;
 • schopnost řízení lidských zdrojů;
 • schopnost řídit organizaci destinačního managementu (další instituce a organizace zasahující do řízení cestovního ruchu ve veřejné správě, samosprávě i v soukromé sféře) na úrovni středního a vrcholového managementu;
 • dovednost negociace s partnery z oblasti veřejné správy a soukromé sféry;
 • schopnost sledovat a posoudit situaci na trhu z pohledu nabídky destinací cestovního ruchu a vytvořit návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti řízené destinace;
 • schopnost veřejné prezentace;
 • schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Uplatnění absolventů:

 • na pozicích vyšších vedoucích pracovníků orgánů státní, veřejné správy a samosprávy v oblasti strategického řízení cestovního ruchu;
 • na pozicích středního a vrcholového managementu v organizacích destinačního managementu;
 • při řízení turistických informačních center a dalších zařízení v destinacích cestovního ruchu;
 • při zakládání organizací destinačního managementu na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni;
 • v poradenství zaměřeném na problematiku cestovního ruchu a destinačního managementu;
 • v podnikatelských subjektech zabývajících se podporou rozvoje cestovního ruchu.

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.