Management destinace cestovního ruchu

Cílem magisterského studijního oboru Management destinace cestovního ruchu je zejména prohloubení získaných znalostí a dovedností z oboru cestovního ruchu a profilace absolventa na pozice středního a vrcholového managementu v organizacích destinačního managementu na všech úrovních – mezinárodních, státních, regionálních i místních.

Studenti si prohloubí znalosti zejména v ekonomii a ekonomice, různých formách managementu cestovního ruchu (systémový, personální a interkulturní, projektový, kvality), v marketingovém řízení a plánování, získají základní znalosti v oblasti výzkumu a v dalších oblastech zaměřených na cestovní ruch z pohledu jeho specifik ve vztahu k řízení destinací cestovního ruchu. Jazykové a komunikační dovednosti jsou zaměřeny oborově s důrazem na prezentaci a negociaci.

 • Hlavní oborové předměty: Management cestovního ruchu, Sociologický výzkum, Organizace destinačního managementu, Tvorba strategií a regionálních plánů v cestovním ruchu, Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech a další.
 • V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou vybrat předměty rozvíjející jejich znalosti a dovednosti ve studovaném oboru jako například Systémy řízení kvality v cestovním ruchu, Kongresový cestovní ruch nebo E-business v cestovním ruchu.
 • Předměty společného teoretického základu patří zejména: Makroekonomie pro magisterské studium, Mikroekonomie pro magisterské studium, Systémový management, Personální a interkulturní management.

Mezi základní kompetence absolventa patří:

 • znalosti z oblasti managementu, marketingu a ekonomie odpovídající úrovni středního a vrcholového managementu;
 • schopnost strategického řízení a plánování od analýzy trhu až po evaluaci strategických a marketingových plánů;
 • schopnost řízení lidských zdrojů;
 • schopnost řídit organizaci destinačního managementu (další instituce a organizace zasahující do řízení cestovního ruchu ve veřejné správě, samosprávě i v soukromé sféře) na úrovni středního a vrcholového managementu;
 • dovednost negociace s partnery z oblasti veřejné správy a soukromé sféry;
 • schopnost sledovat a posoudit situaci na trhu z pohledu nabídky destinací cestovního ruchu a vytvořit návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti řízené destinace;
 • schopnost veřejné prezentace;
 • schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Uplatnění absolventů:

 • na pozicích vyšších vedoucích pracovníků orgánů státní, veřejné správy a samosprávy v oblasti strategického řízení cestovního ruchu;
 • na pozicích středního a vrcholového managementu v organizacích destinačního managementu;
 • při řízení turistických informačních center a dalších zařízení v destinacích cestovního ruchu;
 • při zakládání organizací destinačního managementu na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni;
 • v poradenství zaměřeném na problematiku cestovního ruchu a destinačního managementu;
 • v podnikatelských subjektech zabývajících se podporou rozvoje cestovního ruchu.