Management destinace cestovního ruchu

Cílem bakalářského studia oboru Management destinace cestovního ruchu je připravit jeho absolventy pro jejich široké uplatnění ve veřejnoprávním a podnikatelském sektoru v oblasti cestovního ruchu a jeho řízení, a to především na středním a nižším stupni řízení.

Obor je vhodný pro studenty, kteří by rádi získali znalosti a dovednosti související s řízením cestovního ruchu ve veřejné správě, soukromém sektoru a v organizacích destinačního managementu v různých právních formách i na odlišných úrovních – mezinárodní, národní, regionální, lokální.

 • Hlavní oborové předměty: Základy cestovního ruchu,  Marketing destinace cestovního ruchu, Základy hotelnictví a gastronomie, Regionální plánování a ekonomika, Management destinace cestovního ruchu, Management lázeňských a wellnessových služeb.
 • V rámci bloku volitelných předmětů si studenti mohou vybrat předměty rozvíjející jejich znalosti a dovednosti ve studovaném oboru jako například Dopravní služby v cestovním ruchu, Průvodcovské služby a animace, Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře a další.
 • Předměty společného teoretického základu patří zejména: Makroekonomie pro bakalářské studium, Mikroekonomie pro bakalářské studium, Management, Marketing, Banky a finanční trhy.

Charakteristiky profesí, absolventů, uplatnění na trhu práce

Studenti budou schopni využít a aplikovat základní teoretické znalosti z oborů ekonomie, managementu, statistiky, marketingu, financí, účetnictví, práva, dvou cizích jazyků a dalších znalostí souvisejících s řízením destinací cestovního ruchu. Studium dále rozvíjí umění plánovat, organizovat a řídit, stejně jako schopnosti efektivního vedení a hodnocení lidských zdrojů. Absolventi naleznou uplatnění v tuzemských a  mezinárodních institucích a jsou připraveni zastávat pozice manažerské (na nižším a středním stupni řízení) a pozice specialistů (marketing, prodej, řízení provozu aj.) ve veřejných institucích nebo soukromých organizacích.

Uplatnění absolventů:

 • v organizacích destinačního managementu na všech teritoriálních úrovních;
 • v institucích veřejné správy (např. krajské úřady, magistráty a městské úřady);
 • v turistických informačních centrech;
 • v asociacích a zájmových sdruženích cestovního ruchu;
 • v řídících orgánech státní správy (např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor cestovního ruchu);
 • v organizacích zabývajících se marketingem cestovního ruchu (centra cestovního ruchu);
 • v podnicích zabývajících se podporou kongresového cestovního ruchu (např. Prague Convention Bureau, Carlsbad convention Bureau).

Výstupy z učení

 • schopnost analyzovat a interpretovat potřeby trhu, zejména pak trhu cestovního ruchu z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti destinace cestovního ruchu;
 • schopnost řídit a koordinovat nabídku produktů cestovního ruchu v konkrétní destinaci;
 • schopnost sledovat a aplikovat trendy v oblasti destinačního managementu;
 • schopnost řídit organizaci destinačního managementu na úrovni nižšího a středního managementu (další instituce a organizace zasahující do řízení cestovního ruchu ve veřejné správě, samosprávě i v soukromé sféře);
 • schopnost sběru dat a informací a jejich následná analýza s využitím výsledků ke konkrétním opatřením podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci;
 • schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Odborné znalosti

Kompetence absolventa vycházejí ze studia předmětů společného ekonomicko-manažerského základu, ve kterých získává především znalosti o širších společenských souvislostech studovaného oboru. V předmětech, které jsou společné pro všechny obory studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus, získává znalosti o uvedené oblasti a o jejích součástech a také rozvíjí základní dovednosti především v aplikaci teoretických poznatků do činnosti destinace cestovního ruchu.

Absolvent prokazuje základní kompetence v manažerských, ekonomických a právních disciplínách doplněných znalostmi z oborově zaměřených disciplín jako např. základy cestovního ruchu, management destinace cestovního ruchu, marketing destinace cestovního ruchu, event management, management lázeňských a wellnessových služeb, regionální plánování a ekonomika. Absolvent získává další prohlubující znalosti z  cestovního ruchu v rámci úzce specializovaných volitelných předmětů.

Absolvent:

 • má znalosti o ekonomickém systému, fungování tržní ekonomiky v podmínkách dokonalé i nedokonalé konkurence i o rozhodování ekonomických subjektů;
 • rozumí makroekonomickému koloběhu, makroekonomické rovnováze a ekonomickým fluktuacím v krátkém a dlouhém období;
 • umí provést základní analýzu potřebnou pro řešení konkrétních praktických situací s využitím informačních a komunikačních technologií;
 • má základní přehled o řízení podniku, o úloze managementu a rozhodovacích procesech;
 • zná vztah obecných podnikových a personálních strategií;
 • identifikuje základní principy regionální politiky na úrovni Evropské unie a České republiky a vysvětlí rozdíly mezi regionálním a územním plánováním;
 • prokazuje umění používat diferencovaně formy profesionální komunikace v její ústní i písemné podobě v rámci aktuálního komunikačního kontextu;
 • zná základní poznatky o právní regulaci společenských vztahů, zejména v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie a lázeňství.

 Odborné dovednosti

Absolvent získává a rozvíjí své dovednosti v oblasti plánování, řízení a marketingu destinace cestovního ruchu. Ovládá základy veřejné správy a umí aplikovat přístupy udržitelného rozvoje destinace.

Absolvent:

 • umí analyzovat hlavní oblasti koncentrace a realizace cestovního ruchu ve světě a v České republice, orientuje se v jednotlivých službách cestovního ruchu, dokáže určit jejich postavení v systému služeb, vzájemné vazby a vztahy;
 • umí se orientovat v činnosti managementu firem se zaměřením na služby, cestovní ruch či hotelnictví;
 • umí analyzovat prostředí destinace z hlediska trhu (nabídky a poptávky), charakterizovat základní problematické body v řízení, nastavit strukturu organizace destinačního managementu, naplánovat jednotlivé kroky vedoucí k efektivnímu řízení destinace, porovnat a posoudit konkurenční destinace;
 • umí pracovat s metodami užívanými v podnikové praxi jak při analýze vývoje podniku, tak i při propočtech efektivnosti jednotlivých podnikových činností, které jsou základem pro kvalifikované manažerské rozhodování;
 • dokáže se orientovat v hospodářských dějích reálné ekonomiky na úrovni ekonomických subjektů a řešit základní ekonomické úlohy;
 • umí zpracovat marketingovou situační analýzu destinace cestovního ruchu, analyzovat správnost formulace vize destinace, formulovat poslání destinačního managementu, stanovit strategické marketingové cíle rozvoje destinace, vypracovat profil stávajících návštěvníků destinace, navrhnout strategicky potřebné cílové trhy návštěvníků, vypracovat odpovídající marketingový mix destinace cestovního ruchu.